Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1349

V Bruseli 2 3. septembra 2009

Komisia prekonáva zelené rekordy

Európska komisia dlhodobo stojí v popredí boja proti globálnej zmene klímy. Ako organizácia s veľkým počtom pracovníkov zároveň ide príkladom a skutočne prispieva k zmene k lepšiemu. V snahe nadviazať na úspech pilotného projektu z roku 2001 sa Komisia teraz rozhodla rozšíriť systém správy životného prostredia na všetky svoje činnosti a budovy v Bruseli a Luxemburgu. Pomocou tohto certifikačného systému založeného na nariadení EMAS (schéma Spoločenstva pre environmentálne riadenie a audit) Komisia definuje a vyhodnocuje environmentálne stránky svojich činností, a tak neustále prispieva k zlepšovaniu energetickej efektivity, optimálnemu využívaniu prírodných zdrojov a znižovaniu emisií CO 2 .

„Naši pracovníci sú dlhodobo úprimne odhodlaní znižovať dosah činností Komisie na životné prostredie. Komisia sa už v roku 1997 zaviazala k „ekologickému vedeniu domácnosti“, ktoré uskutočňuje v rámci pilotného uplatňovania nariadenia EMAS prostredníctvom vyhodnocovania, vykazovania a znižovania dosahu svojich činností na životné prostredie. Ďalšie rozšírenie EMAS-u na Komisii nám umožňuje stavať na získaných skúsenostiach a v nasledujúcich rokoch neustále zmenšovať stopy, ktoré zanechávame na životnom prostredí,“ povedal komisár Siim Kallas, podpredseda Komisie pre administratívne záležitosti, audit a boj proti podvodom.

Rozšírenie systému environmentálneho riadenia na celú Komisiu v Bruseli a Luxemburgu

Vzhľadom na pozitívne výsledky pilotnej fázy sa systém environmentálneho riadenia vychádzajúci z nariadenia EMAS potvrdil ako ten najvhodnejší nástroj na usmerňovanie a zlepšovanie ekologickej prevádzky Európskej komisie. Okrem toho sa ukázalo, že v systéme funguje súčinnosť rôznych generálnych riaditeľstiev a že zapája zamestnancov do úsilia o spoločné ciele. Komisia svojím dnešným rozhodnutím rozšírila tento systém riadenia na všetky svoje činnosti a budovy v Bruseli a Luxemburgu. Príslušné orgány členských štátov by mali dokončiť registráciu EMAS do roku 2012 pre všetky činnosti Komisie a do roku 2014 pre všetky jej budovy.

Najvýznamnejšie úspechy pilotnej fázy EMAS-u v Bruseli (2002–2008)

1) Zníženie energetickej spotreby, spotreby vody a emisií CO 2 pochádzajúcich z budov 1

Spotreba elektriny a vody sa znížila o 14 %, resp. 23 % na m². Emisie CO 2 z týchto budov sa znížili o 7 % na m².

2) Znížená spotreba papiera

Spotreba ofsetového papiera sa od roku 2003 znížila o 48 % a kancelárskeho papiera o 41 %.

3) Znížená tvorba odpadu

Tvorba odpadu sa znížila o 11 % z 331 kg na osobu za rok na 294 kg na osobu za rok. Približne 54 % z tohto množstva sa recykluje.

4) Propagácia ekologických dopravných prostriedkov

Údaje získané v poslednom prieskume (z polovice roku 2008) poukazujú na pozitívny dosah úsilia Komisie propagovať ekologické dopravné prostriedky. Podiel pracovníkov v Bruseli, ktorí dochádzajú do práce na svojich autách, klesol na 29 % (z 50 % v roku 1998), zatiaľ čo podiel tých, ktorí používajú verejnú dopravu, a to autobus, električku, metro alebo vlak, sa zvýšil na 50 % (z 32 % v roku 1998).

Komisia úzko spolupracuje s orgánmi regiónu Brusel na novom projekte územného plánu v okolí jej hlavného komplexu budov v Bruseli. Jedným z cieľov je urobiť z tejto štvrte zdravšie miesto na prácu a život s osobitným zameraním na ekologickú dopravu.

Všetky environmentálne vyhlásenia EK sú k dispozícii na webových stránkach EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (v odkaze Tools | environmental statement library | oddiel 99).

1 :

Porovnáva sa iba 19 kancelárskych budov v Bruseli, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia EMAS.


Side Bar