Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1347

Брюксел, 23 септември 2009 г.

Комисията приема законодателни предложения за засилване на финансовия надзор в Европа

(вж. MEMO 09/404 & MEMO /09/405 )

Днес Европейската комисия прие важен пакет от проекти на законодателни актове, насочени към значително засилване на финансовия надзор във финансовия сектор в Европа. Целта на тези споразумения за по-активно сътрудничество е съществено да се заздрави финансовата стабилност в целия ЕС; да се гарантира, че едни и същи основни технически правила се въвеждат в действие и се прилагат последователно; да се установят на по-ранен етап рисковете в системата и да се способства за много по-ефективна съвместна работа при извънредни ситуации и при разрешаването на разногласия между надзорните органи. С тези законодателни актове се създава нов Европейски съвет за системен риск (ЕССР), чиято задача е да открива рисковете за финансовата система като цяло и да издава ранни предупреждения за тези рискове, в отговор на които да бъдат предприемани бързи действия. Създава се също така Европейска система за финансов надзор (ЕСФН), състояща се от националните надзорни органи и трите нови европейски надзорни органа за банковия сектор, за сектора на ценните книжа и за сектора на застраховането и професионалното пенсионно осигуряване.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Финансовите пазари не са само национални, те са също европейски и световни . Затова и надзорът над тези пазари трябва да бъде европейска и световна задача. Днес, с политическата подкрепа на държавите-членки, ние предлагаме нова европейска система за надзор, изградена на основата на доклада „де Ларозиер“. Целта ни е да предпазим европейските данъкоплатци от повторение на тежките дни от есента на 2008 г., когато правителствата трябваше да налеят в банките милиарди евро. По примера на тази европейска система може да бъде създадена световна система за надзор и на срещата в Питсбърг ние ще настояваме за това.“

Комисарят за вътрешния пазар и услугите Чарли Маккрийви заяви: „Този пакет представлява бързо и решително действие от страна на Комисията за отстраняване на слабостите в европейския финансов надзор и ще предотврати бъдещи финансови кризи. Аз призовавам Съвета и Европейския парламент да приемат бързо този пакет, така че новите структури да могат да започнат работа през 2010 г.“

„Създаването на Европейски съвет за системен риск, който да открива и да предотвратява рисковете за финансовата стабилност в ЕС, както и новите договорености за подобряване на надзора на институционално равнище са правилната стъпка в посока към справяне със сътресенията, на които са изложени нашите финансови системи, и отстраняване на слабостите в нашата система за финансов надзор, които поне отчасти са отговорни за финансовата криза.“ допълни Хоакин Алмуния, комисар по икономическите и финансови въпроси.

Настоящата финансова криза разкри както слабостите в надзорната рамка на ЕС, която остава разпокъсана поради националните особености, въпреки създаването на единен европейски пазар преди повече от десетилетие, така и значимостта на паневропейските институции.

С днешните законодателни предложения се отстраняват тези слабости на пруденциалния надзор, както на макроикономическо, така и на микроикономическо равнище, като се създават:

  • Европейски съвет за системен риск за наблюдение и оценка на рисковете за стабилността на финансовата система като цяло („пруденциален надзор на макроикономическо равнище“). ЕССР ще осигурява ранно предупреждение за евентуални системни рискове, и при необходимост, ще издава препоръки за действия в отговор на тези рискове.

  • Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) , която да упражнява надзор над отделните финансови институции („пруденциален надзор на макро равнище“) и която представлява мрежа от национални финансови надзорни органи, работещи заедно с новите европейски надзорни органи, създадени чрез преобразуване на съществуващите Комитети за банковия сектор, за сектора на ценните книжа, и за сектора на застраховането и професионалното пенсионно осигуряване. Създават се Европейски банков орган (ЕБО), Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейски орган за ценните книжа и пазарите (ЕОЦКП).

ЕССР ще има правомощията да отправя препоръки и предупреждения към държавите-членки (включително към националните надзорни органи) и към европейските надзорни органи, като те ще трябва да ги спазват или да обосновават отказа си да ги приложат. В ЕССР участват управителите на Европейската централна банка (ЕЦБ), на националните централни банки, на европейските надзорни органи и националните надзорни органи. Създаването на ЕССР отговаря на много от инициативите на многостранно равнище или извън ЕС, включително на създаването от Г20 на Съвет за финансова стабилност.

Относно пруденциалния надзор на микроравнище, на равнището на ЕС съществуват три комитета за финансови услуги, които отговарят за пруденциалния надзор на микроравнище (надзор над отделните финансови институции), които имат само консултативни правомощия — Комитетът на европейските банкови надзорници (КЕБН), Комитетът за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор (ЕКЗППО) и Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа (ЕКРЦК).

Новите органи ще изземат функциите на тези комитети, като освен това ще имат някои допълнителни компетенции, включително:

  • разработване на предложения за технически стандарти, които отговарят на принципите за по-добро регулиране;

  • разрешаване на разногласия между националните надзорни органи в случаите, когато съгласно законодателството те следва да си сътрудничат или да постигат съгласие;

  • принос за гарантиране на последователното прилагане на техническите правила на Общността (включително чрез партньорски проверки);

  • Европейският орган за ценните книжа и пазарите ще упражнява преки надзорни правомощия над агенциите за кредитен рейтинг;

  • координационна роля при извънредни ситуации.

Предложенията бяха подложени на широко обсъждане както след публикуването на препоръките на експертната група, упълномощена от председателя на Комисията г-н Барозо и председателствана от бившия управителен директор на МВФ Жак де Ларозиер, така и в периода между края на май и средата на юли след като Комисията изложи предложенията си пред Европейския съвет. На срещата на високо равнище през юни ръководителите на ЕС одобриха новата надзорна рамка и призоваха за приемане на необходимите законодателни текстове.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15861_en.htm


Side Bar