Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1347

Bruksela, 23 września 2009 r.

Komisja przyjmuje wnioski legislacyjne w celu wzmocnienia nadzoru finansowego w Europie

(zob. MEMO/09/404 & MEMO/09/405 )

Komisja Europejska przyjęła dziś ważny pakiet projektów aktów prawnych służących znacznemu wzmocnieniu nadzoru nad sektorem finansowym w Europie. Celem udoskonalonych mechanizmów współpracy jest trwałe wzmocnienie stabilności finansowej w UE i dopilnowanie, aby wszędzie stosowano i egzekwowano w sposób spójny te same podstawowe przepisy techniczne. Ponadto mają one służyć identyfikacji ryzyk w systemie na wczesnym etapie oraz znacznemu zwiększeniu skuteczności wspólnego działania w sytuacjach nadzwyczajnych i przy rozwiązywaniu sporów między organami nadzoru. Na mocy tych przepisów utworzona zostanie nowa Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), mająca wykrywać zagrożenia dla systemu finansowego jako całości, której główną funkcją będzie wydawanie wczesnych ostrzeżeń przed zagrożeniami, wymagających od ich adresatów podjęcia szybkich działań. Ustanowią one również Europejski System Organów Nadzoru Finansowego (ESFS), składający się z krajowych organów nadzoru i trzech nowych europejskich organów nadzoru nad sektorami bankowości, papierów wartościowych oraz ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział: „Rynki finansowe są rynkami europejskimi i światowymi, a nie wyłącznie krajowymi. Ich nadzór musi być również nadzorem europejskim i światowym. W dniu dzisiejszym proponujemy nowy europejski system nadzoru stworzony na podstawie raportu de Larosière'a przy politycznym wsparciu państw członkowskich. Naszym celem jest ochrona europejskich podatników przed powtórzeniem się mrocznych czasów z jesieni 2008 r., kiedy to rządy musiały zasilić banki miliardami euro. System europejski może również wpłynąć na system światowy, za czym będziemy przemawiać podczas szczytu w Pittsburghu.”

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „Pakiet ten jest efektem szybkich i zdecydowanych działań Komisji, mających na celu usunięcie braków w europejskim nadzorze finansowym. Pomoże on zapobiec przyszłym kryzysom finansowym. Zalecam szybkie przyjęcie tego pakietu przez Radę i Parlament tak, aby nowe struktury zaczęły działać w 2010 r.”

„Utworzenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, mającej wykrywać zagrożenia dla stabilności finansowej w UE i zapobiegać im, oraz nowe uzgodnienia zmierzające do poprawy nadzoru na poziomie instytucjonalnym przyczynią się w sposób istotny do zmniejszenia nierównowagi w naszych systemach finansowych oraz do wyeliminowania słabości naszych systemów nadzoru finansowego, które są przynajmniej w części odpowiedzialne za kryzys finansowy”, dodał komisarz ds. gospodarczych i walutowych Joaquín Almunia.

Obecny kryzys finansowy uwypuklił słabości unijnych ram nadzorczych, które pozostają podzielone wzdłuż granic krajowych, mimo stworzenia ponad dekadę temu europejskiego rynku jednolitego i mimo istotnej roli, jaką odgrywają instytucje paneuropejskie.

Przedstawione dziś wnioski legislacyjne mają zaradzić tym słabościom zarówno na poziomie nadzoru makro-, jak i mikroostrożnościowego, powołując do życia:

  • Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) na potrzeby monitorowania i oceniania zagrożeń dla stabilności systemu finansowego jako całości („nadzór makroostrożnościowy”). ESRB będzie wydawać wczesne ostrzeżenia w sprawie mogących narastać ryzyk systemowych oraz, w stosownych przypadkach, zalecenia w sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

  • Europejski System Organów Nadzoru Finansowego (ESFS) na potrzeby nadzoru poszczególnych instytucji finansowych („nadzór mikroostrożnościowy”), złożony z sieci krajowych organów nadzoru finansowego współpracujących z nowymi europejskimi organami nadzoru, powstałymi w wyniku przekształcenia obecnych komitetów europejskich organów nadzoru bankowego, ds. rynków papierów wartościowych oraz ds. ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych. Powstanie Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

ESRB uprawniona będzie do wydawania zaleceń i ostrzeżeń w stosunku do państw członkowskich (w tym do krajowych organów nadzoru) oraz w stosunku do europejskich organów nadzoru, które będą musiały się do nich zastosować lub wytłumaczyć dlaczego postąpiły inaczej. Członkami ESRB będą przewodniczący EBC, krajowych banków centralnych i europejskich organów nadzoru oraz przedstawiciele krajowych organów nadzoru. Utworzenie ESRB jest zgodne z inicjatywami, które powzięte zostały na szczeblu wielostronnym lub poza UE, w tym z powołaniem Rady Stabilności Finansowej przez grupę G20.

W obszarze nadzoru mikroostrożnościowego na poziomie UE istnieją obecnie trzy komitety ds. nadzoru nad sektorem usług finansowych, o wyłącznie doradczych uprawnieniach: Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CEBS), Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (CEIOPS) oraz Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR).

Nowe organy przejmą wszystkie zadania tych komitetów, a ponadto będą miały pewne dodatkowe kompetencje, w tym:

  • opracowywanie wniosków w sp rawie standardów technicznych, zgodnych z zasadą lepszego stanowienia prawa,

  • rozwiązywanie sporów pomiędzy krajowymi organami nadzoru, w przypadkach gdy przepisy wymagają od nich współpracy lub osiągnięcia porozumienia,

  • działanie na rzecz spójnego stosowania wspólnotowych przepisów technicznych (w tym poprzez przeprowadzanie wzajemnych ocen),

  • w przypadku Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad agencjami ratingowymi,

  • pełnienie roli koordynacyjnej w sytuacjach nadzwyczajnych.

Wnioski były przedmiotem szeroko zakrojonych konsultacji zarówno po opublikowaniu zaleceń sformułowanych przez grupę ekspertów pod przewodnictwem byłego Dyrektora Zarządzającego MFW Jacques'a de Larosière'a, powołaną przez przewodniczącego José Manuela Barroso, jak również w okresie od końca maja do połowy lipca, po tym jak Komisja przedstawiła swoje propozycje Radzie Europejskiej. Podczas czerwcowego szczytu UE udzielono poparcia nowym ramom nadzorczym oraz wezwano do szybkiego przyjęcia niezbędnych tekstów legislacyjnych.

Więcej informacji na ten temat pod adresem:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15861_en.htm


Side Bar