Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP//09/1379

V Bruselu dne 30. září 2009

Komise přijímá opatření k zajištění ekologičtější, lépe organizované a příjemnější dopravy ve městech

Evropská komise dnes přijala rozsáhlý akční plán pro městskou mobilitu. Akční plán navrhuje dvacet konkrétních opatření na pomoc místním, regionálním a státním orgánům v jejich úsilí o naplnění cílů udržitelné městské mobility.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, odpovědný za dopravu, uvedl: „S radostí dnes předkládám tento ucelený soubor opatření v oblasti městské mobility. Nikdy dříve nenavrhla Komise soubor konkrétních opatření k zajištění snazší, ekologičtější a lépe organizované dopravy ve městech. Navrhovaná opatření poskytnou městům podporu a pomoc při řešení úkolů, které před nimi stojí. Dostane se jim lepších informací a lepšího vybavení.“

Akční plán navazuje na zelenou knihu o městské mobilitě, která byla schválena 25. září 2007. V diskusi, která po přijetí zelené knihy následovala, se potvrdilo, jak přínosná jsou opatření v oblasti městské mobility na úrovni EU i při respektování vnitrostátních, regionálních a místních pravomocí.

Přetížená doprava ve městech, silniční nehody, znečištěné ovzduší a spotřeba energie mají negativní dopad na evropské hospodářství a dobré životní podmínky všech evropských občanů. V městských oblastech žije více než 70 % obyvatel EU a ve městech se vytváří zhruba 85 % HDP Evropské unie. Městská doprava je zdrojem zhruba 40 % emisí CO 2 a 70 % emisí jiných látek znečišťujících ovzduší, které pocházejí ze silniční dopravy. Kromě toho se každá třetí smrtelná nehoda v silniční dopravě stane v městské oblasti.

Řešení těchto problémů se dotkne zájmů všech občanů. Devět z deseti občanů EU je přesvědčeno, že dopravní situace v jejich oblasti by se měla zlepšit. Základní podmínkou úspěchu celkové strategie EU je rovněž boj se změnou klimatu a podpora hospodářského růstu a udržitelného rozvoje.

Opatření

Akční plán obsahuje celou řadu návrhů. Například v zájmu posílení práv cestujících ve veřejné městské dopravě bude Komise spolupracovat s odvětvím na vytvoření souboru dobrovolných závazků. Bude pokračovat v podpoře výzkumných a demonstračních projektů, např. v oblasti vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi. Městská mobilita bude navíc prakticky propojena se stávajícími politikami EU, které se týkají zdraví, soudržnosti a zdravotního postižení.

K dalším opatřením patří iniciativa usilující o zlepšení dopravních informací a pokračující podpora Komise kampaním zvyšujícím informovanost veřejnosti, jako je např. evropský týden mobility. Ve snaze urychlit přijímání plánů udržitelné městské mobility místními orgány Komise vypracuje informační materiál a zahájí vzdělávací a propagační činnosti. Vypracuje také písemné pokyny o důležitých aspektech těchto plánů, jako jsou rozvoz nákladu ve městech a inteligentní dopravní systémy pro městskou mobilitu. Komise zlepší dostupnost harmonizovaných statistik, usnadní výměnu informací, a to i se sousedními evropskými zeměmi, a vytvoří databázi informací o osvědčených postupech pro městskou mobilitu. Komise bude mimo jiné rovněž usilovat o co nejlepší využívání stávajících finančních zdrojů a bude se zabývat budoucími potřebami financování.

Opatření budou uváděna v platnost v příštích čtyřech letech. Komise přezkoumá dosažený pokrok v roce 2012 a posoudí nezbytnost dalších opatření.

Další informace:

Více informací o akčním plánu pro městskou mobilitu lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm


Side Bar