Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1349

Bryssel 2 3. syyskuuta 2009

Komissiosta entistä ympäristöystävällisempi

Euroopan komissio on jo pitkään ollut edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Organisaationa, jolla on paljon työntekijöitä, se myös näyttää esimerkkiä ja sen toimilla on todellista vaikutusta. Vuonna 2001 käynnistetty ympäristönhallintajärjestelmään liittyvä kokeiluhanke onnistui hyvin, ja komissio onkin nyt päättänyt laajentaa järjestelmän kaikkiin toimintoihinsa ja rakennuksiinsa Brysselissä ja Luxemburgissa. Tällä sertifiointijärjestelyllä, joka perustuu EMAS-asetukseen (EMAS on ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä), komissio määrittää toimintojensa ympäristönäkökohdat ja arvioi ne. Näin voidaan parantaa jatkuvasti esimerkiksi energiatehokkuutta ja luonnonvarojen optimaalista käyttöä sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Siim Kallas, hallinnollisista asioista, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaava komission varapuheenjohtaja, toteaa, että komission henkilökunta on jo kauan sitten sitoutunut vähentämään komission omien toimintojen ympäristövaikutuksia. Komissio sitoutui jo vuonna 1997 ympäristöystävälliseen taloudenpitoon, jonka johdosta se arvioi ja vähensi toimintojensa ympäristövaikutuksia sekä raportoi niistä EMAS-asetuksen täytäntöönpanoon liittyvässä kokeiluhankkeessa. Laajentamalla ympäristönhallintajärjestelmän käyttöä komissiossa voimme hyödyntää saatuja kokemuksia pyrkiessämme edelleen pienentämään ympäristöjalanjälkeämme , hän jatkaa.

Ympäristönhallintajärjestelmän ulottaminen koko komissioon Brysselissä ja Luxemburgissa

Kokeiluvaiheen myönteiset tulokset osoittavat, että EMAS-asetukseen perustuva ympäristönhallintajärjestelmä on paras väline, jolla voidaan hallita ympäristövaikutuksia ja parantaa ympäristönsuojelun tasoa Euroopan komissiossa. Kokeilu osoitti lisäksi, että järjestelmä tuotti synergiaetuja osastojen välille. Myös työntekijät työskentelivät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Komission tänään tekemällä päätöksellä järjestelmä ulotetaan kaikkiin komission toimintoihin ja rakennuksiin Brysselissä ja Luxemburgissa. Komission tavoitteena on saada toimivaltaisten kansallisten viranomaisten antama virallinen EMAS-rekisteröinti kaikille komission toiminnoille vuonna 2012 ja kaikille rakennuksille vuonna 2014.

EMAS-kokeiluvaiheen tärkeimmät saavutukset Brysselissä (2002–2008)

1) Energian ja veden kulutuksen sekä rakennusten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 1

Sähkön kulutus on vähentynyt 14 prosenttia ja veden kulutus 23 prosenttia neliömetriä kohden. Hiilidioksidipäästöt supistuivat näissä rakennuksissa yli 7 prosenttia neliömetriä kohden.

2) Paperin kulutuksen vähentyminen

Offset-paperin kulutus väheni 48 prosenttia ja toimistopaperin 41 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna.

3) Jätteiden vähentyminen

Jätteiden määrä väheni 11 prosenttia 331 kg:sta 294 kg:aan henkeä kohden vuodessa. Noin 54 prosenttia tästä määrästä kierrätetään.

4) Kestävien liikennemuotojen edistäminen

Vuoden 2008 puolivälistä olevien viimeisimpien tutkimustietojen mukaan komissio on onnistunut edistämään kestävien liikennemuotojen käyttöä. Omalla autolla töihin tulevan henkilöstön osuus on Brysselissä supistunut 29 prosenttiin (50 prosenttia vuonna 1998), kun taas julkisia kulkuvälineitä (bussi, raitiovaunu, metro tai juna) käyttävien henkilöiden osuus on noussut 50 prosenttiin (32 prosenttia vuonna 1998).

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä Brysselin alueen viranomaisten kanssa uuden kaupunkisuunnitteluhankkeen tiimoilta. Hanke koskee aluetta, joka ympäröi komission päärakennuksia Brysselissä. Yhtenä tavoitteena on tehdä alueesta kestävämpi paikka elää ja työskennellä. Erityistä huomiota kiinnitetään kestävään liikennejärjestelmään.

Kaikki EY:n ympäristöselonteot ovat saatavilla EMAS-verkkosivuilla

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (kohdassa Tools – Environmental statement library; valitse toimialaluokka 99).

1 :

Vertailussa otetaan huomioon ainoastaan ne 19 Brysselissä sijaitsevaa toimistorakennusta, jotka tällä hetkellä kuuluvat EMAS-hankkeen piiriin.


Side Bar