Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1379

Brussel, 30 september 2009

Commissie maakt werk van groener, efficiënter en gebruiksvriendelijker stedelijk vervoer

De Europese Commissie stelt vandaag een grootschalig actieplan stedelijke mobiliteit voor. Het actieplan bevat twintig concrete maatregelen om lokale, regionale en nationale overheden te helpen hun doelstellingen inzake duurzame stedelijke mobiliteit te realiseren.

Vicevoorzitter Antonio Tajani, bevoegd voor vervoer, is "verheugd vandaag dit uitgebreid maatregelenpakket inzake duurzame mobiliteit te kunnen voorstellen. Het is de eerste keer dat de Commissie concrete maatregelen voorstelt om de mobiliteit in de stad gemakkelijker, groener en efficiënter te maken. Deze voorstellen zullen steden aanmoedigen en helpen om een antwoord te vinden op de hedendaagse mobiliteitsproblemen. De Commissie wil hen beter informeren en uitrusten om die problemen aan te pakken."

Dit actieplan is een vervolg op het Groenboek stedelijke mobiliteit van 25 september 2007. Uit de discussies naar aanleiding van de publicatie van het Groenboek blijkt dat Europese maatregelen inzake stedelijke mobiliteit een toegevoegde waarde bieden, zonder afbreuk te doen aan de nationale, regionale en lokale bevoegdheden.

De congestie, ongevallen, luchtverontreiniging en het energieverbruik in de stad hebben een negatieve weerslag op de Europese economie en op het welzijn van alle Europeanen. Meer dan 70% van de EU-bevolking leeft in de stad en ongeveer 85% van het BBP van de EU wordt daar gegenereerd. Ongeveer 40% van de CO 2 -uitstoot en 70% van de luchtverontreiniging door het wegverkeer wordt door stadsverkeer veroorzaakt. Bovendien gebeurt één op drie dodelijke verkeersongevallen in de stad.

De Europeanen willen dat deze problemen worden aangepakt. Negen op tien Europeanen willen een betere verkeersleefbaarheid in hun stad. Duurzamere mobiliteit is ook essentieel voor het welslagen van de algemene EU-strategieën voor de bestrijding van klimaatverandering en het bevorderen van de economische groei en duurzame ontwikkeling.

Maatregelen

Het actieplan bevat verschillende voorstellen. In overleg met de sector zal de Commissie vrijwillige verbintenissen opstellen om de passagiersrechten in het stedelijk openbaar vervoer te verbeteren. Voorts blijft zij onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van voertuigen met een lage of nulemissie ondersteunen. Bovendien worden praktische links gecreëerd tussen het beleid inzake stedelijke mobiliteit en het bestaande EU-beleid inzake gezondheid, cohesie en personen met een handicap.

Andere maatregelen zijn een initiatief om de reisinformatie te verbeteren en de voortzetting van de steun van de Commissie voor bewustmakingscampagnes zoals de Europese mobiliteitsweek. Om lokale overheden ertoe aan te zetten sneller werk te maken van duurzame mobiliteitsplannen zal de Commissie informatiemateriaal opstellen en opleidings- en promotieacties organiseren. Voorts zal zij aanbevelingen formuleren over belangrijke aspecten van deze plannen: goederendistributie in de stad en intelligente vervoerssystemen voor de stad. De Commissie zal de beschikbaarheid van geharmoniseerde statistieken verbeteren, de uitwisseling van informatie vergemakkelijken, onder meer met de buurlanden van de Unie, en een gegevensbank met beste praktijken inzake stedelijke mobiliteit opzetten. Ten slotte worden de bestaande Europese financieringsbronnen geoptimaliseerd en onderzoekt de Commissie de toekomstige financieringsbehoeften.

Alle maatregelen gaan de volgende jaren van start. In 2012 zal de Commissie een evaluatie uitvoeren en nagaan of extra maatregelen nodig zijn.

Meer informatie:

Meet informatie over het Actieplan stedelijke mobiliteit vindt u op:

http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm


Side Bar