Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1347

2009 m. rugsėjo 23 d., Briuselis

Komisija priima teisės aktų pasiūlymus griežtinti Europos finansų priežiūrą

(žr. MEMO/09/404 & MEMO/09/405 )

Šiandien Europos Komisija priėmė svarbų teisės aktų projektų paketą, kuriuo siekiama gerokai sugriežtinti Europos finansų sektoriaus priežiūrą. Šios patobulintos bendradarbiavimo sistemos tikslas – ilgam padidinti finansinį stabilumą visoje ES; užtikrinti, kad tos pačios pagrindinės techninės taisyklės būtų taikomos nuosekliai; anksti nustatyti riziką sistemai ir galėti gerokai efektyviau imtis bendrų veiksmų kritinėse situacijose ir sprendžiant priežiūros institucijų nesutarimus. Priėmus teisės aktus bus sukurta nauja Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), kurios paskirtis – nustatyti visai finansų sistemai gresiančią riziką. Jos svarbiausia pareiga – skelbti išankstinius įspėjimus dėl rizikos, į kuriuos būtina skubiai reaguoti. Taip pat bus sukurta Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS), kurią sudarys nacionalinės priežiūros institucijos ir trys naujos Europos priežiūros institucijos, atsakingos už bankininkystės, vertybinių popierių ir draudimo bei profesinių pensijų sektorius.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Finansų rinkos nėra tik nacionalinės – jos veikia Europos ir pasaulio mastu. Taigi jas prižiūrėti taip pat reikia Europos ir pasaulio mastu. Šiandien siūlome naują Europos priežiūros sistemą, kurią politiškai remia valstybės narės ir kuri pagrįsta J. de Larosière ataskaita. Mūsų tikslas – apsaugoti Europos mokesčių mokėtojus, kad nepasikartotų niūrus 2008 m. rudens scenarijus, kai vyriausybės turėjo skirti bankams milijardus eurų. Ši Europos sistema gali paskatinti kurti pasaulinę sistemą – to ir sieksime Pitsburge“.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Charlie McCreevy teigė: „ Šis pasiūlymų paketas – skubių ir ryžtingų Komisijos veiksmų, kuriais siekiama ištaisyti Europos finansų priežiūros trūkumus, rezultatas. Jį įgyvendinus bus lengviau ateityje išvengti finansų krizių. Rekomenduoju Tarybai ir Europos Parlamentui skubiai priimti šį paketą, kad naujosios struktūros galėtų pradėti veikti 2010 m.

Sukūrus Europos sisteminės rizikos valdybą, kurios užduotis – nustatyti riziką ES finansiniam stabilumui ir padėti jos išvengti, ir taikant naują tvarką, kuria siekiama patobulinti priežiūrą institucijų lygmeniu, bus žengtas didelis žingsnis į priekį sprendžiant mūsų finansų sistemų disbalanso problemas ir šalinant finansų priežiūros sistemos trūkumus, kuriuos bent iš dalies galima laikyti finansų krizės priežastimi,“ – pridūrė už ekonomikos ir pinigų reikalus atsakingas Komisijos narys Joaquínas Almunia

Dabartinė finansų krizė išryškino ES priežiūros sistemos trūkumus: priežiūra vis dar vykdoma pagal skirtingas nacionalines taisykles, neatsižvelgiant į tai, kad bendra Europos rinka sukurta daugiau nei prieš dešimtmetį, ir nepaisant europinių institucijų svarbos.

Šiandien priimtais teisės aktų pasiūlymais siekiama pašalinti tiek makro-, tiek mikrolygio rizikos ribojimo principais pagrįstos priežiūros trūkumus ir sukurti:

  • Europos sisteminės rizikos valdybą (ESRV) , kuri stebės ir vertins riziką visos finansų sistemos stabilumui (makrolygio rizikos ribojimo principais pagrįsta priežiūra). ESRV iš anksto įspės, jei sisteminė rizika imtų didėti, ir prireikus pateiks rekomendacijų, kokiais veiksmais spręsti su ta rizika susijusias problemas.

  • Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (EFPIS), kuri prižiūrės atskiras finansų įstaigas (mikrolygio rizikos ribojimo principais pagrįsta priežiūra) ir kurią sudarys nacionalinių finansų priežiūros institucijų, dirbančių kartu su naujosiomis Europos priežiūros institucijomis (įsteigtomis pertvarkius esamus bankininkystės, vertybinių popierių ir draudimo bei profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetus), tinklas. Bus įsteigta Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI).

ESRV turės teisę teikti valstybėms narėms (taip pat ir nacionalinėms priežiūros institucijoms) ir Europos priežiūros institucijoms rekomendacijas ir įspėjimus, kurių bus privaloma laikytis arba reikės paaiškinti jų nesilaikymo priežastis. ESRV dalyvaus ECB, nacionalinių centrinių bankų, Europos priežiūros institucijų ir nacionalinių priežiūros institucijų vadovai. Sprendimas įsteigti ESRV dera su kitomis daugiašalėmis ES ar platesnio masto iniciatyvomis, įskaitant G20 iniciatyvą įsteigti Finansinio stabilumo tarybą.

Šiuo metu mikrolygio rizikos ribojimo principais pagrįstą priežiūrą (atskirų finansų įstaigų priežiūrą) ES vykdo tik patariamąją funkciją atliekantys trys finansinių paslaugų priežiūros komitetai: Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas (angl. CEBS), Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetas (angl. CEIOPS) ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas (angl. CESR).

Naujosios institucijos perims visas tų komitetų funkcijas ir turės papildomų įgaliojimų:

  • rengti techninių standartų projektus, laikantis geresnio reglamentavimo principų;

  • spręsti nacionalinių priežiūros institucijų nesutarimus, kai pagal teisės aktus jos turi bendradarbiauti arba susitarti;

  • padėti užtikrinti, kad techninės Bendrijos taisyklės būtų taikomos nuosekliai (taip pat atliekant tarpusavio vertinimus);

  • Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija bus įgaliota tiesiogiai prižiūrėti kredito reitingų agentūras;

  • koordinuoti veiksmus kritinėse situacijose.

Dėl pasiūlymų buvo išsamiai konsultuotasi paskelbus Pirmininko J. M. Barroso įgaliotos ekspertų grupės, kuriai pirmininkavo buvęs TVF vadovas Jacques'as de Larosière, rekomendacijas ir, kai Komisija pateikė savo pasiūlymus Europos Vadovų Tarybai, nuo gegužės mėn. pabaigos iki liepos mėn. vidurio. ES vadovai birželio mėn. susitikime pritarė naujajai priežiūros sistemai ir paragino skubiai priimti būtinus teisės aktus.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15861_en.htm


Side Bar