Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1349

Bruksela, dnia 2 3 września 2009 r.

Komisja bardziej ekologiczna niż kiedykolwiek

Komisja Europejska od dawna stoi politycznie na czele walki z globalnymi zmianami klimatu. Jako organizacja o dużych zasobach kadrowych przewodzi również, dając przykład innym i wprowadzając zmiany przynoszące realne skutki. Sukces pilotażowego projektu Komisji Europejskiej rozpoczętego w 2001 r. skłonił ją obecnie do podjęcia decyzji o rozszerzeniu swojego systemu zarządzania środowiskowego na wszystkie działania i budynki Komisji w Brukseli i Luksemburgu. Z tym programem certyfikacji, opartym na rozporządzeniu EMAS (system ekozarządzania i audytu we Wspólnocie), Komisja wprowadza system, który definiuje ekologiczne aspekty jej działalności oraz umożliwia ich ocenę, przyczyniając się do ciągłych usprawnień w takich obszarach jak wyższa wydajność energetyczna, optymalne wykorzystanie zasobów naturalnych czy redukcja emisji dwutlenku węgla.

„Nasz personel od dawna wykazuje się prawdziwym zaangażowaniem w działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu działalności Komisji na środowisko. Komisja już w 1997 r. zaangażowała się w politykę ekologicznego prowadzenia działalności, w ramach której przeprowadziła ocenę i sporządziła sprawozdanie dotyczące wpływu jej działań na środowisko poprzez pilotażową realizację rozporządzenia EMAS. Rozszerzając dalej system EMAS w Komisji, wykorzystujemy zgromadzone doświadczenie, aby sprostać wyzwaniu, jakim jest ciągła redukcja wpływu naszej działalności na środowisko w kolejnych latach” – powiedział Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji ds. administracji, audytu i zwalczania nadużyć finansowych.

Rozszerzenie systemu zarządzania środowiskowego na całą Komisję w Brukseli i Luksemburgu

Patrząc na pozytywne wyniki etapu pilotażowego można stwierdzić, że system zarządzania środowiskowego oparty na rozporządzeniu EMAS okazał się najwłaściwszym instrumentem zarządzania i poprawy stopnia ochrony środowiska w Komisji Europejskiej. System ten wykazał również, że istnieje synergia między różnymi departamentami i zaangażowanymi pracownikami w staraniach nad osiągnięciem wspólnych celów. Podjęta dzisiaj przez Komisję decyzja rozszerza ten system zarządzania na wszystkie jej działania i budynki w Brukseli i Luksemburgu. Oficjalna rejestracja w EMAS przez właściwe organy krajowe powinna zostać osiągnięta w 2012 r. w odniesieniu do wszystkich działań Komisji oraz w 2014 r. w odniesieniu do wszystkich jej budynków.

Główne osiągnięcia etapu pilotażowego EMAS w Brukseli (lata 2002-2008)

1) Redukcja zużycia energii i wody oraz emisji dwutlenku węgla w budynkach 1 :

Zużycie energii elektrycznej i wody spadło odpowiednio o 14 i 23% na metr kwadratowy. Emisję dwutlenku węgla z tych budynków ograniczono o 7% na metr kwadratowy.

2) Redukcja zużycia papieru

Od 2003 r. ograniczono zużycie papieru offsetowego o 48%, a papieru biurowego o 41%.

3) Redukcja ilości odpadów

Ilość powstających odpadów przypadających na osobę rocznie spadła o 11% z 331 kg do 294 kg. Około 54% objętości tych odpadów podlega recyklingowi.

4) Wspieranie przyjaznych dla środowiska środków transportu

Dane z ostatniego badania (z połowy 2008 r.) wskazują na pozytywny wpływ starań Komisji na rzecz promowania przyjaznych dla środowiska środków transportu. Odsetek pracowników w Brukseli dojeżdżających do pracy samochodem spadł do 29% (z 50% w 1998 r.), natomiast odsetek korzystających z transportu publicznego – autobusów, tramwajów, metro i pociągów – wzrósł o 50% (z 32% w 1998 r.).

Komisja ściśle współpracuje z władzami regionu brukselskiego nad nowym projektem zagospodarowania przestrzennego dotyczącym obszaru w pobliżu głównych budynków Komisji w Brukseli. Jednym z celów jest doprowadzenie do tego, by okolica ta rozwijała się w bardziej zrównoważony sposób jako miejsce pracy i zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznych form transportu.

Wszystkie deklaracje środowiskowe KE są dostępne na stronie internetowej EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (w menu „Tools | environmental statement library” | część 99).

1 :

Dla porównania – uwzględniono tylko 19 biurowców objętych obecnie zakresem EMAS w Brukseli.


Side Bar