Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1349

Briuselis, 2009 m. rugsėjo 23 d.

Komisija – ekologiškesnė nei kada nors anksčiau

Europos Komisija jau seniai yra politinių kovos su pasauline klimato kaita jėgų lyderė. Ši daug darbuotojų turinti organizacija yra sektinas pavyzdys, o jos darbo r ezultatai jau regimi. Kadangi 2001 m. pradėtas bandomasis projektas buvo sėkmingas, Europos Komisija nusprendė išplėsti savo aplinkosaugos vadybos sistemą, kad ji aprėptų visą jos veiklą ir pastatus Briuselyje ir Liuksemburge. Remdamasi šia sertifikavimo schema, kuri pagrįsta Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) reglamentu, Komisija diegia sistemą, kuria apibrėžiami ir įvertinami jos veiklos aplinkosaugos aspektai. Todėl nuolat tobulinamos įvairios sritys: didėja energijos vartojimo efektyvumas, optimaliai naudojami gamtos ištekliai ir mažiau išmetama anglies dvideginio.

„Mūsų darbuotojai jau seniai nuoširdžiai siekia mažinti pačios Komisijos veiklos neigiamą poveikį aplinkai. Dar 1997  m. Komisija įsipareigojo vykdyti „ekologišką ūkvedybą“. Dėl to AVAS reglamento bandomojo įgyvendinimo metu ji vertino savo veiklą, rengė atitinkamas ataskaitas ir sumažino savo veiklos neigiamą poveikį aplinkai. Išplėsdami AVAS Komisijoje remiamės sukaupta patirtimi, kad įgyvendintume savo uždavinį – nuolat mažinti savo veiklos neigiamą poveikį aplinkai“, – pažymėjo už administravimą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys, Komisijos pirmininko pavaduotojas, Siimas Kallas.

Aplinkosaugos vadybos sistemos išplėtimas, kad ji aprėptų visą Komisiją Briusel yje ir Liuksemburge

Bandomojo etapo rezultatai teigiami, taigi akivaizdu, kad AVAS reglamentu pagrįsta aplinkosaugos vadybos sistema yra tinkamiausia Europos Komisijos aplinkosaugos veiksmų rezultatų valdymo ir gerinimo priemonė. Taikant sistemą būta įvairių departamentų sąveikos, darbuotojai išvien siekė bendrų tikslų. Komisijos šiandien priimtu sprendimu minėta vadybos sistema praplečiama, kad aprėptų visą jos veiklą bei pastatus Briuselyje ir Liuksemburge. Oficialiai visą Komisijos veiklą kompetentingos nacionalinės institucijos turėtų būti užregistravusios AVAS 2012 m., visus Komisijos pastatus – 2014 m.

Pagrindiniai AVAS bandomojo etapo rezultatai Briuselyje (2002–2008  m.)

1) Mažiau suvartojama energijos bei vandens ir iš pastatų išmetama mažiau anglies dvideginio 1

Elektros ir vandens suvartota mažiau atitinkamai 14  % ir 23 % vienam m². Anglies dvideginio iš šių pastatų išmetama per 7 % mažiau vienam m².

2) Mažiau suvartojama popieriaus

Nuo 2003  m. ofsetinio popieriaus suvartojama 48 %, biuro popieriaus – 41 % mažiau .

3) Mažiau atliekų

Susidarančių atliekų kiekis sumažintas 11  % – nuo 331 iki 294 kilogramų vienam asmeniui per metus. Apie 54 % šių atliekų perdirbama.

4) Skatinama naudotis tausiomis transporto priemonėmis

Iš naujausių tyrimų duomenų (2008  m. vidurio) matyti teigiamas Komisijos pastangų skatinant naudotis tausiomis transporto priemonėmis poveikis. Briuselyje asmeniniais automobiliais į darbą ir namo dabar važiuoja tik 29 % (plg. 1998 m. – 50 %) darbuotojų, o viešuoju transportu – autobusais, tramvajais, metro ar traukiniais – į darbą ir namo vyksta 50 % (plg. 1998 m. – 32 %) darbuotojų.

Glaudžiai bendradarbiaudama su Briuselio regionu Komisija prisideda prie naujo miesto planavimo projekto, skirto vietovei, kurioje stovi pagrindiniai Komisijos pastatai Briuselyje. Vienas iš siekių – padaryti šią vietovę, kurioje gyvenama ir dirbama, ekologiškesnę, ypatingą dėmesį skiriant tausiajam transportui.

Visi Komisijos pranešimai aplinkosaugos klausimais pateikti AVAS svetainėje adresu

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (spausti „Tools“ („Priemonės“) | „Environmental Statement Library“ („Aplinkosaugos pranešimų biblioteka“) | 99 skirsnis).

1 :

Šiuo metu lyginimo tikslais vertinami tik į AVAS taikymo sritį įtraukti 19 administracinių pastatų Briuselyje.


Side Bar