Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1332

Bryssel den 17 september 2009

Statligt stöd: Kommissionen antar riktlinjer för bredbandsnät

Europeiska kommissionen har antagit riktlinjer för tillämpningen av EG-fördragets regler om statligt stöd på offentlig finansiering av bredbandsnät. Riktlinjerna ger de berörda parterna en tydlig och förutsägbar ram och kommer att bidra till att medlemsstaterna kan påskynda och utöka bredbandsutbyggnaden. De innehåller också specifika bestämmelser om utbyggnaden av nästa generations accessnät, varigenom offentligt stöd för att främja investeringar i denna strategiska sektor möjliggörs utan att det leder till otillbörliga snedvridningar av konkurrensen. I riktlinjerna tas hänsyn till de synpunkter som inkom under det offentligt samrådet (se IP/09/813 ).

Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, gjorde följande uttalande: ”Riktlinjerna ger medlemsstaterna och de offentliga myndigheterna ett övergripande och tydligt redskap för att garantera att deras planer för statlig finansiering av bredband är förenliga med EU:s regler för statligt stöd. De kommer därför att underlätta en omfattande utbyggnad av snabba och mycket snabba bredbandsnät, förbättra Europas konkurrenskraft och bidra till skapandet av ett kunskapsbaserat samhälle i Europa.”

Under de senaste fem åren har kommissionen utvecklat en enhetlig och konsekvent praxis i fråga om statligt stöd till utbyggnad av bredbandsnät genom att anta mer än 40 enskilda beslut. De nya riktlinjerna bygger på denna erfarenhet.

I riktlinjerna förklaras hur offentliga medel kan användas för utbyggnad av grundläggande bredbandsnät och nästa generations accessnät (NGA) i områden där privata aktörer inte investerar. Det redogörs för skillnaden mellan konkurrensutsatta områden (svarta områden), där inget statligt stöd krävs och olönsamma områden eller områden med dålig täckning (vita och grå områden) där statligt stöd på vissa villkor kan vara berättigat. Denna åtskillnad anpassas sedan till NGA-nät (vars utbyggnad fortfarande är på ett tidigt stadium) genom att medlemsstaterna åläggs att ta hänsyn inte endast till befintlig NGA-infrastruktur utan också till telekomoperatörernas konkreta investeringsplaner i fråga om att bygga ut sådana nät i en nära framtid. I riktlinjerna ingår ett antal skyddsåtgärder av avgörande betydelse (bl.a. detaljerad kartläggning, öppet anbudsförfarande, skyldighet till öppet tillträde eller teknisk neutralitet och clawback-mekanismer) för att främja konkurrensen och undvika att privata investeringar trängs ut.

Även om investeringar i snabba och mycket snabba bredbandsnät främst bör genomföras av privata aktörer kan statligt stöd spela en avgörande roll för att utöka bredbandstäckningen i områden där marknadsaktörerna inte planerar att investera.

Huvudsyftet med bredbandsriktlinjerna är att främja en omfattande och snabb utbyggnad av bredbandsnät, samtidigt som marknadens dynamik och konkurrensen bevaras inom en sektor som är helt avreglerad. I riktlinjerna slås det också fast att statligt stöd som ges till privata aktörer måste främja konkurrensen, vilket säkerställs genom att mottagaren måste bevisa att tredjepartsoperatörer har öppet tillträde till det offentligt finansierade nätet.

I maj och juni 2008 genomförde kommissionen ett offentligt samråd med alla berörda parter och höll ett multilateralt möte med medlemsstaterna den 22 juni 2009. Nästan 100 synpunkter inkom från medlemsstater, etablerade operatörer, alternativa operatörer, leverantörer av Internettjänster eller organisationer i civilsamhället. Medlemsstaterna och andra berörda parter stödde kommissionens beslut att utfärda riktlinjer och välkomnade de nya reglerna för NGA-nät.

Investeringar i bredbandsnät är också en central del av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa (se IP/08/1771 ), till vilken kommissionen via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) har tillhandahållit 1,02 miljarder euro för utveckling av bredbandsinternet i landsbygdsområden (se IP/09/142 och MEMO/09/35 ). Riktlinjerna kommer att hjälpa de offentliga myndigheterna att investera dessa och andra medel på ett rättvist och ändamålsenligt sätt och därigenom bidra till den ekonomiska återhämtningen på kort sikt och till konkurrenskraften på lång sikt i Europa.

Riktlinjerna finns på

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband

Se även MEMO/09/396 .


Side Bar