Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1379

V Bruseli 30. septembra 2009

Komisia prijíma opatrenia na zvýšenie ekologickosti, zlepšenie organizácie a zjednodušenie spôsobu využívania mestskej dopravy

Európska komisia dnes prijala komplexný Akčný plán mestskej mobility. V tomto akčnom pláne sa navrhuje dvadsať konkrétnych opatrení na pomoc miestnym, regionálnym a celoštátnym orgánom pri dosahovaní cieľov v rámci udržateľnej mestskej mobility.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, ktorý zodpovedá za oblasť dopravy, uviedol: „Teším sa, že dnes môžem predložiť tento komplexný balík opatrení v oblasti mestskej mobility. Komisia nikdy predtým nenavrhla súbor konkrétnych opatrení na uľahčenie mestskej dopravy, zvýšenie jej ekologickosti a zlepšenie jej organizácie. Navrhnuté opatrenia podporia mestá a pomôžu im pri riešení problémov, ktorým čelia. Budú lepšie informované a vybavené.“

Akčný plán nadväzuje na zelenú knihu o mestskej mobilite prijatú 25. septembra 2007. V rámci diskusie, ktorá prebehla po prijatí tejto zelenej knihy, sa potvrdilo, že opatrenia na úrovni EÚ v oblasti mestskej mobility, ktoré zároveň rešpektujú vnútroštátne, regionálne a miestne právomoci, predstavujú pridanú hodnotu.

Zápchy v mestách, dopravné nehody, znečistenie ovzdušia, ako aj spotreba energie majú negatívny vplyv na európske hospodárstvo a dobré životné podmienky európskych občanov. Viac ako 70 % populácie EÚ žije v mestských oblastiach, v ktorých sa vytvára okolo 85 % HDP EÚ. Približne 40 % emisií CO 2 a 70 % emisií ostatných látok znečisťujúcich ovzdušie z cestnej dopravy pochádza z mestskej dopravy. Okrem toho k jednej z troch smrteľných dopravných nehôd dochádza v mestských oblastiach.

Riešenie týchto problémov bude odpoveďou na obavy občanov. Deväť z desiatich občanov EÚ je presvedčených, že dopravná situácia v ich oblasti by sa mala zlepšiť. Je tiež základom úspechu celkovej stratégie EÚ v oblasti boja proti zmene klímy, podpory hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja.

Činnosti

Akčný plán obsahuje súbor návrhov. Komisia bude napríklad spolupracovať so sektorom verejnej mestskej dopravy na príprave celého radu dobrovoľných záväzkov zameraných na posilnenie práv cestujúcich. Bude naďalej podporovať výskumné a demonštračné projekty, napr. v oblasti vozidiel s nižším množstvom emisií alebo bez emisií. A okrem toho sa vytvoria praktické prepojenia medzi mestskou mobilitou a existujúcou politikou EÚ v oblastiach ochrany zdravia, súdržnosti a osôb so zdravotným postihnutím.

Medzi ďalšie činnosti patrí iniciatíva na zlepšenie cestovných informácií a pokračovanie Komisie v podpore osvetových kampaní, akou bol Európsky týždeň mobility. Aby sa urýchlila realizácia plánov udržateľnej mestskej mobility miestnymi orgánmi, pripraví Komisia informačný materiál a začne vyvíjať vzdelávaciu a propagačnú činnosť. Vytvorí aj usmerňujúce dokumenty týkajúce sa dôležitých stránok týchto plánov, akými sú mestská nákladná doprava a inteligentné dopravné systémy v rámci mestskej mobility. Komisia zlepší dostupnosť harmonizovaných štatistických údajov, uľahčí výmenu informácií, a to aj s krajinami, ktoré susedia s Európou, a vytvorí databázu informácií o osvedčených postupoch v oblasti mestskej mobility. Okrem toho sa bude usilovať o optimalizáciu existujúcich zdrojov financovania EÚ a preskúma potreby budúceho financovania.

Tieto činnosti sa budú realizovať v priebehu nadchádzajúcich štyroch rokov. V roku 2012 vykoná Komisia revíziu dosiahnutého pokroku a posúdi potrebu ďalších činností.

Ďalšie informácie:

Viac informácií o Akčnom pláne mestskej mobility nájdete na:

http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm


Side Bar