Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1332

Bruselj, 17. septembra 2009

Državne pomoči: Komisija sprejela smernice za širokopasovna omrežja

Evropska komisija je sprejela smernice za uporabo pravil o državni pomoči iz Pogodbe ES v zvezi z javnim financiranjem širokopasovnih omrežij. Smernice dajejo vsem zainteresiranim stranem jasen in predvidljiv okvir, državam članicam pa bodo pomagale pospešiti in razširiti postavljanje širokopasovnih omrežij. Vsebujejo tudi posebne določbe v zvezi s postavljanjem dostopovnih omrežij naslednje generacije, ki dopuščajo državno podporo za spodbujanje naložb v ta strateški sektor brez neupravičenega izkrivljanja ko nkure nce. Smernice upoštevajo pripombe, prejete med javnim posvetovanjem (glej IP/09/813 ).

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je izjavila: „Smernice so celovito in pregledno orodje, s katerim lahko države članice in nacionalni organi zagotovijo skladnost svojih načrtov za državno financiranje širokopasovnih omrežij s pravili EU o državni pomoči. S tem bodo smernice omogočile široko uvedbo visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, kar bo okrepilo evropsko konkurenčnost in v Evropi pomagalo zgraditi na znanju temelječo družbo.“

Komisija je v zadnjih petih letih s sprejetjem več kot 40 posamičnih odločb razvila skladno in dosledno prakso v zvezi z državno podporo uvajanju širokopasovnih omrežij. Nove smernice temeljijo na tako pridobljenih izkušnjah.

Smernice zlasti pojasnjujejo, kako je mogoče preusmeriti javna sredstva za uvedbo širokopasovnih omrežij in dostopovnih omrežij naslednje generacije na območjih, kamor zasebni operaterji ne vlagajo. Smernice začrtujejo razliko med konkurenčnimi območji („črne“ lise), kjer državna pomoč ni potrebna, in nedonosnimi ali manj pokritimi območji („bele“ in „sive“ lise), na katerih je pod določenimi pogoji državna pomoč lahko upravičena. Navedeno razlikovanje se nato prilagodi razmeram na področju dostopovnih omrežij naslednje generacije (njihova uvedba je še na začetni stopnji), tako da se od države članice zahteva upoštevanje ne le obstoječe infrastrukture za dostopovna omrežja naslednje generacije, ampak tudi konkretnih naložbenih načrtov telekomunikacijskih operaterjev za uvedbo takšnih omrežij v bližnji prihodnosti. Smernice določajo številne pomembne varovalke za spodbujanje konkurence in preprečitev izrinjanja zasebnih naložb (na primer podrobno kartiranje, odprti razpisni postopki, obveznost odprtega dostopa ali tehnološka nevtralnost in mehanizmi za vračilo sredstev).

Naložbe v visokohitrostna širokopasovna omrežja bi morali v prvi vrsti opravljati zasebni operaterji, vendar ima državna pomoč lahko bistveno vlogo pri širitvi širokopasovne pokritosti na območjih, kamor tržni operaterji nimajo namena vlagati. Glavni cilj smernic za širokopasovna omrežja je spodbujanje široke in hitre uvedbe širokopasovnih omrežij ob hkratnem ohranjanju tržne dinamike in konkurence v popolnoma liberaliziranem sektorju.

Smernice tudi določajo, da mora državna pomoč, dodeljena zasebnim operaterjem, spodbujati konkurenco, tako da mora upravičenec dokazati odprtost dostopa do javno financiranega omrežja za druge operaterje.

Komisija se je maja in junija 2008 javno posvetovala z vsemi zainteresiranimi stranmi in 22. junija 2009 organizirala večstransko srečanje z državami članicami. Države članice, uveljavljeni in alternativni operaterji, ponudniki internetnih storitev in organizacije civilne družbe so predložili skoraj 100 pripomb. Države članice in druge zainteresirane strani so podprle odločitev Komisije, da izda smernice, ter pozdravile nova pravila za dostopovna omrežja naslednje generacije.

Naložbe v širokopasovna omrežja so tudi pomemben del Evropskega načrta za oživitev gospodarstva (glej IP/08/1771 ) , za katerega je Komisija prek Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) zagotovila 1,02 milijarde EUR za razvoj širokopasovnih omrežij na podeželskih območjih (glej IP/09/142 in MEMO/09/35 ). Smernice bodo nacionalnim organom pomagale, da ta in druga sredstva vlagajo pravično in učinkovito, s čimer bodo prispevali h kratkoročni oživitvi gospodarstva in dolgoročni konkurenčnosti Evrope.

Smernice so na voljo na spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband .

Glej tudi MEMO/09/396 .


Side Bar