Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1347

V Bruselu dne 23. září 2009

Komise přijala návrhy předpisů na posílení finančního dohledu v Evropě

(viz MEMO/09/404 & MEMO/09/405 )

Evropská komise dnes přijala důležitý balík legislativních návrhů, které mají významně posílit dohled nad evropským finančním odvětvím. Cílem nové úpravy prohlubující spolupráci je do budoucna udržitelné posílení finanční stability v celé EU, zajištění jednotného uplatňování a prosazování stejných základních technických pravidel, zabezpečení včasného odhalování rizik v systému a umožnění mnohem účinnější spolupráce v mimořádných situacích a při řešení sporů mezi orgány dohledu. Na základě těchto předpisů bude zřízen nový Evropský výbor pro systémová rizika, který bude zjišťovat rizika pro finanční systém jako celek a jehož stěžejním úkolem bude vydávat včasná varování vyžadující rychlou akci. Dále bude ustaven Evropský systém orgánů finančního dohledu složený z orgánů dohledu jednotlivých členských států a tří nových evropských orgánů dohledu pro oblast bankovnictví, cenných papírů a pojištění a zaměstnaneckých penzijních systémů.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso prohlásil: „Finanční trhy nekončí na hranicích jednotlivých států, jsou vzájemně propojeny v rámci Evropy i celosvětově. Dohled nad nimi se tedy také musí provádět na evropské a světové úrovni. Dnes jsme představili nový evropský systém dohledu vycházející z de Larosièrovy zprávy, kterému členské státy daly politickou podporu. Naším cílem je ochránit evropské daňové poplatníky před opakováním kritických událostí z podzimu 2008, kdy vlády musely do bank napumpovat miliardy eur. Evropský systém může být navíc inspirací pro systém světový, o což se budeme zasazovat na zasedání v Pittsburghu.“

Komisař Charlie McCreevy odpovědný za vnitřní trh a služby prohlásil: „Tímto legislativním balíkem chce Komise rychle a rázně napravit nedostatky ve finančním dohledu v Evropě, a pomoci tak předcházet budoucím finančním krizím. Doporučuji ho Radě a Parlamentu k rychlému přijetí, aby nové orgány mohly začít fungovat od roku 2010.“

„Vytvořením Evropského výboru pro systémová rizika, který bude odhalovat rizika ovlivňující finanční stabilitu v EU a předcházet jim, a novými ujednáními ke zlepšení dohledu na institucionální úrovni se významně přispěje k odstraňování nevyvážeností v našich finančních systémech a k řešení slabých stránek našeho systému finančního dohledu, které jsou nejméně z části zodpovědné za finanční krizi,“ dodal komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín Almunia.

Současná finanční krize odhalila nedostatky evropského rámce pro dohled, který i po vytvoření jednotného evropského trhu před více než deseti lety zůstává roztříštěný na úrovni členských států, a poukázala na významnou úlohu celoevropských institucí.

Předložené návrhy právních předpisů řeší nedostatky v oblasti obezřetnostního dohledu na makro- i mikroúrovni a zřizují za tímto účelem tyto orgány:

  • Evropský výbor pro systémová rizika (ESRB) , který bude sledovat a posuzovat rizika pro stabilitu finančního systému jak celku (tzv. „obezřetnostní dohled na makroúrovni“). Bude zajišťovat včasná varování před systémovými riziky, která by mohla narůstat, a v případě potřeby vydávat doporučení k přijetí opatření na jejich řešení.

  • Evropský systém orgánů finančního dohledu (ESFS) pro dohled nad jednotlivými finančními institucemi (tzv. „obezřetnostní dohled na mikroúrovni“), který bude tvořit síť orgánů finančního dohledu z členských států, jež budou spolupracovat s novými evropskými orgány dohledu. Ty vzniknou ze současných výborů pro bankovnictví, cenné papíry a pojištění a zaměstnanecké penzijní systémy a ponesou název Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

ESRB bude mít pravomoc vydávat doporučení a varování členským státům (a jejich orgánům dohledu) a evropským orgánům dohledu, které se jimi budou muset řídit, nebo budou muset vysvětlit, proč se jimi neřídily. Do činnosti ESRB bude zapojeno vedení Evropské centrální banky, národních centrálních bank, tří nových evropských orgánů dohledu a národních orgánů dohledu. Zřízení ESRB je v souladu s několika iniciativami na mnohostranné úrovni i mimo Evropskou unii, včetně založení Rady pro finanční stabilitu skupinou G20.

Pokud jde o obezřetnostní dohled na mikroúrovni (dohled nad jednotlivými finančními institucemi), v současné době působí na úrovni EU tři výbory pro finanční služby, které mají pouze poradní úlohu: Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (CEBS), Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS) a Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR).

Nově zřízené orgány převezmou všechny jejich úkoly a navíc jim budou svěřeny určité zvláštní pravomoci zahrnující:

  • přípravu návrhů technických norem podle zásad zlepšování právní úpravy,

  • řešení sporů mezi orgány dohledu z jednotlivých členských států v případech, kdy mají podle právní úpravy spolupracovat nebo dojít ke shodě,

  • přispívání k zajištění jednotného uplatňování technických předpisů Společenství (rovněž prováděním srovnávacího hodnocení),

  • v případě Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy přímý dohled nad ratingovými agenturami,

  • úlohu koordinátora v mimořádných situacích.

K předloženým návrhům proběhly rozsáhlé konzultace jednak po zveřejnění doporučení odborné skupiny pověřené předsedou Barrosem a vedené bývalým generálním ředitelem MMF Jacquesem de Larosièrem, a dále od konce května do poloviny července, po té, co Komise představila své návrhy Evropské radě. Červnový summit EU nový rámec pro dohled schválil a vyzval k rychlému přijetí nezbytné právní úpravy.

Další informace jsou k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15861_en.htm


Side Bar