Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1347

V Bruseli 23. septembra 2009

Komisia prijala legislatívne návrhy na posilnenie finančného dohľadu v Európe

(pozri MEMO/09/404 & MEMO/09/405 )

Európska komisia dnes schválila dôležitý balík návrhu právnych predpisov na výrazné posilnenie dohľadu vo finančnom sektore v Európe. Cieľom týchto vylepšených dohôd o spolupráci je udržateľným spôsobom posilniť finančnú stabilitu v celej EÚ, zabezpečiť jednotné uplatňovanie a presadzovanie rovnakých základných technických predpisov, v počiatočnom štádiu identifikovať riziká v systéme a v núdzových situáciách a pri riešení sporov medzi orgánmi dohľadu dokázať spoločne postupovať oveľa účinnejšie. Na základe právnych predpisov sa zriadi nový Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) na odhaľovanie rizík v oblasti finančného systému ako celku, ktorého hlavnou úlohou bude zabezpečovať včasné varovania, ktoré si vyžadujú rýchlu reakciu. Takisto vznikne Európsky systém orgánov pre finančný dohľad (ESFS), ktorý sa skladá z vnútroštátnych orgánov dohľadu, ako aj tri nové európske orgány dohľadu pre oblasť bankovníctva, cenných papierov a poisťovníctva a dôchodkového poistenia.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso povedal: „Finančné trhy sú európske a globálne, nielen vnútroštátne. Dohľad nad nimi sa musí takisto uskutočňovať na európskej a globálnej úrovni. Dnes navrhujeme nový európsky systém dohľadu, a to s politickou podporou členských štátov a na základe správy de Larosièra. Naším cieľom je ochraňovať európskych daňových poplatníkov pred tým, aby sa opakovala situácia z jesene roku 2008, keď vlády museli do bánk naliať miliardy EUR. Tento európsky systém môže byť takisto inšpiráciou pre globálny systém a v Pittsburghu ho budeme obhajovať.“

Komisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy v tejto súvislosti uviedol: „Tento balík predstavuje rýchlu a rozsiahlu akciu Komisie, ktorej cieľom je odstránenie nedostatkov v oblasti európskeho finančného dohľadu a ktorá pomôže zabrániť vzniku finančnej krízy v budúcnosti. Odporúčam tento balík Rade a Parlamentu na rýchle schválenie, aby nové štruktúry mohli začať fungovať v roku 2010.“

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia povedal, že: „zriadením európskeho výboru pre systémové riziká na odhaľovanie a prevenciu rizík v oblasti finančnej stability v EÚ a novými dohodami na zlepšenie dohľadu na inštitucionálnej úrovni sa významne prispeje k odstraňovaniu nerovnováhy v našich finančných systémoch, ako aj k riešeniu nedostatkov v našom systéme finančného dohľadu, ktoré sa aspoň čiastočne podieľali na vzniku finančnej krízy.“

Súčasná finančná kríza poukázala na nedostatky rámca EÚ pre dohľad, ktorý je na vnútroštátnej úrovni stále rozdrobený, a to aj napriek vytvoreniu európskeho jednotného trhu pred viac ako desiatimi rokmi a významu celoeurópskych inštitúcií.

Cieľom dnešných legislatívnych návrhov je tieto nedostatky odstrániť tak na úrovni makroprudenciálneho, ako aj mikroprudenciálneho dohľadu vytvorením:

  • Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) na monitorovanie a vyhodnocovanie rizík v oblasti stability finančného systému ako celku („mikroprudenciálny dohľad“). ESRB zabezpečí včasné varovanie o systémových rizikách, ktoré sa môžu hromadiť, a v prípade potreby predloží odporúčania opatrení na riešenie týchto rizík.

  • Európskeho systému orgánov pre finančný dohľad (ESFS) pre dohľad nad jednotlivými finančnými inštitúciami („mikroprudenciálny dohľad“) pozostávajúci zo siete vnútroštátnych orgánov finančného dohľadu spolupracujúcich s novými európskymi orgánmi dohľadu, ktoré vznikli transformáciou existujúcich výborov pre oblasť bankovníctva, cenných papierov, poisťovníctva a dôchodkového poistenia. Ide o Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

V právomoci ESRB bude vydávanie odporúčaní a varovaní pre členské štáty (vrátane vnútroštátnych orgánov dohľadu) a európske orgány dohľadu, ktorými sa tieto štáty a orgány budú musieť riadiť. V opačnom prípade budú musieť vysvetliť, prečo tak neurobili. Hlavní predstavitelia ECB, národných centrálnych bánk, európskych orgánov dohľadu a vnútroštátnych orgánov dohľadu sa budú zúčastňovať na práci ESRB. Zriadenie ESRB je v súlade s niekoľkými iniciatívami na multilaterálnej úrovni alebo mimo EÚ vrátane Rady pre finančnú stabilitu vytvorenej predstaviteľmi G20.

Pokiaľ ide o mikroprudenciálny dohľad, existujú tri výbory finančných služieb pre mikrofinančný dohľad (dohľad nad jednotlivými finančnými inštitúciami) na úrovni EÚ, ktoré však majú len poradné právomoci: Výbor európskych orgánov bankového dohľadu (CEBS), Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (CEIOPS) a Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR).

Nové orgány preberú na seba všetky funkcie týchto výborov a okrem toho získajú osobitné právomoci vrátane:

  • prípravy návrhov technickým noriem rešpektujúc zásady lepšej právnej regulácie,

  • riešenia sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, ak sú na základe právnych predpisov povinné spolupracovať alebo dospieť k vzájomnej dohode,

  • prispenia k zabezpečeniu jednotného uplatňovania technických pravidiel Spoločenstva (vrátane partnerských preskúmaní),

  • v prípade Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy priamy dohľad nad ratingovými agentúrami,

  • koordinačnej úlohy v núdzových situáciách.

Tieto návrhy boli predmetom rozsiahlych konzultácií tak po uverejnení odporúčaní skupiny expertov poverenej predsedom Barrosom a pod vedením bývalého výkonného riaditeľa IMF Jacquesa de Larosièra, ako aj v období od konca mája do polovice júla po tom, ako Komisia predložila svoje návrhy Európskej rade. Počas júnového samitu EÚ bol schválený nový rámec pre dohľad a vyslovená požiadavka, aby sa urýchlene prijali nevyhnutné legislatívne texty.

Viac informácií sa nachádza na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15861_en.htm


Side Bar