Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1347

Bryssel den 23 september 2009

Kommissionen antar lagförslag för att stärka finansiell tillsyn i EU

(se MEMO/09/404 & MEMO/09/405 )

Europeiska kommissionen har i dag antagit ett viktigt paket med förslag till lagstiftning för att ytterligare stärka den finansiella tillsynen i EU. Syftet med detta ökade samarbete är att förstärka den finansiella stabiliteten i hela EU på ett hållbart sätt. Ett annat syfte är att samma grundläggande tekniska regler ska tillämpas och genomföras konsekvent. Risker i systemet ska också upptäckas tidigt. Slutligen är syftet att samarbeta mycket effektivare i nödsituationer och överbrygga motsättningar mellan tillsynsorgan. Genom lagstiftningen kommer ett Europeiskt tillsynsråd för systemrisker (ESRB) att inrättas, som ska spåra risker för det finansiella systemet som helhet, med en viktig funktion att utfärda tidiga riskvarningar som leder till snabba motåtgärder. Vidare kommer ett EU-system för finansiell tillsyn (ESFS) att inrättas, som består att nationella tillsynsorgan och tre nya europeiska tillsynsmyndigheter för bank-, försäkrings- och värdepappers- och tjänstepensionssektorerna.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso gjorde följande uttalande: ”Finansmarknaderna är europeiska och globala, inte bara nationella. Tillsynen måste också vara europeisk och global. Vi föreslår i dag ett nytt europeiskt tillsynssystem, med politiskt stöd från medlemsstaterna och grundat på de Larosière-rapporten. Vårt mål är att skydda de europeiska skattebetalarna från en upprepning av den dystra hösten 2008, då regeringar tvingades pumpa in miljarder euro i bankerna. Detta europeiska system kan också inspirera till ett globalt system och det vi kommer att argumentera för i Pittsburgh.”

Charlie McCreevy, kommissionens ledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster, säger följande: ”Detta paket är ett prov på kommissionens snabba och kraftfulla insatser för att åtgärda bristerna i EU:s finansiella tillsyn och bidra till att undvika framtida finanskriser. Jag anförtror detta paket till rådet och parlamentet för att antas snabbt, så att de nya strukturerna kan börja fungera 2010."

(1) Inrättandet av ett europeiskt tillsynsråd för systemrisker som ska upptäcka och förebygga risker för den finansiella stabiliteten i EU och införandet av nya åtgärder för att förbättra tillsynen på institutionsnivå är viktiga insatser för att tackla obalanserna i våra finansiella system och komma till rätta med de brister i det finansiella tillsynssystemet som åtminstone delvis bär skulden för finanskrisen ”, tillade Joaquín Almunia, kommissionsledamoten med ansvar för ekonomi och finanser.

Den aktuella finanskrisen har belyst bristerna i EU:s tillsynsram, som fortfarande är splittrad längs nationsgränser, trots att den inre marknaden skapades för mer än ett årtionde sedan och trots de alleuropeiska institutionernas betydelse.

Dagens rättsliga förslag skulle åtgärda dessa svagheter, både när det gäller makroekonomisk och mikroekonomisk risktillsyn. Det ska ske genom inrättande av följande:

  • Ett Europeiskt tillsynsråd för systemrisker (ESRB) som ska övervaka och bedöma risker för hela det finansiella systemets stabilitet (”makroekonomisk risktillsyn”). ESRB ska ge förvarningar om systemrisker som kan förstärkas och ska vid behov rekommendera åtgärder för att åtgärda riskerna.

  • Ett EU-system för finansiell tillsyn (ESFS) för tillsyn över enskilda finansinstitut (”mikroekonomisk risktillsyn”), bestående av ett nätverk av nationella finansiella tillsynsmyndigheter som ska arbeta tillsammans med tre nya europeiska tillsynsmyndigheter, för bank-, värdepappers-, försäkrings- och tjänstepensionssektorerna. Det ska finnas en Europeisk bankmyndighet (EBA), en Europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet (EIOPA) och en Europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (ESMA).

Tillsynsrådet för systemrisker (ESRB) ska ha befogenhet att utfärda rekommendationer och varningar till medlemsstater (inklusive nationella tillsynsorgan) och även till de europeiska tillsynsmyndigheterna. Dessa måste följas eller också ska organen förklara sin passivitet. De som leder ECB, nationella centralbanker, de europeiska tillsynsmyndigheterna och nationella tillsynsorgan kommer att delta i ESRB. Inrättandet av ESRB ligger i linje med flera initiativ på multilateral nivå, inom och utanför EU, inklusive Financial Stability Board (FSB) som G20 skapat.

På området mikroekonomisk risktillsyn finns det på EU-nivå i dag tre kommittéer för finansiella tjänster (tillsyn av enskilda finansinstitut). Dessa har bara rådgivande funktion och är följande: Europeiska banktillsynskommittén (CEBS), Kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS) och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR).

De nya myndigheterna kommer att ta över alla dessa kommittéers uppgifter och dessutom ha följande ytterligare befogenheter:

  • Ta fram förslag till tekniska standarder, med hänsyn till principerna om bättre lagstiftning.

  • Lösa tvister mellan nationella tillsynsorgan, när dessa enligt lagstiftningen ska samarbeta eller komma överens.

  • Bidra till konsekvent tillämpning av gemenskapens tekniska regler (inklusive ömsesidig utvärdering).

  • Direkt tillsyn över kreditvärderingsinstitut ska tillhöra Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens befogenheter.

  • En samordnande roll i nödsituationer.

Förslagen har varit föremål för omfattande samråd, först efter offentliggörandet av rekommendationerna från den expertgrupp ledd av förre IMF-direktören Jacques de Larosière som ordförande Barroso utsett. Nästa samråd pågick från slutet av maj till mitten av juli, sedan kommissionen presenterat sina förslag för Europeiska rådet. EU-toppmötet i juni godkände de nya ramarna för tillsyn, med en uppmaning om att de nödvändiga lagtexterna snabbt skulle antas.

Ytterligare uppgifter finns på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15861_en.htm


Side Bar