Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1360

Bruksela, 25 września 2009 r.

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program pomocy dla instytucji finansowych

Komisja Europejska zatwierdziła, w oparciu o zasady dotyczące pomocy państwa określone w Traktacie WE, polski program pomocy mający na celu stabilizację systemu finansowego. W ramach środka przewidziano gwarancje na krótko- i średnioterminowe zobowiązania, co ma zachęcić do udzielania pożyczek międzybankowych oraz zapewnić płynność finansową instytucji finansowych z zastrzeżeniem dopełnienia określonych warunków. Komisja uznała środek za zgodny z komunikatem w sprawie wytycznych dotyczących pomocy państwa w dobie kryzysu finansowego (zob. IP/08/1495 ). Pakiet stanowi odpowiedni środek by zapobiec poważnym zaburzeniom w polskiej gospodarce, unika jednocześnie nadmiernego zakłócenia konkurencji, w związku z czym jest zgodny z art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu WE. Program pomocy udostępniony jest na równych zasadach uprawnionym instytucjom finansowym, jest ograniczony w czasie, ma ograniczony zakres oraz przewiduje zabezpieczenia minimalizujące zakłócenia konkurencji.

Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji, stwierdziła: „Polski program pomocy jest skutecznym narzędziem pozwalającym zwiększyć zaufanie rynku bez nadmiernego zakłócenia konkurencji.”

Polski program pomocy przewiduje dwie kategorie środków wsparcia: gwarancje Skarbu Państwa na emisję przez banki nowego długu o charakterze nadrzędnym oraz środki w zakresie wsparcia płynności finansowej dzięki skarbowym papierom wartościowym w formie pożyczki lub przeznaczonym na sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

Komisja uznała, że środek jest odpowiednim instrumentem pozwalającym przywrócić zaufanie w wiarygodność kredytową polskich instytucji finansowych oraz zachęcić do zawierania pożyczek międzybankowych. W szczególności program pomocy jest ograniczony w czasie, ma ograniczony zakres oraz jest dostępny na wolnych od dyskryminacji zasadach dla instytucji finansowych mających siedzibę w Polsce. Gwarancje oraz pożyczki będą udzielane na te instrumenty dłużne, których okres zapadalności wynosi od trzech miesięcy do pięciu lat. Jednakże pożyczki bankowe gwarantowane przez Skarb Państwa z okresem zapadalności przekraczającym trzy lata będą ograniczone maksymalnie do 1/3 wartości wszystkich pożyczek bankowych beneficjenta otrzymujących wsparcie w ramach programu pomocy.

Gwarancje na zobowiązania dotyczące nowo wyemitowanego długu będą dostępne jedynie dla instytucji kredytowych. W przypadku jeśli beneficjent uruchomiłby gwarancje państwa lub też nie spłaciłby swoich zobowiązań związanych ze skarbowymi papierami wartościowymi, plan restrukturyzacji zostanie przedstawiony w ciągu sześciu miesięcy. Wynagrodzenie za gwarancje na zobowiązania będzie ustalone zgodnie z zaleceniami Europejskiego Banku Centralnego (EBC), natomiast wynagrodzenie za pożyczkę skarbowych papierów wartościowych lub za odroczony termin płatności za nie będzie wyższe niż wynagrodzenie za gwarancje.

Uprawnione instytucje mogą składać wniosek o przyznanie wsparcia w ramach programu do dnia 31 grudnia 2009 r., samo wsparcie natomiast może zostać przyznane w późniejszym terminie, w ciągu sześciu miesięcy od momentu przyjęcia odnośnej decyzji.

Aby uniknąć ewentualnych nadużyć związanych ze środkiem pomocy, wszystkich beneficjentów obowiązywać będzie zakaz reklamy odnoszącej się do wsparcia ze strony Skarbu Państwa.

Decyzja w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności zostanie udostępniona pod numerem sprawy N 208/2009 w wykazie środków pomocy państwa umieszczonym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji , po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z zapewnieniem poufności. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w Internecie i w Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym pomocy państwa (State aid Weekly e-News).


Side Bar