Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1347

Bruselj, 23. septembra 2009

Komisija sprejela zakonodajne predloge za okrepitev finančnega nadzora v Evropi

(glej tudi MEMO/09/404 & MEMO/09/405 )

Evropska komisija je danes sprejela pomemben paket osnutkov zakonodajnih aktov, s katerimi bo znatno okrepila nadzor nad finančnim sektorjem v Evropi. Z izboljšanimi predpisi naj bi se povečalo sodelovanje z namenom, da bi se trajno zagotovila finančna stabilnost po vsej Evropi, da bi se dosledno uporabljala in izvrševala enaka osnovna tehnična pravila, prepoznala tveganja v sistemu v zgodnji fazi ter da bi bili sposobni skupaj učinkoviteje ukrepati v izrednih razmerah in reševati nesoglasja med nadzorniki. Ustanovljen bo nov Evropski organ za sistemska tveganja (ESRB), ki bo odkrival tveganja za celotni finančni sistem ter zgodaj opozarjal na tveganja, na katera se je treba hitro odzvati. Vzpostavljen bo tudi evropski sistem finančnih nadzornikov (ESFS), sestavljen iz nacionalnih nadzornikov in treh novih evropskih nadzornih organov za sektorje bančništva, vrednostnih papirjev, zavarovanja in poklicnih pokojnin.

Predsednik Komisije José Manuel Barroso je izjavil: „Finančni trgi niso samo nacionalni, temveč evropski in svetovni. Nadzor nad njimi mora biti evropski in svetovni. Ob politični podpori držav članic danes predlagamo nov evropski nadzorni sistem, ki temelji na Larosièrejevem poročilu. Naš cilj je zaščititi evropske davkoplačevalce pred ponovitvijo težkih dni jeseni 2008, ko so vlade morale vložiti milijarde evrov v banke. Evropski sistem je lahko navdih za svetovni in to bomo zagovarjali tudi v Pittsburghu.“

Komisar za notranji trg in storitve Charlie McCreevy je dejal: „S tem paketom Komisija hitro in odločno ukrepa pri odpravljanju pomanjkljivosti evropskega finančnega nadzora, paket pa bo pripomogel k preprečevanju prihodnjih finančnih kriz. Priporočam, da Svet in Parlament hitro sprejmeta ta paket, tako da bodo nove strukture lahko začele delovati v letu 2010.“

Ustanovitev Evropskega organa za sistemska tveganja, katerega naloge bodo ugotavljati in preprečevati tveganja za finančno stabilnost v EU, in novi predpisi za izboljšanje nadzora na ravni institucij so pomembna orodja za boj proti neravnovesju v naših finančnih sistemih in za reševanje pomanjkljivosti v našem sistemu finančnega nadzora, ki so vsaj delno krivi za finančno krizo,“ je dodal Joaquín Almunia, komisar za gospodarske in monetarne zadeve.

Sedanja finančna kriza je razkrila pomanjkljivosti pri finančnem nadzoru v EU, ki kljub vzpostavitvi enotnega evropskega trga pred več kot des etletjem in pomembnosti vseevropskih institucij ostaja razdrobljen po nacionalnih shemah.

Današnji zakonodajni predlogi se teh pomanjkljivosti lotevajo tako na ravni mikro- kot makrobonitetnega nadzora z vzpostavitvijo:

  • Evropskega organa za sistemska tveganja (ESRB) za spremljanje in oceno tveganj stabilnosti finančnega sistema kot celote („makrobonitetni nadzor“). ESRB bo zgodaj opozarjal na predvidljiva sistemska tveganja, in po potrebi izdal priporočila za ukrepanje ob teh tveganjih.

  • Evropski sistem finančnih nadzornikov (ESFS) za nadzor posameznih finančnih institucij („mikrobonitetni nadzor“), sestavljen iz omrežja nacionalnih finančnih nadzornikov, ki sodelujejo z novimi evropskimi nadzornimi organi, ustanovljenimi s preoblikovanjem obstoječih odborov za sektorje bančništva, vrednostnih papirjev, zavarovanja in poklicnih pokojnin. Ustanovljeni bodo trije organi: Evropski organ za bančništo – European Banking Authority (EBA), Evropski organ za zavarovanje in poklicne pokojnine –European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) in Evropski organ za vrednostne papirje – European Securities Authority (ESMA).

ESRB bo imel pooblastila za izdajo priporočil in opozoril državam članicam (tudi nacionalnim nadzornikom) in evropskim nadzornim organom, ki se bodo morali uskladiti ali obrazložiti razlog neuskladitve. V ESRB bodo sodelovali direktorji ECB, nacionalnih centralnih bank, evropskih nadzornih organov in nacionalni nadzorniki. Ustanovitev ESRB je v skladu z več pobudami na večstranski ravni ali zunaj EU, vključno z ustanovitvijo Odbora za finančno stabilnost s strani G20.

Glede mikrobonitetnega nadzora trenutno obstajajo trije odbori za finančne storitve za mikrofinančni nadzor (nadzor posameznih finančnih institucij) na ravni EU, ki imajo pooblastila samo za svetovanje: Odbor evropskih bančnih nadzornikov (CEBS), Evropski odbor za zavarovanja in poklicne pokojnine (CEIOPS) ter Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje (CESR).

Novi organi bodo prevzeli vse funkcije navedenih odborov, poleg tega imajo nekatere dodatne pristojnosti, kot so:

  • oblikovanje predlogov za tehnične standarde, ki bodo spoštovali načela za boljšo zakonodajo;

  • reševanje nesoglasij med nacionalnimi nadzorniki, kadar zakonodaja zahteva, da sodelujejo ali soglašajo;

  • zagotavljanje dosledne uporabe tehničnih pravil Skupnosti (vključno z strokovnimi pregledi);

  • Evropski organ za vrednostne papirje in trge bo imel pooblastila za neposredni nadzor nad bonitetnimi agencijami;

  • usklajevanje v izrednih razmerah.

O predlogih so se obširno posvetovali tako po objavi priporočil skupine izvedencev, ki jih je pooblastil predsednik Barroso in ji je predsedoval nekdanji glavni direktor MDS, Jacques de Larosière, in med koncem maja in začetkom julija, potem ko je Komisija predstavila svoje predloge Evropskemu svetu. Junija je vrh EU sprejel nov finančni nadzor in pozval k hitremu sprejetju potrebnih zakonodajnih besedil.

Dodatne informacije so na voljo na:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15861_en.htm


Side Bar