Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV EL ET

IP/09/ 1338

Bruksela, dnia 18 września 2009 r.

Handel uprawnieniami do emisji: państwa członkowskie zatwierdzają listę sektorów uznanych za narażone na ryzyko ucieczki emisji

Państwa członkowskie UE zatwierdziły w dniu dzisiejszym projekt decyzji w sprawie wykazu 164 sektorów i podsektorów przemysłowych uznanych za narażone na ryzyko ucieczki emisji. Zgodnie ze zmienionym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), który będzie obowiązywał od 2013 r., instalacje w tych sektorach otrzymają bezpłatnie większy przydział uprawnień do emisji gazów cieplarnianych niż w innych sektorach przemysłu. Ostateczna decyzja powinna zostać przyjęta przez Komisję Europejską pod koniec roku, po weryfikacji przez Parlament Europejski i Radę.

Problem ucieczki emisji wiąże się z ryzykiem, że przedsiębiorstwa w sektorach podlegających silnej międzynarodowej konkurencji mogłyby przenosić się z UE do krajów trzecich posiadających mniej restrykcyjne ograniczenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych.

Na posiedzeniu Komitetu ds. Zmian Klimatu państwa członkowskie wydały pozytywną opinię w sprawie wykazu 164 sektorów i podsektorów, które Komisja uważa za zdecydowanie narażone na ucieczkę emisji.

Wykaz został sporządzony na podstawie szczegółowych kryteriów kosztów emisji CO 2 i intensywności handlu, określonych w zmienionej dyrektywie w sprawie handlu przydziałami emisji uzgodnionych w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego w grudniu 2008 r. (zob. IP/09/628 ).

Projekt decyzji będzie teraz przez trzy miesiące weryfikowany przez Parlament Europejski i Radę z myślą o jej przyjęciu przez Komisję pod koniec roku.

Ryzyko ucieczki emisji może być zmniejszone dzięki międzynarodowemu porozumieniu w sprawie zmian klimatu, które ma zostać zawarte podczas konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej klimatowi, która ma odbyć się w grudniu w Kopenhadze. W związku z tym Komisja dokona przeglądu wykazu w pod kątem porozumienia z Kopenhagi i może zaproponować poprawki.

Jeśli wykaz nie zostanie zmieniony, będzie ważny przez okres pięciu lat, do roku 2014, ale w tym czasie będzie można do niego dodawać kolejne sektory. Nowy wykaz będzie miał zastosowanie na okres 2015-2019.

Szacuje się, że sektory i podsektory uważane za narażone na ucieczkę emisji odpowiadają za około jedną czwartą całkowitych emisji objętych systemem EU ETS i około 77 proc. całkowitych emisji z przemysłu wytwórczego w systemie EU ETS. Znaczna część emisji objętych systemem EU ETS pochodzi z sektora energetycznego, który od 2013 r. nie będzie otrzymywać żadnych bezpłatnych przydziałów, oprócz nielicznych wyjątków przeznaczonych na ułatwienie modernizacji sektora energetycznego w niektórych państwach członkowskich.

Rzeczywista liczba bezpłatnych przydziałów, które otrzymają instalacje przemysłowe zostanie określona w 2011 roku. Będzie się to odbywać na podstawie wspólnych wskaźników wydajności, które należy określić do końca 2010 roku. Zgodnie z dyrektywą, sektory przemysłowe otrzymają bezpłatnie w 2013 roku 80 proc. ustalonych przydziałów, a ilość ta będzie się co roku zmniejszać aby w roku 2020 osiągnąć 30 proc. Sektory, które uznaje się narażone na ucieczkę emisji, otrzymają bezpłatnie 100 proc. ustalonych przydziałów. Te wartości referencyjne będą odzwierciedlać średni wynik 10 proc. najbardziej efektywnych instalacji (w zakresie emisji gazów cieplarnianych) w sektorze lub podsektorze w UE w latach 2007-2008. Wspomniane wartości referencyjne będą więc tworzyć dodatkowe zachęty dla instalacji ETS do ograniczania emisji i poprawy efektywności energetycznej. Biorąc pod uwagę surowość kryteriów, tylko najbardziej wydajne instalacje mają szanse na otrzymanie wszystkich swoich przydziałów za darmo.

W celu przygotowania projektu decyzji, Komisja przeprowadziła szeroko zakrojone konsultacje z zainteresowanymi stronami, jak również dużą liczbę spotkań dwustronnych z przedstawicielami przemysłu, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i państw członkowskich. Prace były prowadzone w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Środowiska oraz Dyrekcją Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.

Dodatkowe informacje:

Wniosek w sprawie decyzji oraz wykaz sektorów i podsektorów zaproponowanych przez Komisję zostaną umieszczone na stronie internetowej Komisji dotyczącej ucieczki emisji:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/carbon_en.htm

Zmieniona dyrektywa w sprawie w sprawie handlu przydziałami emisji i najczęściej zadawane pytania:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm


Side Bar