Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1336

An Bhruiséil, 19 Meán Fómhair 2009

Maoiniú €14.8 milliún ón AE chun cuidiú le 2 400 iarfhostaithe de chuid Dell post nua a aimsiú

D 'fhógair Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, José Manuel Barroso, inniu go bhfuil an Coimisiún tar éis iarratas a cheadú a chuir Éire isteach ar chabhair ón gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú. An deontas ar fiú €14.8 milliún é, chuideodh sé le 2 400 oibrí a fágadh iomarcach i dtionscal na ríomhaireachta post nua a fháil. Tá an t-iarratas ar cheann de na chéad iarratais a bhainfidh tairbhe as na bearta nua a ghlac an AE le dul i ngleic leis an ngéarchéim, agus cuirfear faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus Chomhairle an AE go luath é chun comhaontú ina leith a fháil.

"Tá an ghéarchéim eacnamaíochta ag dul go dian do gach tír san AE, ach chuaigh sé go han-dian ar Luimneach agus ar na ceantair mháguaird nuair a cailleadh fostaíocht in Dell agus i soláthróirí Dell" arsa an tUachtarán Barroso. "Cuid dhílis den AE is ea an dlúthpháirtíocht. Is dual dúinn dul i gcabhair orthu siúd atá i gcruachás agus bearta cinntitheacha a ghlacadh le dul i ngleic leis an tionchar atá an ghéarchéim ag imirt ar an bhfostaíocht. Tá an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú ar cheann de na bealaí ina gcuidíonn an AE le hoibrithe a fágadh iomarcach post nua a fháil agus is cúis sásaimh dom go rachaidh an chabhair a chuireann an Ciste ar fáil chun sochair do na hoibrithe sin".

Arsa Vladimír Špidla, an Coimisinéir Eorpach um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Comhdheiseanna: "Nuair a casadh oibrithe Dell orm agus mé i Luimneach mí Iúil seo caite, gheall mé go ndéanfainn mo dhícheall cuidiú leo siúd a chaillfeadh a bpost. Is maith liom go mbeidh an deis ag iarfhostaithe Dell cur lena scileanna agus a bheith ar ais sa mhargadh fostaíochta go luath, a bhuí sin le cinneadh an lae inniu."

Baineann an t-iarratas a chuir Éire isteach le 2  840 post sna iomlán; as measc na bpost sin is in Dell a cailleadh 2 000 acu agus is in ocht gcinn de sholáthróirí agus de tháirgeoirí tánaisteacha a cailleadh na 840 post eile. Le díolachán ríomhairí a bhíodh an gléasra i Luimneach ag plé, ach tháinig laghdú 23% ar na díolacháin sin le linn chéad ráithe na bliana 2009, de réir mar a chuir gnólachtaí a gcuid pleananna infheistíochta ar an méar fhada. An laghdú gasta suntasach sin ba chúis leis na poist a cailleadh agus ba chúis freisin le cinneadh an chomhlachta táirgeadh ríomhairí soghluaiste (i.e. ríomhairí glúine, ríomhairí notebook agus ríomhairí netbook ) a aistriú ó Luimneach chuig monararóirí a dhearann agus a tháirgeann comhpháirteanna ríomhairí. San Áis (an tSín go háirithe), mar a bhfuil costais táirgthe agus costais an lucht oibre níos ísle, atá formhór na monaróirí sin lonnaithe.

Is in Dell atá 1.7% d'oibrithe Réigiún an Iarthair Láir fostaithe, ar réigiún é ina raibh an ráta dífhostaíochta ní b'airde ná an meánráta náisiúnta roimh an gcaillteanas post in Dell. Beagnach €23 milliún an costas iomlán measta ar an bpacáiste cabhrach; iarradh ar an AE €14.8 milliún den chostas sin a sholáthar tríd an gCiste. Leis an bpacáiste sin cuideofar leis na 2 400 oibrí a fágadh iomarcach trí chomhairle fostaíochta a chur ar fáil dóibh, trí chuidiú a thabhairt dóibh a gcuid gnólachtaí féin a bhunú, trí oiliúint agus athoiliúint a thairscint, agus trí chlár intéirneachta chomh maith le liúntais agus deontais oideachais.

Cúlra

Ón uair a bunaíodh an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú ag deireadh na bliana 2006 cuireadh 27 iarratas ar chabhair isteach chuige ar fiú €154 milliún iad. Leis an maoiniú sin cuidíodh le tuairim is 33 000 oibrí. Is é an t-iarratas maidir le Dell an chéad cheann a bhaineann le tionscal na ríomhaireachta. Bhain iarratais eile leis tionscail na bhfeithiclí (Peugeot, an Fhrainc), teicstílí (gnóthais bheaga agus mheánmhéide i dtuaisceart na hIodáile, sa Bheilg, agus sa Phortaingéil) fóin phóca (BenQ agus Nokia sa Ghearmáin), trealamh leictreach (AB Snaige, an Liotuáin), monarú innealra agus trealaimh (Syddanmark, an Ghearmáin) gloine chriostail (Waterford Crystal, Éire), earraí leictreacha baile (Merloni, an Iodáil), agus leis an bhfoirgníocht (Heijmans, an Ísiltír). De réir an aiseolais a fuarthas go dtí seo faoi na cásanna sin, d'éirigh go maith le bearta an Chiste oibrithe a choimeád sa mhargadh fostaíochta.

Is é an tUachtarán Barroso a chéadmhol an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú chun cuidiú leo siúd a fhágtar dífhostaithe i ngeall ar an domhandú, agus is í Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a bhunaigh ag deireadh na bliana 2006. I Meitheamh na bliana 2009 leasaíodh rialacha an Chiste chun an ról ionstraime luath-idirghabhála atá aige a neartú. Cuid de fhreagairt na hEorpa ar an ngéarchéim airgeadais agus eacnamaíochta is ea é. An 2 Iúil a tháinig an Rialachán leasaithe maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú i bhfeidhm, agus beidh feidhm aige maidir le gach iarratas arna fháil ón 1 Bealtaine 2009 ar aghaidh. Is iad iarratas Dell, mar aon le hiarratais Limburg agus Flóndras Thoir agus Flóndras Thiar (a ceadaíodh an 9 Meán Fómhair), na chéad iarratais a rachaidh na rialacha leasaithe chun sochair dóibh.

Tuilleadh eolais :

Suíomh gréasáin an Chiste Eorpaigh um Choigeartú don Domhandú:

http://ec.europa.eu/egf

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=594&furtherNews=yes

F íseáin Nuachta:

A n Eoraip i mbun comhraic i gcoinne na géarchéime: an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú athbheoite

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Aghaidh á tabhairt ar an saol domhandaithe: an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Glac síntiús saor in aisce do nuacht litir leictreonach an Choimisiúin Eorpaigh faoi chúrsaí fostaíochta, gnóthaí sóisialta, agus comhdheiseanna:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=en


Side Bar