Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1379

Bryssel den 30 september 2009

Kommissionen satsar på grönare, bättre organiserad och mer användarvänlig stadstrafik

Europeiska kommissionen antog idag en omfattande handlingsplan för rörligheten i städerna. Tjugo konkreta åtgärder presenteras för att hjälpa lokala, regionala och nationella myndigheter att uppnå målen för hållbar stadstrafik.

Antonio Tajani, vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för transportfrågor, gjorde följande uttalande: ”Det gläder mig att idag kunna presentera detta omfattande åtgärdspaket för rörligheten i städerna. Det är första gången som kommissionen lägger fram konkreta åtgärder för att underlätta resandet i städerna och bidra till grönare och bättre planerad stadstrafik. De föreslagna åtgärderna kommer att uppmuntra och hjälpa städerna att ta itu med de utmaningar de ställs inför. De kommer att vara bättre informerade och bättre utrustade”.

Handlingsplanen utgör en uppföljning av grönboken om rörlighet i städer som antogs den 25 september 2007. Den debatt som följde på antagandet av grönboken bekräftar det mervärde som åtgärder på EU-nivå medför för rörligheten i städerna utan att man därför inkräktar på nationell, regional och lokal behörighet.

Trafikstockningar i städerna, trafikolyckor, luftföroreningar och energiförbrukning är faktorer som inverkar negativt på ekonomin i Europa och på EU-medborgarnas välfärd. Över 70 procent av EU:s befolkning bor i städer och cirka 85 procent av EU:s BNP genereras i städerna. Stadstrafiken står för ca 40 % av koldioxidutsläppen och 70 % av utsläppen av andra föroreningar från vägtransporter. Var tredje trafikolycka med dödlig utgång inträffar dessutom i städer.

Genom att ta itu med dessa utmaningar hörsammas medborgarnas oro för denna utveckling. Nio av tio EU-medborgare anser att trafiksituationen i deras område bör förbättras. Det är även viktigt att vi tar itu med dessa problem för att EU:s övergripande strategi för att bekämpa klimatförändringen och främja ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling ska ge resultat.

Möjliga åtgärder

Handlingsplanen omfattar flera olika förslag. För att förbättra resenärers rättigheter när det gäller kollektivtrafiken i städerna kommer kommissionen att samarbeta med denna sektor i fråga om ett antal frivilliga åtaganden. Forskning och demonstrationsprojekt kommer att stödjas även i framtiden, bland annat när det gäller fordon med lägre och inga fordonsutsläpp. Vidare kommer man att upprätta praktiska kopplingar mellan stadstrafikpolitiken och EU:s strategier för hälsa, sammanhållning och funktionshinder.

Andra åtgärder innebär förbättrad reseinformation och fortsatt stöd från kommissionen till informationskampanjer som Europeiska trafikantveckan. För att lokala myndigheter snabbare ska införa planer för hållbar stadstrafik kommer kommissionen att utarbeta informationsmaterial och organisera kurser och marknadsföringsåtgärder. Man kommer även att ta fram riktlinjer om viktiga aspekter av dessa planer, däribland godstransporter i städer och intelligenta transportsystem för stadstrafiken. Kommissionen kommer att förbättra tillgången till harmoniserad statistik, underlätta informationsutbytet, bland annat med EU:s grannländer, och inrätta en databas med information om bästa praxis för rörligheten i städerna. Slutligen kommer kommissionen att försöka förbättra befintlig finansiering och undersöka framtida finansieringsbehov.

Åtgärderna kommer att lanseras under den kommande fyraårsperioden. Kommissionen kommer att utvärdera framstegen 2012 och göra en bedömning av behovet av ytterligare åtgärder.

Mer information

Fler upplysningar om handlingsplanen om rörlighet i städer finns tillgängliga via

http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm


Side Bar