Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/138

Bruxelles, den 28. januar 2009

Statsstøtte: Kommissionen forlænger anvendelsen af regler for filmstøtte frem til udgangen af 2012

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse, der forlænger anvendelsen af kriterierne for evaluering af statsstøtte til film og anden audiovisuel produktion frem til 31. december 2012. Disse kriterier, som blev fastlagt i Kommissionens meddelelse af 2001, anvendes af Kommissionen til at godkende EU's nationale, regionale og lokale filmstøtteordninger efter EU's statsstøtteregler. I Kommissionens nye meddelelse peges der også på en række tendenser, der sandsynligvis skal tages op i en kommende meddelelse om film. Den årlige statslige filmstøtte i EU beløber sig til ca. 1,6 mia. EUR

Kommissæren for konkurrence, Neelie Kroes, udtalte: "Europæisk film er en af hjørnestenene i det europæiske kulturelle udtryk. Dens betydning anerkendes i EU's konkurrenceregler og navnlig i forbindelse med statsstøttekontrollen. Det glæder mig, at jeg med forlængelsen af filmmeddelelsens anvendelse fortsat kan godkende medlemsstaternes støtte til europæiske film. Vores regler er et bevis på, at konkurrence og kultur sagtens kan gå hånd i hånd og styrke hinanden indbyrdes."

"Den store succes for den bedste europæiske film i 2008, den italienske "Gomorra", er et udtryk for vitaliteten i europæisk film, som ses og høster succes på tværs af landegrænser", sagde Viviane Reding, EU's mediekommissær. "For at de europæiske filmskabere skal kunne udtrykke sig, har de behov for stabile rammer for filmindustrien. Det er årsagen til, at vi i dag på ny bekræfter Kommissionens nuværende tilgang til statslig filmstøtte i yderligere tre år. Den europæiske audiovisuelle produktion står over for nye udfordringer på markeder, der udvikler sig hurtigt. Vi bør derfor også sætte gang i en debat om, hvordan udfordringerne kan omdannes til muligheder, navnlig ved at udnytte det indre marked bedre og se ud over EU's grænser. Kommissionens nylige forslag om MEDIA Mundus - et program for samarbejde mellem europæiske filmfolk og filmfolk fra vækstlande - er et skridt i den retning" (se IP/09/26).

Den beslutning, der offentliggøres i dag, indebærer, at Kommissionen senest frem til 31. december 2012 vil fortsætte med at anvende kriterierne i filmmeddelelsen fra 2001(se IP/01/1326) ved vurdering af, om medlemsstaternes statsstøtteordninger er forenelige med EF-traktatens statsstøtteregler. Anvendelsesperioden for disse kriterier var senest blevet forlænget i 2004 og 2007 (se IP/04/343 og IP/07/820).

Den seneste udvikling, som beskrives i den meddelelse, der offentliggøres i dag, omfatter støtte til andet end film- og tv-produktion (f.eks. filmdistribution og digital produktion), flere regionale filmstøtteordninger og konkurrence blandt visse medlemsstater om at tiltrække indgående investeringer fra store - navnlig amerikanske - filmselskaber. Den udvikling kan med tiden nødvendiggøre en revision af statsstøttekriterierne. Da der imidlertid er tale om komplekse spørgsmål, ønsker Kommissionen at inddrage medlemsstaterne, filmstøtteorganer og EU's filmindustri i overvejelser herom.

Baggrund

Kommissionens filmmeddelelse fra 2001 fastsatte fire specifikke overensstemmelseskriterier for godkendelse af støtte til film- og tv-produktion som kulturel støtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra d), og krævede overensstemmelse med det generelle lovlighedsprincip. Der er tale om følgende kriterier:

  • støtte skal være til fordel for et kulturelt produkt
  • producenten skal frit kunne anvende mindst 20 % af produktionsbudgettet i andre medlemsstater uden nedsættelse af den støtte, der ydes under ordningen, som følge af territoriale udgiftsforpligtelser
  • den principielle støtteintensitet er begrænset til 50 % af produktionsbudgettet, medmindre der er tale om vanskeligt tilgængelige film og lavbudgetfilm, og
  • supplerende støtte til specifikke filmproduktionsaktiviteter er ikke tilladt.

Det var planlagt, at disse kriterier skulle anvendes indtil den 31. december 2009. Efter en offentlig høring om dette spørgsmål, der blev iværksat i oktober 2008 (se IP/08/1580), besluttede Kommissionen i dag at forlænge anvendelsen af dem indtil 31. december 2012.

EU støtter selv EU's filmsektor gennem MEDIA 2007-programmet, som i perioden 2007-2013 sikrer støtte på 755 mia. EUR til uddannelse og udvikling og distribution af europæisk film på tværs af landegrænserne (se IP/07/169). Takket været MEDIA-støtten vises 9 ud af 10 europæiske film uden for det land, hvor de er lavet.

Læs mere i MEMO/09/33.


Side Bar