Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1364

Βρυξέλλες , 28 Σεπτεμβρίου 2009

Καταναλωτές : Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα ώστε να περιορίσει τους κινδύνους που συνεπάγεται για την υγεία η έκθεση στον θόρυβο από τις προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής

Με τη σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ι καταναλωτές θα ωφελούνται από τις νέες προκαθορισμένες ρυθμίσεις που θα ισχύουν για τις προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και οι οποίες ορίζονται σε ασφαλή επίπεδα έκθεσης, καθώς και από τις σαφείς προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις που έχει η υπερβολική έκθεση σε υψηλές ηχοστάθμες. Τον Οκτώβριο του 2008 η επιστημονική επιτροπή ΕΕΑΝΚΥ της ΕΕ 1 προειδοποίησε ότι η χρήση προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής σε υψηλή ένταση για μεγάλο διάστημα μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη της ακοής. Μάλιστα, το 5-10% των χρηστών κινδυνεύει από μόνιμη απώλεια της ακοής. Κατά κανόνα, πρόκειται για άτομα που ακούνε μουσική για περισσότερο από 1 ώρα την ημέρα σε υψηλή ένταση. Εκτιμάται ότι τέτοιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίζουν έως και 10 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλει εντολή στη CENELEC (τον οργανισμό τυποποίησης της ΕΕ), απαιτώντας την κατάρτιση νέων τεχνικών προτύπων ασφάλειας.

Η επίτροπος που είναι αρμόδια για θέματα καταναλωτών, η κ. Meglena Kuneva , δήλωσε ότι «Είναι εύκολο να ανεβάσετε την ένταση του MP 3 σας σε επιβλαβή για την υγεία επίπεδα, ιδίως σε δρόμους με κίνηση ή στα δημόσια μέσα μεταφοράς. Απόδειξη αυτού είναι ότι ιδιαίτερα οι νέοι –που ακούνε μουσική σε υψηλή ένταση, μερικές φορές για πολλές ώρες την εβδομάδα– δεν έχουν ιδέα ότι μπορούν με τον τρόπο αυτό να θέτουν σε κίνδυνο την ακοή τους. Ίσως περάσουν αρκετά χρόνια προτού εκδηλωθεί οποιαδήποτε βλάβη στην ακοή· όταν όμως αυτό συμβεί, τότε είναι απλώς πολύ αργά. Αυτά τα πρότυπα εισάγουν μικρές τεχνικές αλλαγές στις συσκευές αναπαραγωγής μουσικής ώστε, εξ ορισμού, η κανονική χρήση τους να είναι ασφαλής. Αν οι καταναλωτές επιλέξουν να υπερβούν τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, μπορούν να το κάνουν, αλλά θα υπάρχουν σαφείς προειδοποιήσεις, προκειμένου να γνωρίζουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν.»

Η Bridget Cosgrave , γενική διευθύντρια της DIGITALEUROPE , δήλωσε τα εξής: «Η ασφάλεια των καταναλωτών είναι η ύψιστη προτεραιότητα για τη βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας. Η DIGITALEUROPE εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποβλέπει στην εφαρμογή επιστημονικής διαδικασίας για την ανάπτυξη προτύπων. Είναι σημαντικό να λαμβάνουν οι χρήστες ακριβείς πληροφορίες ώστε να αποφασίζουν κατόπιν ενημέρωσης για το πώς θα απολαμβάνουν τη μουσική τους.

Η DIGITALEUROPE προσβλέπει στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους οργανισμούς τυποποίησης για την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών.»

Οι ισχύοντες κανόνες

Τα υφιστάμενα κοινοτικά πρότυπα δεν καθορίζουν προς το παρόν μέγιστη ηχοστάθμη ούτε επιβάλλουν ειδική σήμανση όσον αφορά τις εκπομπές ήχου, αλλά απαιτούν να προστίθεται ένδειξη στις οδηγίες χρήσης η οποία να προειδοποιεί σχετικά με τις επιπτώσεις της έκθεσης σε υπερβολικά υψηλή ηχοστάθμη.

