Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1379

Briuselis, 2009  m. rugsėjo 30 d.

Komisija imasi veiksmų, kad susisiekimas mieste būtų ekologiškesnis, organizuotesnis ir patogesnis

Šiandien Europos Komisija priėmė išsamų Judumo mieste veiksmų planą. Jame pateikiama dvidešimt konkrečių priemonių, kuriomis siekiama vietos, regioninėms ir nacionalinėms institucijoms padėti siekti darnaus judumo mieste tikslų.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Man malonu šiandien pristatyti išsamų judumo mieste gerinimo priemonių rinkinį. Iki šiol Komisija nebuvo pasiūliusi konkrečių veiksmų, kaip padaryti susisiekimą mieste lengvesnį, ekologiškesnį ir organizuotesnį. Siūlomomis priemonėmis miestų valdžios institucijos bus skatinamos įveikti iškilusius sunkumus ir joms bus padedama tai daryti. Jos bus geriau informuotos ir tinkamiau pasirengusios.“

Veiksmų planas susijęs su 2007 m. rugsėjo 25 d. priimta Žaliąja knyga dėl judumo mieste. Priėmus žaliąją knygą vyko debatai, o jų rezultatai patvirtino papildomą veiksmų, kuriais siekiama ES lygmeniu gerinti judumą mieste nepažeidžiant nacionalinių, regioninių ir vietos institucijų kompetencijos, naudą.

Grūstys, nelaimingi atsitikimai keliuose, oro tarša ir netausus energijos vartojimas kenkia Europos ekonomikai ir visų Europos piliečių gerovei. Miestuose gyvena daugiau kaip 70 proc. ES piliečių ir sukuriama beveik 85 proc. ES BVP. Miesto transportas, palyginti su visu kelių transportu, išmeta apie 40 proc. CO 2 ir 70 proc. kitų teršalų. Be to, trečdalis nelaimingų atsitikimų keliuose, dėl kurių žūsta žmonės, įvyksta miestuose.

Išsprendus šias problemas b us patenkinti piliečių lūkesčiai. Devyni iš dešimties ES piliečių mano, kad eismą jų gyvenamoje vietovėje reikėtų gerinti. Šias problemas taip pat būtina spręsti siekiant sėkmingai įgyvendinti bendrąsias ES kovos su klimato kaita, ekonomikos augimo ir darnaus vystymosi skatinimo strategijas.

Veiksmai

Veiksmų plane pateikiama įvairių pasiūlymų. Pavyzdžiui, norėdama visuomeninio miesto transporto keleiviams suteikti daugiau teisių, Komisija kartu su sektoriaus atstovais nustatys savanoriškus įsipareigojimus. Ji ir toliau rems mokslinių tyrimų ir parodomuosius projektus, pavyzdžiui, susijusius su mažiau taršiomis arba visai netaršiomis transporto priemonėmis. Be to, bus nustatytos praktinės judumo mieste ir dabartinės ES sveikatos, sanglaudos bei neįgalumo politikos sąsajos.

Komisija taip pat įgyvendins kelionių informacijos gerinimo iniciatyvą ir toliau rems tokias visuomenės informavimo kampanijas kaip „Europos judumo savaitė“. Kad paskatintų vietos institucijas sparčiau įgyvendinti darnaus judumo mieste planus, Komisija parengs informacinę medžiagą ir imsis mokymo bei skatinimo veiklos. Ji taip pat parengs svarbių tų planų aspektų, susijusių, pavyzdžiui, su krovinių paskirstymu miestuose ir pažangiosiomis transporto sistemomis, įgyvendinimo gaires. Komisija suteiks daugiau galimybių naudotis suderintais statistiniais duomenimis, palengvins dalijimąsi informacija, įskaitant dalijimąsi ja su Europos kaimyninėmis šalimis, ir sukurs duomenų bazę, kurioje bus pateikiama informacija apie gerąją judumo mieste patirtį. Galiausiai ji sieks optimizuoti esamus ES finansavimo šaltinius ir atsižvelgs į būsimus finansavimo poreikius.

Visą šią veiklą Komisija ketina pradėti per ateinančius ketverius metus. 2012 m. ji apžvelgs veiksmų plano įgyvendinimo pažangą ir įvertins tolesnių veiksmų poreikį.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie Judumo mieste veiksmų planą galima rasti

http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm .


Side Bar