Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1332

V Bruseli 17. septembra 2009

Štátna pomoc: Komisia prijíma usmernenia pre širokopásmové siete

Európska komisia prijala Usmernenia pre uplatňovanie pravidiel o štátnej pomoci stanovených v Zmluve o ES na financovanie širokopásmových sietí z verejných prostriedkov. Usmernenia poskytujú zainteresovaným stranám jasný a predvídateľný rámec a pomôžu členským štátom urýchliť a rozšíriť zavádzanie širokopásmových sietí. Usmernenia zároveň obsahujú osobitné ustanovenia týkajúce sa zavádzania prístupových sietí novej generácie, ktoré umožnia využitie verejných prostriedkov na podporu rozvoja investícií v tomto strategickom odvetví bez rizika nenáležitého narušenia hospodárskej súťaže. Usmernenia zohľadňujú pripomienky získané v priebehu verejnej konzultácie (pozri IP/09/813 ).

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Usmernenia predstavujú komplexný a transparentný nástroj, ktorý pomôže členským štátom a verejným orgánom zabezpečiť, aby ich plány zahŕňajúce financovanie širokopásmových sietí zo štátnych prostriedkov boli v súlade s pravidlami o štátnej pomoci EÚ. Usmernenia prispejú k rozsiahlemu zavádzaniu vysokorýchlostných a superrýchlych širokopásmových sietí, čím podporia zvyšovanie európskej konkurencieschopnosti a budovanie znalostnej spoločnosti v Európe.“

Prijatím viac ako 40 rozhodnutí v priebehu uplynulých piatich rokov vytvorila Komisia jednotnú a ucelenú stratégiu týkajúcu sa štátnej pomoci pri zavádzaní širokopásmových sietí. Nové usmernenia vychádzajú z týchto skúseností.

V usmerneniach sa objasňuje najmä to, ako je možné využiť verejné prostriedky pri zavádzaní základných širokopásmových sietí, ako aj prístupových sietí novej generácie (ďalej len „PNG sietí“) v oblastiach, kde súkromní prevádzkovatelia neinvestujú. Usmernenia vysvetľujú rozdiel medzi konkurenčnými oblasťami („čierne“ oblasti), v ktorých nie je potrebná nijaká štátna pomoc a nevýnosnými oblasťami alebo oblasťami s nedostatočnou dostupnosťou týchto služieb („biele“ a „šedé“ oblasti), v ktorých môže byť poskytnutie štátnej pomoci za určitých podmienok oprávnené. Toto rozlíšenie sa následne prispôsobuje situácii v oblasti PNG sietí (ich zavádzanie je stále v počiatočnom štádiu) tým, že od členských štátov sa vyžaduje, aby vzali do úvahy nielen existujúce infraštruktúry PNG sietí, ale aj konkrétne investičné plány prevádzkovateľov telekomunikačných služieb týkajúce sa zavádzania týchto sietí v blízkej budúcnosti. V usmerneniach sa ustanovujú mnohé kľúčové ochranné opatrenia (ako napr. podrobné mapovanie, otvorené výberové konanie, povinnosť umožniť otvorený prístup alebo technologickú neutralitu, ako aj mechanizmus spätného získavania poskytnutých prostriedkov) s cieľom podporovať hospodársku súťaž a predísť vytlačeniu súkromných investícií.

Hoci by investície do vysokorýchlostných a superrýchlych širokopásmových sietí mali pochádzať najmä od súkromných prevádzkovateľov, štátna pomoc môže zohrať kľúčovú úlohu pri rozširovaní pokrytia širokopásmovými sieťami v oblastiach, kde nemajú prevádzkovatelia na trhu v úmysle investovať. Hlavným cieľom usmernení pre širokopásmové siete je podporiť rozsiahle a rýchle zavádzanie širokopásmových sietí a zároveň uchovať dynamiku trhu a hospodársku súťaž v odvetví, ktoré je plne liberalizované. Usmernenia zároveň zabezpečujú, aby každá štátna pomoc poskytnutá súkromnému prevádzkovateľovi vždy podporovala hospodársku súťaž, a to požiadavkou, aby príjemca pomoci preukázal, že umožnil nezávislým prevádzkovateľom otvorený prístup do sietí financovaných z verejných prostriedkov.

V máji a v júni 2008 prebehla verejná konzultácia Komisie so všetkými zainteresovanými stranami a 22. júna 2009 sa uskutočnilo multilaterálne stretnutie s členskými štátmi. Členské štáty, prevádzkovatelia, nezávislí prevádzkovatelia, poskytovatelia internetových služieb a organizácie občianskej spoločnosti predložili spolu takmer 100 pripomienok. Členské štáty a ďalšie zainteresované strany podporili rozhodnutie Komisie vydať usmernenia a uvítali nové pravidlá pre PNG siete.

Investície do širokopásmových sietí predstavujú zároveň dôležitú súčasť európskeho plánu na oživenie hospodárstva (pozri IP/08/1771 ), v rámci ktorého Komisia poskytla prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) finančné prostriedky vo výške 1,02 mld. EUR na podporu zavedenia širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach (pozri IP/09/142 a MEMO/09/35 ). Usmernenia pomôžu verejným orgánom pri spravodlivom a efektívnom investovaní týchto a ďalších finančných prostriedkov a prispejú tak ku krátkodobému oživeniu hospodárstva a k dlhodobej konkurencieschopnosti Európy.

Usmernenia možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband

Pozri tiež MEMO/09/396 .


Side Bar