Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1333

Bruksela, dnia 17 września 2009 r.

Mleko: Komisja proponuje dalsze środki mające wspomóc rynek mleczarski w perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej

Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, w dniu dzisiejszym przedstawiła szczegółowo ostatni etap prowadzonej przez Komisję kampanii wspierającej producentów mleka w UE w dobie obecnego kryzysu rynkowego. Przedstawiony w dniu dzisiejszym Parlamentowi Europejskiemu pakiet środków nawiązuje do sprawozdania Komisji z lipca i analizuje zarówno krótkoterminowe środki jak i działania mające zapewnić długookresową przyszłość rynku mleczarskiego. Komisja już rozpoczęła ten proces pozwalając państwom członkowskim na tymczasowe wypłacenie rolnikom pomocy w wysokości do 15 000 euro. Proponuje również objęcie rynku mleczarskiego klauzulą nadzwyczajną, która już istnieje w innych sektorach rolnych, w celu umożliwienia szybszego reagowania w przyszłości na zakłócenia na rynku. Zmiany w programach zakupu kwot przez państwa członkowskie pozwolą, aby wykupione kwoty utrzymywane w rezerwie krajowej nie były już liczone jako część krajowej kwoty przy podejmowaniu decyzji, czy należna jest dodatkowa opłata. Jeżeli ta opłata dodatkowa będzie wtedy pobierana, część odpowiadająca zakupionej kwocie może być wykorzystana na restrukturyzację. Z myślą o dalszej perspektywie, Komisja ustanowi grupę roboczą złożoną z ekspertów z państw członkowskich i Komisji. Ta grupa robocza przyjrzy się, między innymi, stosunkom umownym między rolnikami a przemysłem mleczarskim, wynikom sprawozdania na temat funkcjonowania łańcucha dostaw żywności na rynku mleczarskim - który zostanie opublikowany przed końcem roku - i możliwości zawierania transakcji terminowych na rynku mleczarskim.

„Pakiet ten opiera się na licznych działaniach, które już podjęliśmy i które wydają się dobrze funkcjonować” powiedziała Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. „Zaczynamy widzieć światełko w tunelu dla naszych producentów mleka. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek jestem zdecydowana, aby nie „wracać do przyszłości” w sposób, który mógłby zaszkodzić naszemu rynkowi mleczarskiemu w dłuższej perspektywie i pozostawić rolników bez jakiegokolwiek poczucia przewidywalności. Odwrót od decyzji podjętych w ramach oceny funkcjonowania reformy WPR nie jest opcją i Rada Europejska wyraźnie prosiła nas, abyśmy tego nie robili. Jestem przekonana, że dzisiejsze propozycje ędą stanowiły rzeczywistą, konkretną pomoc dla producentów mleka. Musimy również przemyśleć, jakie kroki należy podjąć w perspektywie średnio- i długoterminowej. Mamy już konstruktywne pomysły przedstawione przez Francję i Niemcy.”

Środki krótkoterminowe:

W najbliższych tygodniach Komisja dokona zmiany przepisów dotyczących pomocy państwa w celu zezwolenia państwom członkowskim na tymczasowe oferowanie rolnikom pomocy w wysokości do 15 000 euro w ramach tymczasowego kryzysowego programu pomocy państwa.

W przyszłości rynek mleczarski będzie objęty art. 186 jednolitej wspólnej organizacji rynku, który pozwala Komisji na szybkie podjęcie działań tymczasowych, w ramach własnych kompetencji, w okresach występowania zakłóceń na rynku.

Komisja proponuje zmiany w programach zakupu kwot przez państwa członkowskie. Obecnie do celów restrukturyzacji państwa członkowskie mogą „kupować” kwoty od rolników i umieszczać te kwoty w rezerwie krajowej. Rezerwa krajowa liczona jest jako część całkowitej kwoty danego państwa członkowskiego. Jeśli poszczególni producenci przekroczą kwotę, ale państwo członkowskie jako całość nie – włączając rezerwę krajową – nie trzeba wnosić dodatkowej opłaty. Komisja proponuje, aby zakupiona kwota, która jest utrzymywana w rezerwie krajowej nie była już liczona jako część krajowej kwoty przy podejmowaniu decyzji czy opłata dodatkowa jest należna. Jeżeli ta opłata będzie pobierana, część odpowiadająca zakupionej kwocie może być wykorzystana na restrukturyzację.

Zobowiązania średnio- i długoterminowe:

Komisja proponuje utworzenie grupy roboczej złożonej z ekspertów z Komisji i państw członkowskich. Przeanalizuje ona szczegółowo wiele kwestii, w tym:

  • możliwość stworzenia ram prawnych dla stosunków umownych pomiędzy producentami mleka i przemysłem mleczarskim w celu lepszego zrównoważenia podaży i popytu na rynku, przy zachowaniu uczciwej konkurencji.

  • wnioski ze sprawozdania, które Komisja zobowiązała się dostarczyć do końca roku na temat funkcjonowania łańcucha dostaw żywności na rynku mleczarskim.

  • odpowiedź na pytanie, czy transakcje terminowe na rynku mleczarskim w Europie pomogłyby w osiągnięciu większej przejrzystości cen w długim okresie.

  • odpowiedź na pytanie, jak upowszechniać dobre praktyki w zakresie kosztów produkcji i innowacji na całym europejskim rynku mleczarskim.

Ostatnie wydarzenia na rynku mleczarskim:

Najnowsze dane pokazują, że ceny zaczynają rosnąć. W ciągu miesiąca ceny masła wzrosły o 4 proc. we Francji, 8 proc. w Niemczech, a nawet więcej w Wielkiej Brytanii. Ceny odtłuszczonego mleka wzrosły w UE średnio o od 2 do 3 proc. Ceny sera wzrosły o od 5 do 7 proc. od czasu zmiany przepisów dotyczących wywozu w sierpniu. Średnia cena mleka w UE wzrosła o prawie 2 proc. w sierpniu i skup interwencyjny niemal ustał.

Już podjęte środki:

Komisja planuje wydanie dodatkowych 600 milionów euro na środki rynkowe w tym roku. 70 proc. dopłat bezpośrednich może być w tym roku wypłacone wcześniej niż zwykle, czyli w październiku. W ramach oceny funkcjonowania reformy WPR i Europejskiego planu naprawy gospodarczej dodatkowe 4,2 miliardów euro jest przeznaczone na „nowe wyzwania”, w tym na restrukturyzację rynku mleczarskiego. Są to dodatkowe fundusze do już dostępnych środków w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. Komisja wzmocniła również program na rzecz spożycia mleka w szkołach i działania promocyjne na rzecz produktów mleczarskich.


Side Bar