Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL ET PL

IP/09/ 1338

Bryssel den 18 september 2009

Utsläppshandel: Medlemsstaterna godkänner en förteckning över sektorer som anses löpa risk för koldioxidläckage

Europeiska unionens medlemsstater godkände idag ett utkast till beslut som innehåller en förteckning över 164 sektorer och delsektorer inom industrin som anses löpa risk för koldioxidläckage. Enligt EU:s reviderade system för handel med utsläppsrätter, som kommer att gälla från och med 2013, kommer anläggningar inom de aktuella sektorerna att få en större andel gratis utsläppsrätter än anläggningar i andra industrisektorer. Efter det att Europaparlamentet och rådet har getts möjlighet att yttra sig kommer EU-kommissionen att fatta ett slutligt beslut i slutet av året.

Problemet med så kallat koldioxidläckage handlar om att det finns en risk för att företag inom sektorer som är utsatta för hård internationell konkurrens flyttar sin verksamhet från EU till tredjeländer som har mindre strikta gränser för utsläpp av växthusgaser.

Vid ett möte i kommissionens kommitté för klimatförändringar ställde medlemsstaterna sig positiva till den förteckning som kommissionen tagit fram över 164 sektorer och delsektorer som löper en avsevärd risk för koldioxidläckage. Förteckningen har utarbetats på grundval av de kriterier för koldioxidkostnader och marknadsexponering som anges i det reviderade direktivet om ett system för handel med utsläppsrätter som ingår i det klimat- och energipaketet som antogs i december 2008 (se IP/09/628 ).

Utkastet till beslut kommer nu att under tre månader granskas av Europaparlamentet och rådet för att därefter eventuellt antas av kommissionen i slutet av året.

Risken för potentiell koldioxidläckage skulle kunna minskas genom det internationella avtal om klimatförändringar som väntas ingås vid Förenta nationernas klimatkonferens i Köpenhamn i december. Kommissionen kommer därför att se över förteckningen mot bakgrund av det avtal som ingås i Köpenhamn och kan därefter komma med ändringsförslag.

Om förteckningen inte ändras är den giltig i fem år, fram till 2014, men det är möjligt att lägga till sektorer under perioden. En ny förteckning är planerad för perioden 2015–2019.

De sektorer och delsektorer som ligger inom riskzonen för koldioxidläckage beräknas stå för cirka en fjärdedel av alla utsläpp som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter och cirka 77 % av de sammanlagda utsläpp från tillverkningsindustrin som omfattas av systemet. En stor andel av de utsläpp som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter kommer från kraftindustrin. Från och med 2013 kommer denna inte att få några gratis utsläppsrätter och endast i vissa medlemsstater kommer det att beviljas begränsade undantag för stöd till modernisering av sektorn.

Beslut om hur många gratis utsläppsrätter som kommer att beviljas industrianläggningar kommer att fattas 2011, på grundval av gemensamma riktvärden, vilka kommer att fastställas i slutet av 2010. Enligt direktivet kommer industrisektorerna att få 80 % av de riktvärdesbedömda utsläppsrätterna gratis under 2013. Därefter kommer andelen att minska gradvis till 30% 2020. De sektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage kommer att få 100% av de riktvärdesbedömda utsläppsrätterna gratis. Riktvärdena kommer att fastställas på grundval av de genomsnittliga resultaten för 10 % av de mest effektiva anläggningarna (i termer av reducerade utsläpp) i en sektor eller delsektor i EU under perioden 2007–2008. Riktvärdena kommer att stimulera anläggningarna till att minska utsläppen och förbättra energieffektiviteten. Då riktvärdena är strikta kommer endast de mest effektiva anläggningarna att kunna få samtliga utsläppsrätter gratis.

Inför utarbetandet av det aktuella utkastet till beslut har kommissionen hållit flera breda samråd med berörda aktörer samt ett stort antal bilaterala möten med industrin, icke-statliga organisationer, forskare och medlemsstaterna. Utkastet till beslut är resultatet av ett nära samarbete mellan generaldirektoratet för miljö och generaldirektoratet för näringsliv inom EU-kommissionen.

Mer information :

Kommissionens utkast till beslut om en förteckning över sektorer och delsektorer finns på kommissionens webbplats om koldioxidläckage:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/carbon_en.htm

Det reviderade direktivet om ett system för handel med utsläppsrätter och vanliga frågor finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm


Side Bar