Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1341

V Bruseli 22. septembra 2009

Spotrebitelia: V správe Komisie sa kritizuje „netransparentnosť“ bankových poplatkov

Podľa správy Európskej komisie o maloobchodných finančných službách, ktorá bola dnes zverejnená, existujú rozsiahle problémy, pokiaľ ide o spôsob, akým banky informujú klientov a poskytujú im poradenské služby. Medzi osobitné problémy patria informácie, ktoré sú v mnohých prípadoch ťažko pochopiteľné, netransparentné bankové poplatky, problémy s poskytovaním poradenstva a nízka miera prechodov do iných bánk. V správe sa štruktúry poplatkov za bežné účty opisujú ako „veľmi netransparentné, takmer neumožňujúce, aby spotrebiteľ zistil, akú sumu platí, a aby mohol porovnať iné ponuky.“ V 66 % analyzovaných bánk sa zistili bankové poplatky, ktoré boli nejasné do takej miery, že odborníci, ktorí pripravovali správu, boli nútení príslušnú banku požiadať o dodatočné objasnenie, aby mohli zistiť skutočnú výšku poplatkov za bankový účet. Trh EÚ je fragmentovaný a tým zbavuje spotrebiteľov výhod, ktoré poskytuje vnútorný trh EÚ. Iba 9 % spotrebiteľov v EÚ zmenilo v rokoch 2007 – 2008 poskytovateľa bežného účtu .

Meglena Kuneva, komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľa, uviedla: „Maloobchodní bankári sú voči spotrebiteľom ľahostajní. Existujú jasné dôkazy, že sa porušujú základné spotrebiteľské zásady, počínajúc celkovými cenami až po skryté poplatky a nejasné a neúplné informácie. Banky musia zmeniť svoje zaužívané postupy, pokiaľ ide o prístup k spotrebiteľom. Orgány členských štátov si musia plniť svoju povinnosť presadzovať právne predpisy EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.“

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy uviedol: „Týmto monitorovaním spotrebiteľského trhu sa zistili problémy, ktorým sú vystavení spotrebitelia, pokiaľ ide o maloobchodné finančné produkty a služby. Komisia je pevne odhodlaná s týmito problémami bojovať. Znamená to, že bude presadzovať transparentnosť na základe zrozumiteľných a porovnateľných informácií a stanovovať základné pravidlá pre podnikanie v tejto oblasti. Vzhľadom na to, že európski občania aj naďalej pociťujú vplyv hospodárskej krízy, je činnosť v tejto sfére ešte významnejšia.“

Správy

V rámci následných opatrení v súvislosti s hodnotiacou tabuľkou spotrebiteľských trhov za rok 2008 dnes Komisia zverejnila pracovný dokument útvarov Komisie týkajúci sa „následných opatrení v súvislosti s hodnotiacou tabuľkou spotrebiteľských trhov v oblasti maloobchodných finančných služieb“, ktorý obsahuje nezávislú štúdiu o bankových poplatkoch v 224 bankách, ktoré pokrývajú v prie mere 81 % trhu EÚ.

Výsledky

1. Netransparentné bankové poplatky

  • Štruktúry bankových poplatkov za bežné účty sú často netransparentné . Takmer tretina oslovených spotrebiteľov nebola schopná porovnať ponuky, pokiaľ ide o bežné účty.

  • On-line informácie, kt oré sa týkajú cien, sú neúplné . V dvoch prípadoch z troch (66 %) museli odborníci, ktorí pripravovali správu o bankových poplatkoch, opätovne kontaktovať príslušnú banku, aby si ujasnili informácie o výške poplatkov. Dokonca aj v takýchto prípadoch banky častokrát poskytli iba ústne informácie o svojich poplatkoch, ale odmietli zaslať prehľad poplatkov. Približne 10 % bánk poskytuje na svojich webových stránkach iba stručné alebo dokonca žiadne informácie a 33 % poskytuje neúplné informácie o svojich poplatkoch.

  • V niektorých krajinách EÚ platia spotrebitelia podstatne vyššie poplatky za bežné účty ako v iných krajinách. Poplatky za bežne používané účty sa pohybujú v rozsahu od 27 EUR v Bulharsku až po 253 EUR v Taliansku. V prípade používateľov, ktorí používajú účty „intenzívne“, je tento rozdiel ešte väčší: od minimálne 28 EUR v Bulharsku po maximálne 831 EUR v Taliansku. Francúzsko, Rakúsko, Španielsko a Taliansko vykazujú veľmi nízku transparentnosť a patria medzi krajiny s najvyššími poplatkami za bankové služby. Bulharsko, Holandsko, Belgicko a Portugalsko zostávajú na najnižších priečkach v rebríčku, pokiaľ ide o poplatky za bežné účty.

  • Spotrebitelia v krajinách s netransparentnými štruktúrami cien pravdepodobne platia za bankové účty viac.

2. Informácie a poradenstvo

  • Spotrebitelia považujú informácie, ktoré majú k dispozícii pred uzavretím zmluvy, za príliš zložité; „nezrozumiteľné“ a „nedostatočné“ informácie sú najväčšou prekážkou cezhraničného nákupu finančných služieb.

  • 79 % občanov EÚ požaduje jasné a porovnateľné štandardizované informácie , ako to je napríklad navrhované v novej smernici o spotrebiteľskom úvere.

  • Existuje stále viac dôkazov o tom, že spotrebiteľom sa častokrát neposkytne náležité poradenstvo týkajúce sa finančných služieb. Napríklad údaje z Nemecka ukazujú, že spotrebitelia ukončujú 50 – 80 % dlhodobých investícií predčasne z dôvodu nevhodného poradenstva, čo vedie k odhadovanej strate 20 – 30 miliárd EUR ročne.

  • Osoby, ktoré predávajú finančné produkty, nemajú vždy dostatočné znalosti o týchto produktoch, aby mohli spotrebiteľom účinne poradiť. Zamestnanci bánk sa môžu častokrát dostať do inherentného konfliktu záujmov .

3. Zmena banky

Pokiaľ ide o bežné bankové účty, miera prechodu do inej banky zostáva za roky 2007 a 2008 na nízkej úrovni 9 %, v porovnaní napríklad s úrovňou 25 %, ktorá je príznačná pre poisťovanie motorových vozidiel.

Čo bude nasledovať?

Tieto informácie sa použijú pri prebiehajúcej činnosti v oblasti maloobchodných finančných služieb, ktorú Komisia oznámila v marci 2009 v oznámení s názvom „Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe“.

Smernica EÚ o nekalých obchodných praktikách už zakazuje zavádzanie spotrebiteľa a narušovanie výberu napríklad neuvedením informácií spojených s bankovými účtami alebo poskytovaním informácií, ktoré sú nezrozumiteľné do takej miery, že priemerný spotrebiteľ nie je schopný vyvodiť výšku poplatku. Členské štáty sú povinné presadzovať tieto právne predpisy v oblasti finančných služieb. Od 1. novembra 2009 sa v tomto odvetví začnú (na báze dobrovoľnosti) uplatňovať spoločné zásady s cieľom uľahčiť prechod do inej banky. Komisia bude dôkladne monitorovať vykonávanie týchto zásad.

Správa: http://ec.europa.eu/consumers/rights/fin_serv_en.htm


Side Bar