Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1379

Брюксел, 30 септември 2009 г.

Комисията предприема действия с цел да направи пътуването в градовете по-екологично, по-добре организирано и по-леснодостъпно

Европейската комисия прие днес всеобхватен План за действие за градската мобилност. Планът за действие предлага двадесет конкретни мерки, които да помогнат на местните, регионалните и националните органи да постигнат своите цели за устойчива градска мобилност.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за транспорта, заяви: „Щастлив съм да представя днес този всеобхватен пакет от мерки в областта на градската мобилност. Никога досега Комисията не е предлагала набор от конкретни действия с цел да направи пътуването в градовете по-достъпно, по-екологично и по-добре организирано. Предложените мерки ще насърчат и подпомогнат градовете да търсят решение на предизвикателствата, пред които са изправени. Те ще бъдат по-добре информирани и по-добре оборудвани.”

Планът за действие е продължение на Зелената книга за градска мобилност, приета на 25 септември 2007 г. Разискванията след приемането на Зелената книга потвърдиха допълнителната полза от предприетите на общностно равнище действия в областта на градската мобилност, като същевременно се зачитат компетенциите на националните, регионалните и местните органи.

Задръстванията в градовете, пътните произшествия, замърсяването на въздуха и разходът на енергия имат отрицателно влияние върху европейската икономика и върху благосъстоянието на всички европейски граждани. Над 70 % от населението на ЕС живее в градски райони, а около 85 % от БВП на ЕС се създава в градовете. Около 40 % от емисиите на CO 2 и 70 % от емисиите на други атмосферни замърсители от автомобилния транспорт се дължат на градското движение. В допълнение, едно от всеки три пътни произшествия с фатален край става в градски райони.

Справянето с тези предизвикателства ще бъде отклик на загрижеността на гражданите. Девет от всеки десет европейски граждани смятат, че е необходимо да се подобри състоянието на пътното движение в техния район. Решаването на тези предизвикателства е важно и за успеха на цялостната стратегия на ЕС за борба с изменението на климата и за насърчаване на икономическия растеж и устойчивото развитие.

Действия

Планът за действие включва съвкупност от предложения. Например, за да подобри правата на пътниците в градския обществен транспорт, Комисията ще изготви заедно с отрасъла набор от доброволни ангажименти. Тя ще продължи да подпомага научноизследователски и демонстрационни проекти, като например проекти за превозни средства с по-ниски или нулеви емисии. В допълнение ще бъдат създадени връзки с практическа насоченост между градската мобилност и съществуващите политики на ЕС в областта на здравеопазването, сближаването, както и политиката по отношение на хората с увреждания.

Други действия обхващат инициатива за подобряване на информацията за пътуванията и продължаване на подкрепата на Комисията за кампании за привличане на общественото внимание, като например Европейската седмица на мобилността. С цел да ускори приемането на планове за устойчива градска мобилност от местните власти, Комисията ще подготви информационни материали и ще стартира дейности, свързани с обучение и популяризиране. Тя също така ще изготви документи с насоки върху важни аспекти на тези планове, като например дистрибуцията на стоки в градовете и използването на интелигентни транспортни системи за градска мобилност. Комисията ще подобри наличността на хармонизирани статистически данни, ще улесни обмяната на информация, включително и със съседни на Европа страни, и ще създаде база данни с информация относно най-добрите практики в областта на градската мобилност. Накрая, Комисията ще работи за оптимизиране на съществуващите източници на финансиране на ЕС и ще проучи бъдещите нужди от финансиране.

Действията ще бъдат стартирани през следващите четири години. Комисията ще направи преглед на напредъка в тази област през 2012 г. и ще оцени необходимостта от по-нататъшни действия.

За допълнителна информация:

Допълнителна информация относно Плана за действие за градската мобилност може да бъде намерена на:

http :// ec . europa . eu / transport / urban / urban _ mobility / urban _ mobility _ en . htm


Side Bar