Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1379

Bryssel 3 0. syyskuuta 2009

Komissio haluaa kaupunkiliikenteestä vihreämpää, paremmin organisoitua ja käyttäjäystävällisempää

Euroopan komissio hyväksyi tänään kattavan toimintasuunnitelman, joka koskee kaupunkiliikennettä. Toimintaohjelma sisältää 20 konkreettista toimenpidettä, joilla autetaan aluetason ja valtion viranomaisia pääsemään kestävää kaupunkiliikennettä koskeviin tavoitteisiinsa.

"Olen iloinen voidessani esitellä tämän kaupunkiliikennealan kattavan toimenpidepaketin. Komissio ei ole koskaan aikaisemmin ehdottanut konkreettisia toimia, joilla kaupunkiliikenteestä saadaan helppokäyttöisempää, vihreämpää ja paremmin organisoitua. Ehdotettujen toimenpiteiden avulla kaupungit voivat helpommin vastata haasteisiinsa. Niillä on enemmän tietoa ja paremmat valmiudet", totesi liikenne-asioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani.

Toimintasuunnitelma on jatkoa kaupunkiliikennettä käsitelleelle vihreälle kirjalle, joka hyväksyttiin 25. syyskuuta 2007. Vihreästä kirjasta syntynyt keskustelu vahvisti sen, että EU:n tason toimista saadaan kaupunkiliikenteessä lisäarvoa vaarantamatta kansallista, alueellista tai paikallista toimivaltaa.

Ruuhkat, liikenneonnettomuudet, ilmansaasteet ja energiankulutus – kaikilla näillä on kielteinen vaikutus Euroopan talouteen ja sen kansalaisten hyvinvointiin. Yli 70 % EU:n väestöstä asuu kaupungeissa ja noin 85 % EU:n BKT:sta tuotetaan kaupungeissa. Noin 40 % tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä ja 70 % muista päästöistä syntyy kaupunkiliikenteessä. Lisäksi joka kolmas kuolemaan johtanut tieliikenneonnettomuus tapahtuu kaupungissa.

Kansalaiset odottavat, että nämä ongelmat ratkaistaan. Yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta katsoo, että heidän oman alueensa liikenteessä on parannettavaa. Tämä on välttämätöntä myös, jotta EU voisi hillitä ilmastonmuutosta ja tukea talouskasvua ja kestävää kehitystä strategioidensa mukaisesti.

Toimet

Toimintasuunnitelmassa on erilaisia ehdotuksia. Komissio aikoo esimerkiksi työstää kaupunkiliikennealan toimijoiden kanssa vapaaehtoiset sitoumukset matkustajien oikeuksien parantamiseksi. Se tukee edelleen mm. vähäpäästöisiä ja päästöttömiä autoja koskevia tutkimus- ja esittelyhankkeita. Lisäksi luodaan käytännön yhteyksiä kaupunkiliikennepolitiikan sekä EU:n terveydenhuoltoa, koheesiota ja vammaisasioita koskevien politiikkojen välille.

Muiden toimien yhteydessä pyritään parantamaan matkatietoja ja jatkamaan komission tukea Euroopan liikkujan viikon kaltaisille tiedotuskampanjoille. Komissio valmistelee tiedotusmateriaalia ja käynnistää koulutus- ja tiedotustoimia, jotta paikallisviranomaiset ottaisivat nopeammin käyttöön kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat. Lisäksi se laatii ohjekirjasia näiden suunnitelmien kannalta tärkeistä seikoista kuten kaupunkien jakeluliikenne ja älykkäät liikennejärjestelmät kaupunkiliikenteessä. Komissio parantaa yhdenmukaistettujen tilastojen saatavuutta, helpottaa tiedonvaihtoa, myös EU:n naapureiden kanssa, ja perustaa kaupunkiliikenteen parhaiden käytäntöjen tietokannan. Lisäksi komissio pyrkii optimoimaan nykyiset rahoituslähteet ja selvittämään tulevia rahoitustarpeita.

Toimet käynnistetään seuraavien neljän vuoden aikana. Komissio tarkastelee vuonna 2012, miten toimissa on edistytty, ja arvioi tarvetta lisätoimiin.

Lisätietoja

Lisätietoja kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelmasta löytyy osoitteesta

http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm


Side Bar