Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1341

Bryssel 22. syyskuuta 2009

Komission raportissa kritisoidaan epäselviä pankkimaksuja

Euroopan komissio julkaisi tänään kuluttajille tarjottavia rahoituspalveluja koskevan raportin, jonka mukaan pankkien asiakkailleen suuntaamassa tiedottamisessa ja neuvonnassa esiintyy yleisesti ongelmia. Erityisiä ongelmakohtia ovat vaikeatajuinen tiedotus, epäselvät pankkimaksut, ongelmat neuvonnassa ja vähäinen vaihtaminen palveluntarjoajasta toiseen. Raportissa kuvataan käyttötilien hintarakennetta erittäin epäselväksi: kuluttajien on lähes mahdotonta tietää, paljonko he maksavat, ja verrata eri tarjouksia. Tutkituista pankeista 66 prosentissa pankkimaksut olivat niin epäselviä, että raportin laatineet asiantuntijat tarvitsivat jatkuvasti lisäselvityksiä pankeilta saadakseen selville pankkitilien todelliset kustannukset. Espanja, Italia, Itävalta ja Ranska kaikki saivat heikot pisteet avoimuudessa, ja niissä pankkitilit ovat kalleimmasta päästä. EU:n pankkimarkkinat ovat hajanaiset eivätkä tarjoa kuluttajille EU:n sisämarkkinoiden etuja. EU:n kuluttajista vain 9 prosenttia vaihtoi pankkia vuosina 2007–2008.

EU:n kuluttajansuojakomissaari Meglena Kuneva totesi, että pankit jättävät kuluttajat pulaan. Hänen mukaansa on laajalti näyttöä siitä, että kuluttajansuojaan liittyviä perusperiaatteita rikotaan; ongelmia ovat monimutkainen hinnoittelu, piilomaksut sekä epäselvät ja epätäydelliset tiedot. Pankkien on muutettava toimintatapaansa ja kuluttajien kohtelua ja jäsenvaltioiden täytettävä EU:n kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvät velvoitteensa.

Sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Charlie McCreevyn mukaan kuluttajamarkkinoiden seurannassa tulevat esiin vaikeudet, joita kuluttajilla on rahoitustuotteiden ja -palveluiden alalla. Komissio on päättänyt torjua nämä ongelmat. Tämä tarkoittaa sitä, että korvataan epäselvät tiedot ymmärrettävillä ja vertailukelpoisilla tiedoilla ja laaditaan perussäännöt liiketoiminnan harjoittamiseen. Talouskriisin vaikutusten kohdistuessa edelleen Euroopan kansalaisiin näiden toimien merkitys kasvaa entisestään.

Raportit

Komi ssio julkaisi tänään vuoden 2008 kuluttajamarkkinoiden tulostaulun seurantaan liittyen komission yksiköiden valmisteluasiakirjan rahoituspalveluista (”Follow up in Retail Financial Services to the Consumer Market Scoreboard”). Mukana on pankkimaksuja koskeva riippumaton tutkimus, jossa analysoidaan tilien hintoja 224 pankissa, jotka kattavat keskimäärin 81 prosenttia EU:n markkinoista.

Tulokset

1. Epäselvät pankkimaksut

  • Käyttötileist ä perittävät maksut ovat usein epäselviä . Noin kolmannes tutkimukseen vastanneista kuluttajista ei kyennyt vertailemaan käyttötileihin liittyviä tarjouksia.

  • Verkossa annettavat hintatiedot ovat puutteellisia . Kahdessa kolmasosassa tapauksista (66 %) pankkimaksuraporttia laativat asiantuntijat tarvitsivat lisätietoja pankeista selventääkseen maksujen hinnoittelua koskevia tietoja. Tuolloinkin pankit antoivat monissa tapauksissa vain suullista tietoa eivätkä suostuneet lähettämään luetteloa maksuista. Noin 10 prosentilla pankeista oli vain vähän tai ei ollut mitään tietoja verkkosivuillaan ja 33 prosentilla oli epätäydellisiä tietoja maksuista.

  • Joissakin EU-maissa kuluttajat maksavat huomattavasti enemmän käyttötileistä kuin muissa maissa. Tilien keskimääräiset käyttökustannukset vaihtelevat Italian niinkin korkeasta kuin 253 eurosta Bulgarian 27 euroon. Tilejä paljon käyttävien osalta ero on vieläkin selvempi: enimmillään Italian 831 eurosta vähimmillään Bulgarian 28 euroon. Espanja, Italia, Itävalta ja Ranska kaikki saivat heikot pisteet avoimuudessa, ja niissä pankkipalvelut ovat kalleimmasta päästä. Alankomaat, Belgia, Bulgaria ja Portugali ovat käyttötilien osalta alhaisimpien hintojen maita.

  • Sellaisissa maissa, joissa hintarakenteet ovat epäselviä, kuluttajat maksavat todennäköisesti enemmän pankkitileistä.

2. Tiedotus ja neuvonta

  • Kuluttajat pitävät ennen sopimuksen tekemistä saamiaan tietoja monissa tapauksissa vaikeaselkoisina; käsittämättömät ja riittämättömät tiedot ovat suurin este rahoituspalveluiden rajatylittävälle kaupalle.

  • 79 prosenttia EU:n kansalaisista haluaa selkeitä, vertailukelpoisia ja standardoituja tietoja , joista säädetään esimerkiksi uudessa kulutusluottodirektiivissä.

  • On kasvavaa näyttöä siitä, että kuluttajat eivät useinkaan saa asianmukaisia neuvoja rahoituspalveluista. Esimerkiksi Saksaa koskevat tiedot osoittavat, että kuluttajat päättävät 50–80 prosenttia pitkäaikaisista sijoituksistaan ennenaikaisesti riittämättömän neuvonnan vuoksi, mikä johtaa arviolta 20–30 miljardin euron menetyksiin vuosittain.

  • Rahoituspalveluja myyvillä ei ehkä ole riittävästi tietoja tuotteista, jotta he pystyisivät neuvomaan kuluttajia. Pankin työntekijöillä saattaa myös usein olla eturistiriitoja.

3. Palveluntarjoajan vaihtaminen

Käyttötilien omistajista palveluntarjoajaa vaihtoi ainoastaan 9 prosenttia vuosina 2007 ja 2009 , kun esimerkiksi autovakuutusten osalta vaihtoprosentti oli 25.

Jatkotoimet

Saatuja tuloksia hyödynnetään vähittäisrahoituspalveluiden alalla toteutettavissa toimissa, joista komissio on ilmoittanut maaliskuussa 2009 annetussa tiedonannossaan ”Elvytys Euroopassa”. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa direktiivissä kielletään jo menettelyt, jotka johtavat kuluttajaa harhaan ja vääristävät valintoja. Tällaisia ovat esimerkiksi pankkitileihin liittyvien tietojen pimittäminen tai niin epäselvien tietojen antaminen, että normaali kuluttaja ei pysty saamaan hintaa selville. Jäsenvaltioilla on velvollisuus panna nämä rahoituspalveluja koskevat säädökset täytäntöön.

Alalla ryhdytään soveltamaan 1. marraskuuta 2009 (vapaaehtoisia) yhteisiä periaatteita, joilla helpotetaan pankkitilin vaihtamista. Komissio seuraa tiiviisti täytäntöönpanoa.

Raportti löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/consumers/rights/fin_serv_en.htm


Side Bar