Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/09/137

Bryssel den 28 januari 2009

Kartellbekämpning: Kommissionen ålägger tillverkare av lastslangar för oljeprodukter böter på 131 miljoner euro för marknadsuppdelning och prisöverenskommelser

Europeiska kommissionen har ålagt fem företagsgrupper – Bridgestone, Dunlop Oil & Marine/Continental, Trelleborg, Parker ITR och Manuli – att betala sammanlagt 131 510 000 euro i böter för medverkan i en kartell för lastslangar mellan 1986–2007 i strid med förbudet mot karteller och begränsande affärsmetoder i EG-fördraget (artikel 81) och EES-avtalet (artikel 53). Yokohama deltog också i kartellen, men bötfälldes inte eftersom företaget avslöjade kartellen för kommissionen. Lastslangar används för att föra råolja till och från fartyg vid transport från produktionsanläggningar. Kartellmedlemmarna fastställde priserna för lastslangarna, fördelade anbud och marknader och utbytte kommersiellt känslig information. Böterna för Bridgestone och Parker ITR höjdes med 30% på grund av deras ledande roll i kartellen. Manuli beviljades en sänkning på 30% av bötesbeloppet för sitt samarbete under undersökningen enligt kommissionens program för förmånlig behandling.

Kommissionsledamoten med ansvar för konkurrensfrågor Neelie Kroes hade följande att säga: ”Under 20 år har denna kartell ökat på de priser konsumenterna fått betala för sina oljeleveranser. Jag tolererar inga olagliga karteller och kommer att fortsätta att ge höga böter till de företag som befinns vara skyldiga till detta slags allvarliga missbruk”.

Kommissionens undersökning inleddes genom Yokohamas ansökan om befrielse från böter enligt 2006 års meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden (se IP/06/1705 och MEMO/06/469). Den gjorde oanmälda inspektioner som samordnades med flera andra jurisdiktioner i maj 2007 (se MEMO/07/163). För första gången inspekterade kommissionen också en privatbostad enligt artikel 21 i rådets förordning nr 1/2003.

Åren 1986–2007 drev lastslangstillverkarna en världsomfattande kartell. Den europeiska marknaden för denna produkt var i genomsnitt värd 32 miljoner euro per år mellan 2004–2006. Bridgestone, Yokohama, Dunlop Oil & Marine, Trelleborg, Parker ITR och Manuli möttes regelbundet för att fastställa priser och utbyta känslig marknadsinformation. Dessa möten hölls på flera olika platser i Europa, Östasien och USA. Kartellmedlemmarna refererade till vissa av marknaderna som deras ”privata marknader” och enades kring närmare dussintalet sidor med detaljerade ”kartellregler” för att begränsa sitt agerande på marknaden.

Böter

Kartellen utgör en mycket allvarlig överträdelse av antitrustreglerna i EG-fördraget. När kommissionen fastställde böterna beaktades påverkan på försäljningen i de respektive inblandade företagen samt deras sammanlagda marknadsandel och kartellavtalens geografiska räckvidd. Böterna för Bridgestone och Parker ITR höjdes med 30 % på grund av deras roll som ledare av kartellen. Yokohama var först med att lämna information om kartellen och befriades, i enlighet med kommissionens meddelande från 2006 om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden, därför helt från böter. Manulis samarbetsvillighet under undersökningen belönades också. Manuli beviljades en minskning på X % av sitt bötesbelopp.

Böterna i detta ärende grundar sig på 2006 års riktlinjer för beräkning av böter (se IP/06/857 och MEMO/06/256), som gällde när meddelandet om invändningar överlämnades i maj 2008 (se MEMO/08/284).

Bötesbelopp och avdrag framgår av följande tabell:

Företagets namn och lokalisering
Böter*
Sänkning (%)
Sänkning
Bridgestone (Japan)
58 500 000


Yokohama (Japan)
0
100%
14 400 000
Dunlop Oil & Marine/Continental (UK/Tyskland)
18 000 000


Trelleborg (Frankrike/Sverige)
24 500 000


Parker ITR (Italien/USA)
25 610 000


Manuli (Italien)
4 900 000
30%
2 100 000

(*)= böter som ålagts företaget, vissa berörda juridiska personer kan anses solidariskt ansvariga för böterna eller en del av dem.

Skadeståndstalan

Personer eller företag som påverkats av ett konkurrensbegränsande agerande av den typ som är aktuell i detta ärende kan väcka talan och begära skadestånd vid domstolar i medlemsstaterna. Både i EG-domstolens rättspraxis och i rådets förordning 1/2003 har det fastställts att ett kommissionsbeslut utgör bindande bevis i mål inför nationella domstolar om att olagliga metoder kommit till användning. Även om kommissionen har bötfällt de berörda företagen kan skadestånd beviljas utan någon nedsättning på grund av böterna. En vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler har publicerats (se IP/08/515 och MEMO/08/216). Mer information inklusive en kort sammanfattning av vitboken finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

För mer information om kommissionens åtgärder mot karteller, se MEMO/09/32.


Side Bar