Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1332

Bruxelles, 17 septembrie 2009

Ajutor de stat: Comisia adoptă Orientări pentru rețelele în bandă largă

Comisia Europeană a adoptat Orientările privind aplicarea normelor în materie de ajutor de stat prevăzute în Tratatul CE în cazul finanțării din fonduri publice a rețelelor în bandă largă. Orientările furnizează un cadru clar și predictibil pentru părțile interesate și vor ajuta statele membre să accelereze și să extindă dezvoltarea benzii largi. De asemenea, orientările conțin dispoziții specifice privind dezvoltarea rețelelor de acces de generație următoare, care permit acordarea de sprijin public pentru a încuraja investițiile în acest sector strategic, fără a se denatura nejustificat concurența. Orientările iau în considerare observațiile primite pe durata consultării publice (a se vedea IP/09/813 ).

Comisarul pentru concuren ță, doamna Neelie Kroes, a declarat: „Orientările oferă statelor membre și autorităților publice un instrument complet și transparent pentru a se asigura că planurile lor de finanțare publică a benzii largi sunt conforme normelor UE privind ajutorul de stat. Prin urmare, orientările vor facilita extinderea generalizată a rețelelor în bandă largă de mare și foarte mare viteză, sporind competitivitatea europeană și contribuind la construirea unei societăți bazate pe cunoaștere în Europa.”

În ultimii cinci ani, prin adoptarea a peste 40 de decizii individuale, Comisia a dezvoltat o practică coerentă și constantă cu privire la sprijinul acordat de stat pentru dezvoltarea rețelelor în bandă largă. Noile orientări se bazează pe această experiență.

În special, orientările explică în ce mod fondurile publice pot fi direcționate pentru dezvoltarea rețelelor în bandă largă de bază, precum și a rețelelor de acces de generație următoare ( Next Generation Access – „NGA”) în zone în care operatorii privați nu investesc. Orientările subliniază distincția între zone competitive (zone „negre”) în care nu este nevoie de ajutor de stat și zone neprofitabile sau nedeservite (zone „albe” și „gri”) în care ajutorul de stat poate fi justificat, dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Această distincție este adaptată ulterior la situația rețelelor NGA (a căror dezvoltare este încă într-un stadiu incipient), prin obligația impusă statelor membre de a lua în considerare nu numai infrastructurile NGA existente, ci și planurile concrete de investiții ale operatorilor de telecomunicații care vizează dezvoltarea unor astfel de rețele în viitorul apropiat. Orientările stabilesc mai multe garanții esențiale (precum cartografiere detaliată, licitație deschisă, obligație de acces sau neutralitate tehnologică și mecanisme de recuperare) pentru a se promova concurența și a se evita excluderea investițiilor private.

Cu toate că investi țiile în rețele în bandă largă de mare și foarte mare viteză trebuie să fie efectuate în primul rând de operatori privați, ajutorul de stat poate juca un rol esențial în extinderea acoperirii în bandă largă în zone în care operatorii de piață nu intenționează să aloce fonduri. Obiectivul esențial al Orientărilor privind banda largă este de a încuraja o extindere globală și rapidă a rețelelor în bandă largă, fără a se aduce atingere dinamicii pieței și concurenței într-un sector care este deplin liberalizat. De asemenea, orientările prevăd că ori de câte ori se acordă ajutor de stat operatorilor privați, acesta trebuie să stimuleze concurența, prin impunerea obligației ca beneficiarul să demonstreze accesul liber al operatorilor terți la rețeaua finanțată din fonduri publice.

În mai și iunie 2008, Comisia a consultat public toate părțile interesate și a organizat o reuniune multilaterală cu statele membre la 22 iunie 2009. Aproximativ 100 de observații au fost formulate de state membre, operatori tradiționali, operatori alternativi, furnizori de servicii de internet sau organizații ale societății civile. Statele membre și alte părți interesate au susținut decizia Comisiei de a emite orientări și au salutat noile norme privind rețelele NGA.

Investi țiile în rețelele în bandă largă reprezintă, de asemenea, o parte esențială a Planului european de redresare economică (a se vedea IP/08/1771 ), căruia Comisia i-a alocat 1,02 miliarde de euro prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în scopul extinderii serviciilor de internet în bandă largă în zonele rurale (a se vedea IP/09/142 și MEMO/09/35 ). Orientările vor ajuta autoritățile publice să investească în mod echitabil și eficient aceste fonduri, precum și altele, și să contribuie astfel la redresarea economică pe termen scurt și la competitivitatea pe termen lung a Europei.

Aceste orientări sunt disponibile la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband

A se vedea, de asemenea, MEMO/09/396 .


Side Bar