Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV EL PL

IP/09/1338

Brüssel, 18. september 2009

Heitkogustega kauplemine: liikmesriigid kiitsid heaks selliste tööstussektorite loetelu, mille puhul CO 2 -lekke ohtu peetakse märkimisväärseks

ELi liikmesriigid kiitsid täna heaks otsuse eelnõu, milles on loetletud 164 sellist tööstussektorit ja –allsektorit, mille puhul CO 2 –lekke ohtu peetakse märkimisväärseks. Alates 2013. aastast kohaldatava läbivaadatud ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kohaselt eraldatakse sellistes sektorites tegutsevatele käitistele rohkem kasvuhoonegaaside saastekvoote tasuta kui muudele tööstussektorite puhul. Euroopa Komisjon peaks lõpliku otsuse vastu võtma aasta lõpuks, pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu otsuse heaks kiidavad.

CO 2 -lekke küsimus on seotud riskiga, et tugeva rahvusvahelise konkurentsiga sektorites tegutsevad ettevõtjad võivad tootmise viia EList välja kolmandatesse riikidesse, kus kasvuhoonegaaside heitkoguste suhtes kehtivad leebemad piirangud.

Euroopa Komisjoni kliimamuutuste komitee kohtumisel kiitsid liikmesriigid heaks loetelu, mis hõlmab 164 sektorit ja allsektorit, mille puhul komisjoni arvates on CO 2 -lekke oht märkimisväärne. Loetelu on koostatud CO 2 hinda ja kaubavahetuse intensiivsust käsitlevate üksikasjalike kriteeriumide alusel. Nimetatud kriteeriumid on sätestatud ELi heitkogustega kauplemise süsteemi käsitlevas läbivaadatud direktiivis, mis oli osa 2008. aasta detsembris kokkulepitud kliima- ja energiapaketist (vt IP/09/628 ).

Otsuse eelnõu arutatakse nüüd kolm kuud Euroopa Parlamendis ja nõukogus ning loodetavasti saab komisjon o tsuse aasta lõpuks vastu võtta.

CO 2 -lekke ohtu saaks vähendada detsembris Kopenhaagenis toimuval ÜRO kliimakonverentsil sõlmitava rahvusvahelise kliimakokkuleppe abil. Seepärast vaatab komisjon loetelu Kopenhaageni kokkuleppe valguses üle ning võib teha muudatusettepanekuid.

Juhul kui loetelu ei muudeta, kehtib see aastani 2014. Siiski võidakse nende viie aasta jooksul lisada loetelusse uusi sektoreid. Aastatel 2015–2019 kohaldatakse uut loetelu.

Selliste st sektoritest pärit heitkoguste osakaal, mille puhul CO 2 -lekke ohtu peetakse märkimisväärseks, on hinnanguliselt neljandik ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud heitkogustest ning ligikaudu 77 % selles süsteemis osalevate tootmisettevõtete heitkogustest. Suur osa ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud heitkogustest on pärit energeetikasektorist, millele alates 2013. aastast enam tasuta saastekvoote ei eraldata, välja arvatud mõned erandid, et aidata moderniseerida elektrisektorit teatavates liikmesriikides.

Tööstuskäitistele tasuta eraldatavate saastekvootide tegelik kogus määratakse kindlaks 2011. aastal. Otsuse tegemisel lähtutakse käitiste üldise tõhususe näitajatel põhinevatest võrdlusalustest, mis tuleb kindlaks määrata 2010. aasta lõpuks. Direktiivi kohaselt saavad tööstussektorid 2013. aastal tasuta 80 % võrdlusalustel põhinevatest saastekvootidest. Seda kogust vähendatakse igal aastal ning 2020. aastal eraldatakse tasuta 30 % saastekvootidest. Need sektorid, mille puhul CO 2 -lekke ohtu peetakse märkimisväärseks, saavad tasuta 100 % võrdlusalustel põhinevatest saastekvootidest. Võrdlusalused kajastavad ühenduse sektori või allsektori 10 % kõige tõhusama käitise (kasvuhoonegaaside heitkoguste suhtes) keskmisi näitajaid ajavahemikul 2007–2008. Seega luuakse võrdlusalustega heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud käitiste jaoks lisastiimuleid, et vähendada heitkoguseid ja suurendada energiatõhusust. Kuna võrdlusalused on ranged, on üksnes kõige tõhusamatel käitistel võimalus saada kõik saastekvoodid tasuta.

Otsuse eelnõu koostamisel konsulteeris komisjon mitmel korral sidusrühmadega ning korraldas kahepoolseid kohtumisi ettevõtjate, valitsusväliste organisatsioonide, teadusringkondade ja liikmesriikidega. Eelnõu valmis komisjoni keskkonna peadirektoraadi ning ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi tihedas koostöös.

Lisateave:

Otsuse eelnõu, milles esitatakse komisjoni ettepanek sektorite ja allsektorite loetelu kohta, avaldatakse CO 2 -leket käsitleval komisjoni veebilehel:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/carbon_en.htm

Heitkogustega kauplemise süsteemi muudetud direktiivi ja vastuseid korduma kippuvatele küsimustele vt:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm


Side Bar