Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1364

Brüssel, 28. september 2009

Tarbijakaitse: EL üritab vähendada muusikamängijate kasutamisega kaasnevaid terviseriske

Euroopa Komisjon on täna võtnud vastu otsuse, mis on kasulik kõikidele tarbijatele. Edaspidi peavad muusikamängijatel olema uued turvalisel kokkupuutetasemel vaikeseaded ja selge märgistus, mis hoiatab kõrgete helitasemetega liigse kokkupuute kahjuliku mõju eest. ELi teaduskomitee SCENIHR 1 hoiatas 2008. aasta oktoobris, et muusikamängija pidev kuulamine suurel helitugevusel võib põhjustada püsivat kuulmislangust. Püsiv kuulmislangus ohustab 5–10% kuulajatest. Need on inimesed, kes kuulavad tavaliselt valju muusikat kauem kui tunni päevas. ELis võib ohustatud olla hinnanguliselt kuni 10 miljonit inimest. Euroopa Komisjon volitas täna Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteed CENELEC (ELi standardiasutus) koostama uued tehnilised ohutusstandardid.

Euroopa Komisjoni tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva ütles: „On väga lihtne seada MP3-mängija heli ohtlikult valjuks, eriti kärarikkal tänaval või ühistranspordis. On kindlaks tehtud, et eelkõige noored, kes kuulavad valju muusikat mõnikord mitu tundi nädalas, ei ole teadlikud sellest, et nad võivad nii oma kuulmist kahjustada. Halvenenud kuulmine võib avalduda alles aastate pärast ning siis on juba liiga hilja. Nende standardite kohaselt tuleb muusikamängijatesse teha väikesed tehnilised muudatused nii, et tavapärasel viisil kasutamine on vaikimisi ohutu. Tarbijatel on võimalik vaikeseadeid muuta, kuid sellisel juhul hoiatatakse neid selgelt võimaliku riski eest.”

Ühenduse DIGITALEUROPE peadirektor Bridget Cosgrave märkis: „Tarbijate ohutus on digitaaltehnoloogia tootmisharu jaoks esmatähtis. DIGITALEUROPE tervitab Euroopa Komisjoni lähenemisviisi kasutada standardite väljatöötamiseks teaduspõhist protsessi. On oluline, et kasutajatel oleks täpne teave, mille põhjal teha teadlikke otsuseid muusika kuulamise viiside kohta. Ühendusel DIGITALEUROPE on hea meel teha tarbijate huvides koostööd Euroopa Komisjoni ja standardiasutustega.”

Praegused eeskirjad

Praeguste ELi standarditega ei näha ette suurimat helitugevust ega nõuta helitugevust käsitlevat erimärgistust, kuid kasutusjuhendisse tuleb lisada teade tugeva heli kahjuliku toime kohta.

Uued ettepanekud – uusi ohutusstandardeid käsitlev volitus

Volitamise ettepaneku tegi Euroopa Komisjon koos 27 liikmesriigiga ning see hõlmab kõiki kaasaskantavaid muusikamängijaid ja mobiiltelefone, millega saab muusikat kuulata. Sellega nähakse ette järgmist.

  • Turvaline kokkupuutetase peab olema toodete vaikeseade . Volitusega ei näha ette konkreetseid tehnilisi lahendusi, et mitte pärssida tootmisharu innovatsioonivõimet. Selle asemel peavad tootjad tagama tavapärase kasutuse puhul vaikeseadete vastavuse ohutusnõuetele.

Volituses selgitatakse, et kasutamise ohutus sõltub kokkupuuteajast ja helitugevusest. Helitugevuse juures 80 dB(A) peaks kokkupuude piirduma 40 tunniga nädalas. Helitugevuse juures 89 dB(A) peaks kokkupuude piirduma 5 tunniga nädalas.

Eespool määratletud turvalise kokkupuute tasemed peavad olema toodete vaikeseaded. Lubada võib ka kõrgemaid kokkupuutetasemeid tingimusel, et kasutaja on need sihilikult ise valinud ja et tootega on võimalik kasutajat ohtudest usaldusväärselt teavitada.

  • Tarbijaid peab piisavalt hoiatama kaasnevate ohtude eest ja teavitama viisidest, kuidas neid vältida , sealhulgas sellest, et originaalkuularite vahetamisega muud tüüpi kuularite vastu võib kaasneda ohtlikult kõrge helitase. Volitusega ei näha ette konkreetset hoiatamisviisi. Tootmisharu võib kasutada näiteks märgiseid või ekraanil esitatavat digitaalset hoiatust.

Mis saab edasi?

ELi standardeid koostab Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (Euroopa standardeid kehtestav asutus) koostöös teadlaste, tootmisharu ja tarbijarühmadega ning teiste huvirühmadega. Standardite koostamine võib kesta kuni kaks aastat. ELi standardid ei ole kohustuslikud, kuid kui Euroopa Komisjon siiski uue standardi heaks kiidab ja see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas , saab sellest de facto tootmisharu norm. Sellistele standarditele vastavaid tooteid peetakse ohututeks. Muul juhul peavad tootjad laskma toodetele teha kulukaid sõltumatuid katseid. Uusi ohutusstandardeid hakatakse kohaldama ainult edasiste toodete suhtes.

Mida saavad tarbijad teha?

Muusikamängija kuulajad saavad juba praegu kasutada mõningaid väga praktilisi ettevaatusabinõusid, näiteks kontrollida, kas seadmel saab maksimaalset helitugevust madalamaks sättida, või käsitsi heli vähemaks seada, ning oma kuulmise huvides muusikamängija pikaajalist kuulamist vältida.

Taust

Viimastel aastatel on muusikamängijate, eriti MP3-mängijate müük tohutult suurenenud. Üldiselt hinnatakse, et ELis võib iga päev kaasaskantavat muusikamängijat kuulata umbes 50–100 miljonit inimest. Viimase nelja aasta jooksul on hinnanguliselt müüdud 184–246 miljonit kaasaskantavat audioseadet, millest 124–165 miljonit on MP3-mängijad.

Üle ELi kuulavad miljonid inimesed muusikamängijat iga päev ja kui nad teevad seda valesti, võivad nad kahjustada oma kuulmist.

Lisateave

Pressiteade, milles käsitletakse teaduskomitee arvamust muusikamängijate kohta: IP/09/1492

1 :

Tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee (SCENIHR)


Side Bar