Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1349

Bry ssel den 23 september 2009

Kommissionen mer mi ljömedveten än någonsin

EU-kommissionen har länge varit politiskt drivande när det gäller att bekämpa den globala klimatförändringen. Som organisation med många medarbetare föregår den också med gott exempel och åstadkommer konkreta resultat. På grundval av det framgångsrika pilotprojekt som inleddes 2001 har kommissionen nu beslutat att utvidga sin miljöledningsordning till all kommissionsverksamhet i Bryssel och Luxemburg. Genom det här certifieringssystemet, som bygger på förordningen om Emas (miljölednings- och miljörevisionsordningen), identifierar och utvärderar kommissionen miljöaspekter av verksamheten. På så vis åstadkoms kontinuerliga förbättringar på områden som ökad energieffektivitet, optimal användning av naturresurser och minskade koldioxidutsläpp.

Siim Kalla s, kommissionens vice ordförande med ansvar för administrativa frågor, revision och bedrägeribekämpning säger följande: ”Våra anställda har länge haft en genuin vilja att minska miljöpåverkan av kommissionens egen verksamhet. Kommissionen åtog sig redan 1997 att införa en miljövänlig administration. Den började bedöma, rapportera om och minska miljöpåverkan av den egna verksamheten genom pilotgenomförandet av Emasförordningen. Genom att ytterligare utvidga Emas inom kommissionen bygger vi vidare på vår erfarenhet för att fortsätta att minska vår miljöpåverkan under de närmaste åren.”

Utvidgning av miljölednings ordningen till hela kommissionen i Bryssel och Luxemburg

D e positiva resultaten av pilotfasen visar att den miljöledningsordning som bygger på Emas är den lämpligaste metoden för att styra och förbättra kommissionens miljöprestanda. Ordningen har också visat sig få synergieffekter mellan olika avdelningar och har fått de anställda engagerade i arbetet mot gemensamma mål. Genom det beslut som kommissionen fattade i dag utvidgas ordningen till kommissionens alla verksamheter och byggnader i Bryssel och Luxemburg. De behöriga nationella myndigheterna bör officiellt ha Emasregistrerat all kommissionsverksamhet 2012 och alla kommissionsbyggnader 2014.

De främsta resultaten av Emas pilotfas i Bryssel (2002–2008)

(1) Minskad energi- och vattenförbrukning och minskade koldioxidutsläpp från byggnader 1 :

El - och vattenförbrukningen har minskat med 14 % respektive 23 % per m². Koldioxidutsläppen har minskat med över 7 % per m² i byggnaderna.

(2) Minskad pappersförbrukning

Förbrukningen av offsetpapper har minskat med 48 % och kontorspapper med 41 % sedan 2003.

(3) Minskad avfallsproduktion

Mängden producera t avfall har minskat med 11 % från 331 kg/person/år till 294 kg/person/år. Ca 54 % av detta avfall materialåtervinns.

(4) Främjande av hållbara transportmedel

De senaste undersökningsresultaten (mitten av 2008) visar att kommissionens insatser för att främja hållbara transportmedel har fått positiva effekter. Den andel av personalen i Bryssel som tar bilen till arbetet har minskat till 29 % (från 50 % 1998), medan den andel som utnyttjar kollektivtrafiken, dvs. buss, spårvagn, tunnelbana eller tåg, har ökat till 50 % (från 32 % 1998).

Kommissionen samarbetar med Brysselregionen om ett nytt projekt för stadsplanering som koncentreras på området kring kommissionens viktigaste byggnader i Bryssel. Ett av målen är att skapa ett mer hållbart område att arbeta och bo i, och hållbara transporter ges särskild vikt.

Alla miljöredovisningar från EG-institutioner finns på Emas webbplats:

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (under ”Tools” | ”environmental statement library” | ”section 99”).

1 :

För att möjliggöra jämförelser inbegrips endast de 19 kontorsbyggnader i Bryssel som nu ingår i Emas.


Side Bar