Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1349

Брюксел, 2 3 септември 2009 г.

Комисията —повече от всякога загрижена за околната среда

Европейската комисия е начело на политическите инициативи за борба с изменението на климата от дълго време. В качеството си на организация с голяма работна сила тя също дава пример и има реални постижения в областта. Като се основава на успеха на пилотния си проект от 2001 г., Европейската комисия реши да разшири системата си управление на околната среда, така че тя да обхваща всички дейности и сгради на Комисията в Брюксел и Люксембург. С тази схема за сертифициране, основана на регламента за СОУОСО (Схема за управление на околната среда и одитиране), Комисията въвежда в действие система, която дефинира и оценява екологичните аспекти на дейностите ѝ, което води до трайни подобрения в области като повишена енергийна ефикасност, оптимално използване на природните ресурси и намаляване на емисиите на CO 2.

„Нашият персонал е искрено заангажиран от дълго време в намаляването на въздействието, което оказват дейностите на Комисията върху околната среда. Още през 1997 г. Комисията се ангажира със „зелено домакинство“, което я накара да оцени, докладва и намали екологичното въздействие на дейностите си чрез пилотно прилагане на регламента за СОУОСО. С разширяването на обхвата на СОУОСО в Комисията ние използваме вече натрупания опит, за да отговорим на предизвикателството за по-нататъшно намаляване на екологичния ни отпечатък през идните години“ заяви Сим Калас, заместник-председателят на Комисията по административните въпроси, одита и борбата с измамите.

Разширяване на обхвата на системата за управление на околната среда навсякъде в Комисията в Брюксел и Люксембург

Като се основава на положителния резултат от пилотната фаза, системата за управление на околната среда, основана на регламента за СОУОСО, се оказа най-подходящият инструмент за управление и подобрение на екологичните постижения на Европейската комисия. Системата също демонстрира полезното взаимодействие между различни отдели и служители, работещи за постигането на общи цели. Взетото днес решение от Комисията разширява обхвата на действие на тази система за управление до всички дейности и сгради в Брюксел и Люксембург. Официална регистрация по СОУОСО от компетентните национални органи следва да бъде постиганата през 2012 г. за всички дейности на Комисията, а през 2014 г. — за всички нейни сгради.

Основни постижения на пилотната фаза на СОУОСО в Брюксел (2002—2008 г.)

1) Намаляване на потреблението на енергия, вода и емисиите на CO 2 от сградите 1 :

Потреблението на електричество и вода са намалели съответно с 14 % и 23 % на кв. м. Емисиите на CO 2 са намалели с повече от 7 % на кв.м в тези сгради.

2) Намаление на потреблението на хартия

Потреблението на офсетна хартия е намаляло с 48 %, а на офисна хартия — с 41 % от 2003 г. насам

3) Намаляване на генерирането на отпадъци

Количеството генерирани отпадъци е намаляло с 11 % от 331кг/човек/година на 294 кг/човек/година. Около 54 % от този обем се рециклира.

4) Насърчаване на устойчивите транспортни средства

Последните проучвателни данни (средата на 2008 г.) показват положителното въздействие на усилията на Комисията за насърчаване на устойчивите транспортни средства. Делът на работещите в Брюксел, които идват с лична кола на работа, е паднал до 29 % (от 50 % през 1998 г.), докато делът на използващите обществения транспорт — автобус, трамвай, метро или влак — е нараснал на 50 % (от 32 % през 1998 г.).

Комисията работи в тясна връзка с Брюкселския регион по нов градоустройствен план, който засяга района около основните сгради на Комисията в Брюксел. Една от целите е кварталът да се превърне в по-устойчиво място за работа и живот, като се обърне специално внимание на устойчивия транспорт.

Всички екологични декларации на ЕО са достъпни на уебсайта на СОУОСО:

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (под рубриката „Tools | environmental statement library | section 99“).

1 :

По причини, свързани със сравненията, са взети предвид само 19-те сгради с офиси, които участват понастоящем в СОУОСО в Брюксел


Side Bar