Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1349

Brussel, 23 september 2009

Commissie groener dan ooit

De Europese Commissie loopt al jaren voorop bij de bestrijding van de wereldwijde klimaatverandering. Als grote organisatie kan zij een voorbeeld stellen en zorgen dat er echt iets verandert. Het proefproject dat de Europese Commissie in 2001 heeft opgezet, is een succes geworden. Daarom is nu besloten het milieubeheersysteem op alle activiteiten en gebouwen van de Commissie in Brussel en Luxemburg toe te passen. Dit systeem is gebaseerd op de EMAS‑verordening (over het milieubeheer- en milieu-auditsysteem) en houdt in dat bij alle activiteiten naar de milieuaspecten wordt gekeken. Daardoor worden voortdurend vorderingen geboekt op het gebied van de energie‑efficiëntie, een optimaal gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en de vermindering van de CO 2 ‑uitstoot.

"Onze ambtenaren streven er al geruime tijd naar de milieueffecten van de activiteiten van de Commissie zelf te verminderen. Al in 1997 ging de Commissie over op 'green housekeeping', en met behulp van de EMAS-verordening kon zij het milieueffect van haar activiteiten meten, beschrijven en beperken. Door het EMAS verder uit te breiden, kunnen we – voortbouwend op onze ervaring – onze milieuvoetafdruk de komende jaren steeds verder verkleinen," aldus Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie en belast met administratieve zaken, audit en fraudebestrijding.

Invoering van het milieubeheersysteem in de gehele Commissie in Brussel en Luxemburg

De positieve resultaten van de testfase wijzen uit dat het milieubeheersysteem op basis van de EMAS‑verordening het meest geschikte instrument is om de milieuprestaties van de Europese Commissie te beheren en te verbeteren. Het systeem leidt ook tot synergie tussen de diensten en personeelsleden die gemeenschappelijke doelstellingen nastreven. Met haar besluit van vandaag breidt de Commissie dit beheersysteem uit tot al haar activiteiten en gebouwen in Brussel en Luxemburg. In 2012 moeten alle Commissieactiviteiten een officiële EMAS‑registratie van de bevoegde nationale instanties hebben, en in 2014 alle gebouwen ook.

Belangrijkste resultaten van de EMAS‑testfase in Brussel (2002- 2008)

(1) Vermindering van energieverbruik, waterverbruik en CO 2 ‑uitstoot van gebouwen 1 :

Het elektriciteits‑ en het waterverbruik zijn met respectievelijk 14% en 23% per m² gedaald. De CO 2 ‑uitstoot is in deze gebouwen met ruim 7% per m² verminderd.

(2) Vermindering van papierverbruik

Sinds 2003 is het verbruik van offsetpapier met 48% gedaald, en dat van kantoorpapier met 41 %.

(3) Afvalvermindering

De hoeveelheid geproduceerd afval is met 11% gedaald, van 331 kilo per persoon per jaar tot 294 kilo per persoon per jaar. Ongeveer 54% daarvan wordt gerecycleerd.

(4) Bevordering van groene vervoersmiddelen

Uit de laatste onderzoeksgegevens (van medio 2008) blijkt dat de maatregelen van de Commissie om het gebruik van duurzame vervoersmiddelen te bevorderen, effect sorteren. Van het personeel in Brussel komt nog slechts 29% met de auto naar het werk (tegenover 50% in 1998), terwijl 50% gebruikmaakt van het openbaar vervoer — bus, tram, metro of trein — (tegenover 32% in 1998).

De Commissie ontwikkelt in nauwe samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw planologisch project voor het gebied waarin de meeste Commissiegebouwen liggen. De buurt moet een duurzame woon- en werkplek worden; daarbij wordt specifieke aandacht besteed aan duurzaam vervoer.

Alle milieuverklaringen zijn te vinden op de EMAS‑website:

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (Onder Tools | environmental statement library | hoofdstuk 99).

1 :

Om goed te kunnen vergelijken is alleen gekeken naar de 19 kantoorgebouwen in Brussel waar het EMAS momenteel al wordt toegepast.


Side Bar