Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1347

Bryssel 23.9.2009

Komissio hyväksyy lainsäädäntöehdotuksia finanssivalvonnan vahvistamiseksi Euroopassa

(ks. MEMO/09/404 on MEMO/09/405 )

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt tärkeän lainsäädäntöehdotuspaketin, joka vahvistaa huomattavasti finanssialan valvontaa Euroopassa. Yhteistyöjärjestelyjen lisäämisen tavoitteena on vahvistaa kestävällä tavalla rahoitusvakautta koko EU:ssa, varmistaa samojen teknisten perussääntöjen johdonmukainen täytäntöönpano, havaita järjestelmäriskit varhaisessa vaiheessa sekä mahdollistaa tehokkaampi yhteistoiminta kriisitilanteissa ja ratkaistaessa valvontaviranomaisten välisiä erimielisyyksiä. Lainsäädännöllä luodaan uusi Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), jonka tehtävänä on havaita koko rahoitusjärjestelmään kohdistuvia riskejä ja erityisesti antaa riskejä koskevia varhaisvaroituksia, joihin on reagoitava nopeasti. Lainsäädännöllä perustetaan myös Euroopan finanssivalvontajärjestelmä (EFVJ), joka koostuu kansallisista valvontaviranomaisista ja kolmesta uudesta Euroopan valvontaviranomaisesta, joista yksi toimii pankkialalla, yksi arvopaperialalla ja yksi vakuutus- ja työeläkealalla.

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi seuraavaa: ”Rahoitusmarkkinat eivät ole pelkästään kansallisia vaan ulottuvat koko Eurooppaan ja sen ulkopuolelle. Tästä syystä niitä on myös valvottava eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Komissio ehdottaa tänään uutta eurooppalaista valvontajärjestelmää, jolle jäsenvaltiot ovat antaneet poliittisen tukensa ja joka perustuu de Larosière -ryhmän raporttiin. Tavoitteenamme on varmistaa, etteivät Euroopan veronmaksajat joudu kärsimään uudelleen syksyn 2008 kaltaisesta synkästä tilanteesta, jolloin hallitusten oli pakko tukea pankkeja miljardeilla euroilla. Eurooppalainen järjestelmä voi myös toimia maailmanlaajuisen järjestelmän mallina. Erityisesti tätä seikkaa korostamme Pittsburghissa.”

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Charlie McCreevy totesi: ” Tämä paketti on osoitus siitä, että komissio toimii nopeasti ja tehokkaasti korjatakseen Euroopan finanssivalvonnan puutteet, ja se auttaa estämään tulevia finanssikriisejä. Toivon, että neuvosto ja parlamentti hyväksyvät paketin nopeasti, jotta uudet rakenteet voidaan ottaa käyttöön vuonna 2010.”

Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen rahoitusvakautta uhkaavien riskien havaitsemiseksi ja torjumiseksi EU:ssa sekä uusien järjestelyjen käyttöönotto toimielintason valvonnan parantamiseksi helpottavat huomattavasti finanssikriisin syynä ainakin osittain olleiden tekijöiden – rahoitusjärjestelmiemme epätasapainon ja finanssivalvontamme heikkouksien – korjaamista ”, lisäsi talous- ja rahapoliittisista asioista vastaava komissaari Joaquin Almunia.

Nykyinen finanssikriisi on paljastanut heikkouksia EU:n valvontakehyksessä, joka on yhä jakautunut maiden rajojen mukaan huolimatta siitä, että Euroopan yhtenäismarkkinat luotiin jo yli 10 vuotta sitten ja useammassa kuin yhdessä maassa toimivien yritysten merkitys on kasvanut.

Tämänpäiväisillä lainsäädäntöehdotuksilla pyritään ratkaisemaan näitä puutteita makro- ja mikrotason vakauden valvonnan tasoilla perustamalla:

  • Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), joka seuraa ja arvioi koko rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia riskejä (”makrotason vakauden valvonta”). EJRK antaa varhaisvaroituksia mahdollisesti syntymässä olevista järjestelmäriskeistä ja tarpeen mukaan suosituksia toimista, joilla riskejä pyritään poistamaan.

  • Euroopan finanssivalvontajärjestelmä (EFVJ), joka valvoo yksittäisiä rahoituslaitoksia (”mikrotason vakauden valvonta”). Järjestelmässä kansalliset finanssialan valvontaviranomaiset verkottuvat uusien Euroopan valvontaviranomaisten kanssa pankki-, arvopaperi- sekä vakuutus- ja työeläkealoilla, ja se luodaan muuttamalla nykyiset Euroopan valvontaviranomaisten komiteat Euroopan pankkiviranomaiseksi (EPV), Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaiseksi (EVTEV) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiseksi (EAMV).

EJRK voi antaa jäsenvaltioille (myös kansallisille valvontaviranomaisille) ja Euroopan valvontaviranomaisille suosituksia ja varoituksia, joita näiden on noudatettava. Muussa tapauksessa niiden on selitettävä, minkä vuoksi ne ovat jättäneet toimet toteuttamatta. EJRK:n toimintaan osallistuvat EKP:n, kansallisten keskuspankkien ja Euroopan valvontaviranomaisten johtajat sekä kansalliset valvontaviranomaiset. EJRK:aa perustettaessa on otettu huomioon useat monenvälisellä tasolla ja EU:n ulkopuolella tehdyt aloitteet, kuten G20-ryhmän perustama finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä.

Mikrotason vakauden valvonnasta (yksittäisten rahoituslaitosten valvonta) EU:n tasolla huolehtii tällä hetkellä kolme rahoituspalvelukomiteaa, joilla on ainoastaan valtuudet antaa neuvoja. Nämä ovat Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea (Committee of European Banking Supervisors, CEBS), Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitea (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Committee, CEIOPS) ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (Committee of European Securities Regulators, CESR).

Kaikki näiden komiteoiden tehtävät siirtyvät uusille viranomaisille, jotka saavat lisäksi joitakin ylimääräisiä toimivaltuuksia, kuten:

  • teknisiä standardeja koskevien ehdotusten esittäminen paremman sääntelyn periaatteita noudattaen;

  • kansallisten valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen, jos lainsäädännössä edellytetään niiden yhteistyötä tai yhteisymmärrystä;

  • yhteisön teknisten sääntöjen yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen (myös vertaisarviointien avulla);

  • Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella on suora toimivalta valvoa luottoluokituslaitoksia;

  • koordinointi kriisitilanteissa.

Ehdotuksista on järjestetty kaksi kattavaa kuulemista: ensimmäinen sen jälkeen, kun puheenjohtaja Barroson valtuuttaman IMF:n entisen johtajan Jacques de Larosièren johtaman asiantuntijaryhmän antamat suositukset julkaistiin ja toinen toukokuun lopun ja heinäkuun puolenvälin välisenä aikana komission valmisteltua ehdotuksensa Eurooppa-neuvostolle. Kesäkuussa pidetty EU:n huippukokous hyväksyi uuden valvontakehyksen ja pyysi, että tarvittava lainsäädäntö annetaan nopeasti.

Lisätietoja internetsivustolla:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15861_en.htm


Side Bar