Οι νέες προτάσεις – η εντολή για νέα πρότυπα ασφάλειας

Η εντολή , η οποία προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη των 27 κρατών μελών, καλύπτει όλες τις προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και τα κινητά τηλέφωνα που έχουν λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής. Η εν λόγω εντολή ορίζει τα εξής:

  • Τα ασφαλή επίπεδα έκθεσης πρέπει να αποτελούν τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις των προϊόντων . Η εντολή δεν καθορίζει ειδικές τεχνικές λύσεις, για να μην περιορίσει την ικανότητα καινοτομίας του βιομηχανικού κλάδου. Αντιθέτως, απαιτεί από τους κατασκευαστές να εξασφαλίζουν ότι οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις για την κανονική χρήση ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ασφάλειας.

Η εντολή διευκρινίζει ότι η ασφαλής χρήση εξαρτάται από τη διάρκεια της έκθεσης και από την ηχοστάθμη: στα 80 dB (A ) η έκθεση πρέπει να περιορίζεται σε 40 ώρες/εβδομάδα· στα 89 dB (A ) η έκθεση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 ώρες/εβδομάδα.

Τα ασφαλή επίπεδα έκθεσης που καθορίζονται παραπάνω πρέπει να αποτελούν τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις των προϊόντων. Υψηλότερα επίπεδα έκθεσης μπορούν να επιτρέπονται, με τον όρο ότι θα επιλέγονται σκοπίμως από τον χρήστη και ότι το προϊόν θα διαθέτει ένα αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης του χρήστη σχετικά με τους κινδύνους.

  • Τις κατάλληλες προειδοποιήσεις για τους καταναλωτές σχετικά με τους σχετικούς κινδύνους και τους τρόπους αποφυγής τους , συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία το αρχικό σετ ακουστικών αντικαθίσταται με άλλον τύπο, κάτι που προκαλεί υψηλότερες μη ασφαλείς ηχοστάθμες. Η εντολή δεν καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Οι λύσεις που θα δοθούν από τη βιομηχανία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, π.χ., ετικέτες ή ψηφιακές πληροφορίες που θα εμφανίζονται στην οθόνη.

Τι μέλ λει γενέσθαι;

Τα πρότυπα ΕΕ καταρτίζονται από την CENELEC (τον ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης) μέσω μιας διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν επιστήμονες, βιομηχανικοί φορείς και ομάδες καταναλωτών, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και 24 μήνες. Τα πρότυπα της ΕΕ δεν είναι υποχρεωτικά· ωστόσο, αν το νέο πρότυπο εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε, εκ των πραγμάτων, γίνεται κανόνας για τον βιομηχανικό κλάδο. Τα προϊόντα που ανταποκρίνονται σε αυτά τα πρότυπα τεκμαίρεται ότι είναι ασφαλή· διαφορετικά, οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν για τα προϊόντα αυτά δαπανηρές ανεξάρτητες δοκιμές. Τα νέα πρότυπα ασφάλειας θα εφαρμόζονται μόνο για τα προϊόντα που θα κατασκευαστούν στο μέλλον.

Τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές;

Οι χρήστες προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής μπορούν ήδη από τώρα να λαμβάνουν ορισμένες πολύ πρακτικές προφυλάξεις, όπως να ελέγχουν τη συσκευή τους για να διαπιστώσουν αν μπορούν να ορίσουν μέγιστη ηχοστάθμη, ώστε να εξασφαλίζεται χαμηλότερη ένταση· ή μπορούν να χαμηλώσουν την ένταση με το χέρι και να φροντίζουν, προς όφελος της ακοής τους, να μη χρησιμοποιούν την προσωπική συσκευή αναπαραγωγής μουσικής για μεγάλο διάστημα.

Ιστορικό :

Τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής, και ιδίως των συσκευών αναπαραγωγής MP 3, εκτινάχθηκαν στα ύψη. Γενικώς, στην ΕΕ, εκτιμάται ότι περίπου 50 - 100 εκατομμύρια άτομα μπορεί να χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές σε καθημερινή βάση. Την τελευταία τετραετία, οι εκτιμώμενες πωλήσεις κυμαίνονται μεταξύ 184-246 εκατομμυρίων για όλες τις φορητές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και μεταξύ 124-165 εκατομμυρίων για τις συσκευές αναπαραγωγής MP 3. Σε όλη την ΕΕ, πολλά εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής καθημερινά και, αν τις χρησιμοποιούν λανθασμένα, κινδυνεύουν να βλάψουν την ακοή τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής σχετικά με τις προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: IP /08/1492

1 :

Επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ).


Side Bar