Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1364

V Bruseli 28. septembra 2009

Spotrebitelia: EÚ zavádza opatrenia na zníženie zdravotných rizík v súvislosti s vystavením hluku z osobných hudobných prehrávačov

Vďaka rozhodnutiu, ktoré dnes prijala Európska komisia, spotrebitelia budú môcť využívať výhody nového východiskového nastavenia osobných hudobných prehrávačov na bezpečné úrovne vystavenia a budú sa môcť oboznámiť s jasnými upozorneniami o škodlivých účinkoch nadmerného vystavenia vysokej hladine zvuku. V októbri 2008 Vedecký výbor SCENIHR 1 zverejnil varovanie, že dlhodobé počúvanie osobných hudobných prehrávačov nastavených na vysokú hlasitosť môže viesť k trvalému poškodeniu sluchu. 5 – 10 % používateľov takýchto prehrávačov hrozí trvalá strata sluchu. Ide o osoby, ktoré počúvajú hudbu viac ako 1 hodinu denne a prehrávač majú nastavený na vysokú hlasitosť. Odhaduje sa, že toto riziko hrozí v EÚ viac ako 10 miliónom osôb. Európska komisia dnes zaslala mandát výboru CENELEC (orgánu EÚ pre normalizáciu), v ktorom požaduje vytvorenie nových technických bezpečnostných noriem.

Komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľa Meglena Kuneva uviedla: „Je jednoduché zosilňovať si MP3 prehrávač na takú úroveň hlasitosti, ktorá spôsobuje poškodenie sluchu, najmä na hlučných uliciach alebo v prostriedkoch verejnej dopravy. A existujú dôkazy, že najmä mladí ľudia, ktorí počúvajú hudbu veľmi nahlas mnohokrát celé hodiny každý týždeň, vôbec nevedia, že svoj sluch vystavujú riziku poškodenia. Môže trvať celé roky, kým sa takéto poškodenie sluchu prejaví, a potom je už jednoducho príliš neskoro. Tieto normy predstavujú malé technické zmeny v prehrávačoch, aby bolo ich normálne používanie pri východiskovom nastavení bezpečné. Spotrebitelia budú mať možnosť manuálne zmeniť toto východiskové nastavenie, budú však existovať jasné varovania, ktoré ich upozornia, že sa tak vystavujú rizikám.“

Bridget Cosgrave, generálna riaditeľka spoločnosti DIGITALEUROPE, uviedla: „V odvetví digitálnych technológií je prvoradá bezpečnosť spotrebiteľov. Spoločnosť DIGITALEUROPE oceňuje prístup Európskej komisie, ktorý je založený na využívaní vedeckého procesu pri rozvoji noriem. Je potrebné, aby používatelia mali k dispozícii presné informácie a mohli tak robiť informované rozhodnutia o tom, ako budú počúvať svoju obľúbenú hudbu. Spoločnosť DIGITALEUROPE sa teší na spoluprácu s Európskou komisiou a orgánmi pre normalizáciu, ktorej cieľom je slúžiť záujmom spotrebiteľov.“

Súčasné predpisy

V súčasnosti sa v normách EÚ nepredpisuje žiadna maximálna hranica zvuku ani sa nevyžaduje žiadne špecifické označovanie, pokiaľ ide o úrovne hluku. Vyžaduje sa v nich však, aby sa v návode na použitie uvádzalo varovanie o nepriaznivých účinkoch vystavenia používateľa nadmernej hladine zvuku.

Nové návrhy – mandát pre nové bezpečnostné normy

Mandát, ktorý navrhla Európska komisia spoločne s 27 členskými štátmi, zahŕňa všetky osobné hudobné prehrávače a mobilné telefóny s funkciou prehrávania hudby. Stanovuje sa v ňom, že:

  • Bezpečná úroveň vystavenia je úroveň východiskového nastavenia výrobkov . Mandát nepredpisuje konkrétne technické riešenia, aby nepotlačoval inovačnú schopnosť výrobného odvetvia. Namiesto toho sa v ňom požaduje, aby výrobcovia zabezpečili súlad východiskového nastavenia pre bežné používanie s požiadavkami na bezpečnosť.

V mandáte sa jasne uvádza, že bezpečné používanie závisí od doby vystavenia a úrovní hluku. Pri hlasitosti 80 dB(A) by vystavenie malo byť obmedzené na 40 hodín týždenne. Pri hlasitosti 89 dB(A) by vystavenie nemalo prekročiť 5 hodín týždenne.

Uvedené bezpečné úrovne vystavenia sú úrovne východiskového nastavenia výrobkov. Možno povoliť aj vyššie úrovne vystavenia, pokiaľ si ich používateľ zámerne zvolil a pokiaľ je na výrobku spoľahlivým spôsobom uvedená informácia o rizikách pre používateľa.

  • Vhodné varovanie pre spotrebiteľov týkajúce sa súvisiacich rizík a spôsobov, ako im predchádzať , vrátane situácie, keď dôjde k výmene pôvodnej sady slúchadiel za iný typ, čo má za následok vyššiu nebezpečnú hladinu zvuku. Mandát nepredpisuje spôsoby, ako sa má postupovať v tomto prípade. Výrobné odvetvie môže takúto situáciu riešiť napríklad označením na výrobnom štítku alebo digitálnou informáciou na obrazovke. Čo bude nasledovať?

Normy EÚ vypracúva výbor CENELEC (európsky orgán pre normalizáciu) postupom, na ktorom sa zúčastňujú vedci, výrobné odvetvie a skupiny spotrebiteľov, ako aj ďalšie zainteresované strany. Tento postup môže trvať až 24 mesiacov. Normy EÚ nie sú záväzné. Ak však novú normu schváli Európska komisia a uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie, stáva sa de facto priemyselnou normou. Výrobky, ktoré sú v súlade s týmito normami, sa považujú za bezpečné – v opačnom prípade sú výrobcovia povinní podrobiť svoje výrobky nezávislým a finančne veľmi nákladným testom. Nové bezpečnostné normy sa budú vzťahovať iba na budúce výrobky.

Čo môžu urobiť spotrebitelia?

Používatelia osobných hudobných prehrávačov môžu sami urobiť určité praktické preventívne opatrenia, napr. môžu preveriť možnosť nastavenia maximálnej hlasitosti na prehrávači v záujme jej udržania na nízkej úrovni alebo manuálne znížiť hlasitosť a môžu tiež dohliadať na to, aby v záujme ochrany svojho sluchu nepoužívali osobný hudobný prehrávač počas dlhších období.

Kontext:

V posledných rokoch výrazne stúpol predaj osobných hudobných prehrávačov, a to najmä prehrávačov MP3. Podľa odhadov počúva v EÚ prenosné hudobné prehrávače denne celkovo približne 50 až 100 miliónov ľudí. Za posledné štyri roky sa predaj prenosných zvukových zariadení všetkých druhov odhaduje na 184 až 246 miliónov kusov a predaj MP3 prehrávačov na 124 až 165 miliónov kusov. Milióny ľudí v celej EÚ používajú osobné hudobné prehrávače každý deň, a ak ich používajú nevhodným spôsobom, vystavujú sa riziku poškodenia sluchu.

Podrobnejšie informácie

Tlačové oznámenie o stanovisku vedeckého výboru, pokiaľ ide o osobné hudobné prehrávače: IP/08/1492

1 :

Vedecký výbor pre vznikajúce a novo zistené zdravotné riziká (SCENIHR)


Side Bar