Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1361

Brüssel/Stockholm, 25. september 2009

Kliimamuutus: Bangkoki kohtumisel tuleb astuda otsustavaid samme ambitsioonika ülemaailmse kokkuleppe sõlmimiseks

ELi eesistujariik Rootsi ja Euroopa Komisjon kutsusid 28. septembril Bangkokis algavatel kahenädalastel ülemaailmset kliimamuutust käsitlevatel läbirääkimistel osalevaid riike üles astuma otsustavaid samme ambitsioonika ülemaailmse kokkuleppe sõlmimiseks. Bangkokis toimub eelviimane ettevalmistav kohtumine enne detsembris Kopenhaagenis toimuvat ÜRO kliimakonverentsi, mille käigus loodetakse sõlmida ülemaailmne kokkulepe.

Keskkonnavolinik Stavros Dimas sõnas: „Euroopa Liit on välja töötanud ulatusliku tegevuskava, et saavutada ambitsioonikas ülemaailmne kokkulepe, mida on vaja ohtliku kliimamuutuse vältimiseks. Pärast kaks aastat kestnud vaidlusi on kätte jõudnud aeg, et kõik kokkuleppeosalised valmistaksid täie tõsidusega ette otsused, mis Kopenhaagenis tuleb vastu võtta. Bangkokis peab otsustavalt edasi liikuma. Euroopa Komisjon esitas hiljuti finantseerimist käsitlevad ettepanekud, mis on kõnealuste läbirääkimiste keskne teema. Ma loodan, et meie partnerid nii arenenud riikidest kui ka arengumaadest näitavad läbirääkimistelaua taga üles endisest märksa rohkem otsustavust ja ambitsioone.”

Rootsi keskkonnaminister Andreas Carlgren märkis: „EL tervitab edasiminekut, näiteks Jaapani uue valitsuse otsust vähendada heitkoguseid senisest oluliselt rohkem. Tärkava majandusega suurriikide hiljutised lubadused piirata heitkoguste kasvu peaksid samuti saama konkreetse vormi ja jõudma läbirääkimistelauale. ÜRO ja G20 tippkohtumiste tulemused peavad kajastuma ka Bangkokis. Poliitiliste liidritena soovime jõuda kokkuleppele ning läbirääkimistel osalejad peavad keskenduma nii sisule kui ka põhiküsimustele.”

Kopenhaageni protsess

Läbirääkimiste eesmärk on sõlmida ÜRO kokkulepe, mis käsitleb kliimamuutusega võitlemist pärast 2012. aastat, kui Kyoto protokolli põhisätted kaotavad kehtivuse. Läbirääkimised peaksid lõpule jõudma 7.–18. detsembrini 2009 Kopenhaagenis toimuval konverentsil. Viimased ettevalmistavad kohtumised leiavad aset 28. septembrist – 9. oktoobrini Bangkokis ja 2.–6. novembrini Barcelonas.

ELi seisukoht

ELi eesmärk on saavutada ambitsioonikas ja ulatuslik kokkulepe, et takistada ülemaailmset kliima soojenemist teadlaste prognoositud ohtliku piirini, st üle 2°C võrreldes industriaalühiskonna eelse tasemega. Teaduslike tõendusmaterjalide kohaselt tuleks tööstusriikidel selle eesmärgi saavutamiseks vähendada aastaks 2020 kasvuhoonegaaside heitkogust 25–40% võrreldes 1990ndate tasemega, arengumaad aga peaksid aastaks 2020 piirama heitkoguste kiiret kasvu ligikaudu 15–30% võrreldes tavapärase tasemega.

EL on otsustanud tingimusteta vähendada oma heitkoguseid 2020. aastaks vähemalt 20% võrreldes 1990ndate tasemega, rakendades selle saavutamiseks kliima- ja energiapaketti ( IP/09/628 ). Lisaks sellele on EL otsustanud vähendada heitkoguseid 30%, kui teised arenenud riigid nõustuvad oma heitkoguseid võrdsetel alustel vähendama ja ka majanduslikult paremal järjel arengumaad globaalsesse kokkuleppesse piisava panuse annavad.

Komisjon tegi 10. septembril ettepaneku eraldada arengumaadele heitkoguste vähendamiseks ja kliimamuutusega kohanemiseks täiendavaid rahvusvahelisi finantsvahendeid ( IP/09/1297 ). Selle dokumendi alusel võtab Euroopa Nõukogu oktoobri lõpus vastu ELi seisukoha finantsvahendite eraldamise suhtes.

Bangkoki kohtumine

Käesoleval aastal peetud kolme ametliku läbirääkimistevooru käigus ei ole olulist edasiminekut toimunud. Möödunud kuul Saksamaal Bonnis toimunud mitteametlikul kohtumisel valmis ligikaudu 250 lehekülje pikkune tekst, mille ülesehitus on puudulik ja milles on arvukalt sulgusid. Kopenhaageni kokkuleppe saavutamiseks tuleb seda dokumenti Bangkoki kohtumise raames oluliselt lühendada ja läbirääkimiste tempot märkimisväärselt kiirendada.

Ka läbirääkimiste protsessi tuleks muuta tõhusamaks. Näiteks võiks suurte plenaaristungite asemel korraldada läbirääkimisi väikestes paralleelrühmades. Bangkoki kohtumise peaeesmärk peaks olema üksmeele saavutamine Kopenhaageni kokkuleppe põhiküsimuste suhtes ja nende edasiarendamine.

ELi jaoks on põhiküsimused järgmised:

  • heitkoguste kohustuslik vähendamine kõikides tööstusriikides võrreldavate jõupingutuste alusel;

  • arengumaade võetavad asjakohased meetmed heitkoguste vähendamiseks;

  • kliimamuutusega kohanemise tegevusraamistik;

  • raadamist ja metsa seisundi halvenemist vähendavad meetmed ja säästva metsamajanduse edendamine troopilistes piirkondades;

  • ajakohastatud raamatupidamiseeskirjad, mis käsitlevad maakasutuse, maakasutuse muudatuste ning metsandusega seotud muutusi heitkogustes;

  • rahvusvahelise CO 2 -turu laiendamine, et anda arengumaadele rahalist toetust ja edendada heitkoguste majanduslikult efektiivset piiramist;

  • rahvusvaheliste avaliku sektori vahendite suunamine arengumaadesse, et täiendada CO 2 -turult pärit finantsvoogusid ja suurendada siseinvesteeringuid;

  • ulatuslik tehnilise koostöö ja rahastamise pakett, et kiirendada vähem CO 2 -heidet tekitava majanduse arengut.

ELi meedia teabetunnid:

Rootsi, Euroopa Komisjon ja Hispaania korraldavad Bangkokis ühised meedia teabetunnid

- esmaspäeval, 28. septembril kell 12.00 kohaliku aja järgi;

- reedel, 9. oktoobril kell 14.00 kohaliku aja järgi.

Teabetunde saab jä lgida veebilehel www.unfccc.int


Side Bar