Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1349

Brüssel, 2 3. september 2009

Euroopa Komisjon muutub veelgi keskkonnasõbralikumaks

Euroopa Komisjon on kaua olnud ülemaailmse kliimamuutuse vastu võitlemise eestkõneleja. Suure tööandjana on organisatsioon ka eeskujuks ja saab tegelikult olukorda muuta. 2001. aastal käivitatud keskkonnajuhtimissüsteemi pilootprojekt on olnud edukas, mistõttu on Euroopa Komisjon otsustanud süsteemi laiendada ja rakendada seda kogu oma tegevuses ning kõikides Brüsselis ja Luxembourgis asuvates hoonetes. Keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi määrusel põhineva sertifitseerimiskava abil kavatseb komisjon rakendada süsteemi, mille kaudu tuvastatakse ja hinnatakse komisjoni tegevuse mõju keskkonnale. Sellega tagatakse pidevad edusammud sellistes valdkondades nagu suurem energiatõhusus, loodusvarade optimaalne kasutamine ja süsinikdioksiidi heitmete vähendamine.

„Komisjoni enda tegevuse keskkonnamõju vähendamine on olnud juba kaua aega komisjoni töötajate südameasi. Komisjon hakkas juba 1997. aastal järgima keskkonnasäästliku majapidamise põhimõtteid. Selle tulemusel hakati keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi määruse katselise rakendamise kaudu hindama komisjoni tegevuse keskkonnamõju, sellest aru andma ning seda vähendama. Kõnealuse süsteemi rakendusala komisjonis veelgi laiendades toetume saadud kogemustele, et toime tulla väljakutsega vähendada järgmiste aastate jooksul veelgi oma ökoloogilist jalajälge,” nentis komisjoni asepresident Siim Kallas, kes vastutab haldusküsimuste, auditi ja pettusevastase võitluse eest.

Kogu Brüsselis ja Luxembourgis toimuva komisjoni tegevuse kaasamine keskkonnajuhtimissüsteemi

Võttes arvesse positiivseid tulemusi, mida saavutati pilootprojektiga, on keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi määrusel põhinev keskkonnajuhtimissüsteem kõige sobilikum vahend, et hallata ja parandada Euroopa Komisjoni tegevuse mõju keskkonnale. Süsteemi rakendamise käigus selgus ka sünergia olemasolu eri osakondade vahel ning ühiste eesmärkide saavutamiseks olid kaasatud ka komisjoni töötajad. Komisjoni tänase otsusega laiendatakse kõnealuse juhtimissüsteemi rakendamist kõikidele tegevusaladele ning Brüsselis ja Luxembourgis asuvatele hoonetele. Ametlik keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi kohane registreerimine, mida teostavad pädevad riiklikud ametiasutused, tuleks lõpule viia 2012. aastaks kõikide komisjoni tegevusalade puhul ja 2014. aastaks kõikide hoonete puhul.

Keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi pilootprojekti peamised saavutused Brüsselis (2002–2008)

1) Hoonete 1 vähenenud energia- ja veetarbimine ning süsinikdioksiidi heitmete vähenemine

Elektrienergia ja vee tarbimine ühe ruutmeetri kohta on vähenenud vastavalt 14% ja 23%. Kõnealustes hoonetes on süsinikdioksiidi heitmeid vähendatud ühe ruutmeetri kohta 7%.

2) Vähenenud paberitarbimine

Alates 2003. aastast on ofsetpaberi tarbimist vähendatud 48% ja kontoripaberi tarbimist 41%.

3) Vähenenud jäätmeteke

Jäätmeteke on vähenenud 11% võrra ehk 331 kg jäätmetelt ühe inimese kohta aastas 294 kg jäätmetele ühe inimese kohta aastas. Ligikaudu 54% nendest jäätmetest võetakse uuesti ringlusse.

4) Säästlike transpordivahendite kasutamise edendamine

2008. aasta keskpaigas tehtud uuringu andmed näitavad, et komisjoni jõupingutustel edendada säästlike transpordivahendite kasutamist on olnud positiivne mõju. Nende töötajate hulk, kes sõidavad Brüsselis oma autoga, on langenud 29%-le (olles 1998. aastal 50%) ja nende töötajate hulk, kes kasutavad ühistransporti, olgu selleks siis buss, tramm, metroo või rong, on tõusnud 50%-le (olles 1998. aastal 32%).

Komisjon teeb tihedat koostööd Brüsseli piirkonnaga uue linnaplaneerimise projekti osas, milles keskendutakse alale, mis ümbritseb komisjoni peamisi hooneid Brüsselis. Üks eesmärkidest on muuta kõnealune ala säästlikumaks töö- ja elamispiirkonnaks, pöörates erilist tähelepanu säästlikule transpordile.

Kõik EÜ keskkonnaaruanded on kättesaadavad keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi veebisaidil:

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (vt Tools | Environmental Statement Library ).

1 :

Võrdluse hõlbustamiseks on arvesse võetud ainult 19 Brüsseli büroohoonet, mis kuuluvad praegu keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi.


Side Bar