Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1347

Brüssel, 23. september 2009

Komisjon võtab vastu Euroopa finantsjärelevalvet tugevdavate õigusaktide ettepanekud

(vt MEMO/09/404 & MEMO/09/405 )

Euroopa Komisjon võttis täna vastu väga olulise paketi õigusaktide eelnõusid, et märkimisväärselt tugevdada Euroopa finantssektori järelevalvet. Kõnealuse tõhustatud koostöökorra eesmärk on jätkuvalt tugevdada finantsstabiilsust kogu ELis, tagada ühesuguste tehniliste eeskirjade järjepidev kohaldamine ja jõustamine, selgitada välja süsteemiga seotud riskid varajases etapis ning olla võimeline koos oluliselt tõhusamalt tegutsema eriolukordades ja järelevalveasutuste vaheliste erimeelsuste lahendamisel. Õigusaktidega luuakse uus Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, mille ülesanne on tuvastada kogu finantssüsteemiga seotud riskid ja eelkõige anda varajasi riskihoiatusi kiireks tegutsemiseks. Samuti luuakse Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem, kuhu kuuluvad liikmesriikide järelevalveasutused ja pangandust, väärtpaberiturgu ning kindlustust ja tööandjapensionide valdkonda hõlmavad kolm uut Euroopa järelevalveasutust.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Finantsturud ei ole üksnes riigi tasandil, vaid on üleeuroopalised ja -maailmsed. Niisamuti peab nende järelevalve olema üleeuroopaline ja -maailmne. Täna esitatav ettepanek käsitleb Euroopa uut järelevalvesüsteemi, millel on liikmesriikide poliitiline toetus ja mis põhineb de Larosière’i töörühma aruandel. Meie eesmärk on kaitsta Euroopa maksumaksjaid juhul, kui peaks korduma 2008. aasta sügise sünge olukord, mil valitsustel tuli toetada panku miljardite eurodega. Kõnealune Euroopa süsteem võib ka olla eeskujuks ülemaailmse süsteemi loomisel, mille üle hakkame arutama Pittsburghis.”

Siseturu ja teenuste volinik Charlie McCreevy sõnas: „ Käesoleva paketi puhul on tegemist komisjoni kiire ja jõulise tegutsemisega, et kõrvaldada vajakajäämisi Euroopa finantsjärelevalves ja aidata vältida tulevasi finantskriise. Loodetavasti kiidavad nõukogu ja parlament selle paketi kiiresti heaks, et uued struktuurid saaksid hakata toimima 2010. aastal.”

„Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu loomine selleks, et teha kindlaks ohud ELi finantsstabiilsusele ja hoida ära sellised ohud, ning uued kokkulepped järelevalve parandamiseks institutsioonide tasandil aitavad vähendada meie finantssüsteemide tasakaalustamatust ja kõrvaldada meie finantsjärelevalvesüsteemi puudujääke, mis on vähemalt osaliselt finantskriisi põhjustajad,” lisas majandus- ja rahaküsimuste volinik Joaquín Almunia.

Praegune finantskriis on toonud esile nõrgad küljed ELi järelevalveraamistikus, mis on endiselt riigiti killustunud, olenemata sellest, et kümmekond aastat tagasi loodi Euroopa ühtne turg ja et üleeuroopaliste asutuse tähtsus on suur.

Nüüdsetes õigusaktide ettepanekutes käsitletakse kõnealuseid nõrku külgi seoses nii makro- kui ka mikrotasandi usaldatavusjärelevalvega ja luuakse järgmised struktuurid:

  • Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu , mille ülesanne on jälgida ja hinnata kogu finantssüsteemi stabiilsusega seotud riske (nn makrotasandi usaldatavusjärelevalve). Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu annab võimalike süsteemsete riskide kohta varajase hoiatuse ja esitab vajaduse korral soovitused kõnealuste riskide vähendamiseks.

  • Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem , mille eesmärk on teostada järelevalvet üksikute finantseerimisasutuste üle (nn mikrotasandi usaldatavusjärelevalve) ning kuhu kuuluvad liikmesriikide järelevalveasutuste võrgustik ja uued Euroopa järelevalveasutused, mis luuakse praeguste panganduse, väärtpaberituru ning kindlustuse ja tööandjapensionide valdkonda hõlmavate komiteede ümberkorraldamise tulemusena. Kõnealused uued asutused on Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogul on õigus välja anda soovitusi ja hoiatusi liikmesriikidele (sealhulgas liikmesriikide järelevalveasutustele) ja Euroopa Järelevalveasutustele, kes peavad neid soovitusi ja hoiatusi järgima või siis põhjendama, miks nad seda ei tee. Euroopa Keskpanga, liikmesriikide keskpankade, Euroopa järelevalveasutuste ja liikmesriikide järelevalveasutuste juhid osalevad Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu töös. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu loomine on kooskõlas erinevate mitmepoolsete või ELi väliste algatustega, sealhulgas G20 kavandatud finantsstabiilsuse nõukogu loomisega.

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve alal on ELis praegu kolm finantsteenuste komiteed (vastutavad üksikute finantseerimisasutuste järelevalve eest), kellel on üksnes nõuandev pädevus – need on Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Komitee ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee.

Uued asutused võtavad üle kõik kõnealuste komiteede ülesanded ja peale selle on neil veel lisapädevus nt järgmistes valdkondades:

  • tehniliste standardite ettepanekute väljatöötamine parema õigusloome põhimõtteid järgides;

  • liikmesriikide järelevalveasutuste vaheliste erimeelsuste lahendamine juhtudel, kui õigusaktide kohaselt peavad nad tegema koostööd või andma oma nõusoleku;

  • ühenduse tehniliste eeskirjade järjepideva kohaldamise tagamine (sealhulgas vastastikuste eksperdihinnangute kaudu);

  • Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus tegeleb vahetult reitinguagentuuride järelevalvevolitustega;

  • koordineeriv roll eriolukordades.

Ettepanekuid on põhjalikult arutatud pärast seda, kui komisjoni presidendi Barroso volitatud eksperdirühm, mida juhtis Rahvusvahelise Valuutafondi endine tegevdirektor Jacques de Larosière, avaldas oma soovitused ning ajavahemikul maist juuli keskpaigani pärast seda, kui komisjon esitas oma soovitused Euroopa Ülemkogule. ELi tippkohtumisel juunis kinnitati uus järelevalveraamistik ja nõuti vajalike õigusaktide kiiret vastuvõtmist.

Täiendav teave veebilehel:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15861_en.htm


Side Bar