Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1347

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Η Επιτροπή εγκρίνει νομοθετικές προτάσεις για να ενισχυθεί η χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη

( see MEMO /09/404 & MEMO /09/405 )

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια αξιοσημείωτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων, προκειμένου να ενισχυθεί σημαντικά η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ευρώπη. Στόχος αυτών των βελτιωμένων ρυθμίσεων συνεργασίας είναι να ενδυναμωθεί, με βιώσιμο τρόπο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε ολόκληρη την ΕΕ· να διασφαλιστεί η εφαρμογή και η συνεπής επιβολή των ίδιων βασικών τεχνικών κανόνων για όλους· να επισημαίνονται σε πρώιμο στάδιο οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στο σύστημα· και να υπάρχει δυνατότητα για πολύ πιο αποτελεσματικές ενέργειες από κοινού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των εποπτικών αρχών. Με τα νομοθετικά κείμενα θα δημιουργηθεί νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), προκειμένου να εντοπίζει τους κινδύνους που απειλούν το σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, έχοντας ως καίριο καθήκον να εκδίδει έγκαιρες προειδοποιήσεις ώστε να λαμβάνονται ταχέως μέτρα. Θα συγκροτηθεί επίσης ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), το οποίο θα αποτελείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές και τρεις νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές για τους τομείς των τραπεζών, των κινητών αξιών, και των ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jos é Manuel Barroso , δήλωσε: «Οι χρηματαγορές είναι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες – όχι μόνον εθνικές. Και η εποπτεία τους επίσης πρέπει να είναι ευρωπαϊκή και παγκόσμια. Προτείνουμε σήμερα ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας, με την πολιτική υποστήριξη των κρατών μελών και με βάση την έκθεση Larosi ère . Σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους φορολογούμενους από μια επάνοδο των σκοτεινών ημερών του φθινοπώρου του 2008, όταν οι κυβερνήσεις χρειάστηκε να διοχετεύσουν δισεκατομμύρια ευρώ στα ταμεία των τραπεζών. Το παρόν ευρωπαϊκό σύστημα μπορεί επίσης να αποτελέσει έμπνευση για ένα παγκόσμιο σύστημα – και αυτό θα υποστηρίξουμε στο Πίτσμπουργκ.»

Ο αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες Επίτροπος Charlie McCreevy , δήλωσε: «Η παρούσα δέσμη είναι το αποτέλεσμα της ταχείας και σθεναρής δράσης από πλευράς Επιτροπής, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ελλείψεις της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής εποπτείας, θα συντελέσει δε στην αποφυγή μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Υποβάλλω την παρούσα δέσμη στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για ταχεία έγκριση, ούτως ώστε οι νέες δομές να μπορέσουν να αρχίσουν τη λειτουργία τους το 2010.»

« Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, με αποστολή να εντοπίζει και να αποτρέπει τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ, και οι νέες ρυθμίσεις, με σκοπό να βελτιωθεί η εποπτεία σε επίπεδο θεσμικών οργάνων, θα συμβάλουν αποφασιστικά ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες στα χρηματοπιστωτικά συστήματά μας και να αποκατασταθούν οι αδυναμίες του συστήματός μας χρηματοπιστωτικής εποπτείας, οι οποίες είναι υπαίτιες, εν μέρει τουλάχιστον, για τη χρηματοπιστωτική κρίση», πρόσθεσε ο αρμόδιος για τις Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις Επίτροπος Joaqu í n Almunia .

Με την παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση, ήρθαν στο φως οι αδυναμίες του πλαισίου χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ, το οποίο παραμένει κατακερματισμένο σε εθνικά καθεστώτα, παρά τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη, προ δεκαετίας και πλέον, και του σημαντικού ρόλου των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Με τις σημερινές νομοθετικές προτάσεις αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες αυτές, τόσο σε επίπεδο μακροπροληπτικής, όσο και μικροπροληπτικής εποπτείας, και δημιουργούνται:

  • ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), το οποίο θα παρακολουθεί και θα εκτιμά τους κινδύνους για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος συνολικά («μακροπροληπτική εποπτεία»). Το ΕΣΣΚ θα παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις για τους συστημικούς κινδύνους που ενδέχεται να αυξάνονται και, όπου είναι αναγκαίο, να διατυπώνει συστάσεις για την ανάληψη δράσης προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι εν λόγω κίνδυνοι.

  • ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) για την εποπτεία των επιμέρους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων («μικροπροληπτική εποπτεία»), το οποίο θα αποτελείται από ένα δίκτυο εθνικών εποπτικών αρχών που θα συνεργάζεται με νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, οι οποίες δημιουργούνται με τη μετατροπή των υφισταμένων επιτροπών για τους τομείς των τραπεζών, των κινητών αξιών, και των ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων. Θα ιδρυθούν: μια Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), μια Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), και μια Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).

Το ΕΣΣΚ θα έχει την εξουσία να εκδίδει συστάσεις και προειδοποιήσεις, απευθυνόμενες στα κράτη μέλη (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών εποπτικών αρχών) και στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, που θα οφείλουν να συμμορφώνονται, ειδάλλως θα πρέπει να εξηγούν γιατί παρέμειναν αδρανείς. Στο ΕΣΣΚ θα συμμετέχουν οι επικεφαλής της ΕΚΤ, των εθνικών κεντρικών τραπεζών, των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και των εθνικών εποπτικών αρχών. Η δημιουργία του ΕΣΣΚ βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση με διάφορες άλλες πρωτοβουλίες σε πολυμερές επίπεδο ή εκτός της ΕΕ, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η συγκρότηση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την Ομάδα των 20 ( G 20).

Όσον αφορά τη μικροπροληπτική εποπτεία, επί του παρόντος σε επίπεδο ΕΕ υπάρχουν τρεις επιτροπές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την εποπτεία σε μικροοικονομικό επίπεδο (εποπτεία των επιμέρους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων), οι οποίες έχουν απλώς συμβουλευτικές αρμοδιότητες: η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (ΕΕΑΤΕ), η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕΕΑΑΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ).

Οι νέες Αρχές θα αναλάβουν όλα τα καθήκοντα των εν λόγω επιτροπών και, επιπλέον, θα διαθέτουν ορισμένες επιπρόσθετες αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων τις εξής:

  • Κατάρτιση προτάσεων για τεχνικά πρότυπα, τήρηση των αρχών βελτίωσης της νομοθεσίας·

  • Διευθέτηση διαφωνιών μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών, σε περίπτωση που, βάσει της νομοθεσίας, οφείλουν να συνεργαστούν ή να συμφωνήσουν·

  • Συμβολή στην εξασφάλιση συνεπούς εφαρμογής των τεχνικών κοινοτικών κανόνων (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης από ομοτίμους)·

  • Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών θα ασκεί εξουσίες άμεσης εποπτείας των Ο ργανισμών Αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητας·

  • Συντονιστικό ρόλο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι προτάσεις αποτέλεσαν αντικείμενο εκτενών διαβουλεύσεων, τόσο μετά τη δημοσίευση των συστάσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων υπό την προεδρία του πρώην Διευθυντή του ΔΝΤ, Jacques de Larosière, στην οποία είχε ανατεθεί εντολή από τον Πρόεδρο Barroso , όσο και κατά την περίοδο από το τέλος Μαΐου έως τα μέσα Ιουλίου, αφού η Επιτροπή είχε παρουσιάσει σύνοψη των προτάσεών της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής του Ιουνίου εγκρίθηκε το νέο εποπτικό πλαίσιο και ζητήθηκε η ταχεία έκδοση των αναγκαίων νομοθετικών κειμένων.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15861_en.htm


Side Bar