Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1332

Bruksela, dnia 17 września 2009 r.

Pomoc państwa: Komisja przyjmuje wytyczne dotyczące sieci szerokopasmowych

Komisja Europejska przyjęła wytyczne w sprawie stosowania zasad dotyczących pomocy państwa zawartych w Traktacie WE do finansowania sieci szerokopasmowych ze środków publicznych. Wytyczne stanowią zbiór jasnych i przewidywalnych zasad przeznaczonych dla zainteresowanych podmiotów; zasady te pomogą państwom członkowskim przyspieszyć prace nad rozwojem łączności szerokopasmowej i rozszerzyć zasięg tych prac. Wytyczne zawierają również szczegółowe zapisy dotyczące wdrażania sieci dostępowych nowej generacji, dopuszczając wsparcie publiczne w celu propagowania inwestycji w tym strategicznym sektorze bez wywoływania nadmiernych zakłóceń konkurencji. W wytycznych uwzględniono uwagi, które wpłynęły do Komisji podczas konsultacji publicznych (zob. IP/09/813 ).

Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji, stwierdziła: „Wytyczne będą stanowić dla państw członkowskich oraz władz publicznych kompleksowe i przejrzyste narzędzie, dzięki któremu zyskają one pewność, że ich plany finansowania projektów dotyczących sieci szerokopasmowych ze środków publicznych są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. W związku z tym wytyczne umożliwią upowszechnienie sieci szerokopasmowych o dużej i bardzo dużej przepustowości, co zwiększy konkurencyjność Europy i przyczyni się do tworzenia w Europie społeczeństwa opartego na wiedzy.”

W ciągu ostatnich pięciu lat Komisja wykształciła spójną i konsekwentną praktykę w stosunku do planów wspierania projektów budowy lub rozwoju sieci szerokopasmowych ze środków publicznych poprzez przyjęcie ponad 40 indywidualnych decyzji. W nowoprzyjętych wytycznych wykorzystano dotychczasowe doświadczenia.

W szczególności w wytycznych wyjaśnia się, w jaki sposób można ukierunkować środki publiczne na budowę podstawowych sieci szerokopasmowych oraz sieci dostępowych nowej generacji na terenach, na których operatorzy prywatni nie dokonują inwestycji. W wytycznych rozróżnia się obszary, na których istnieje konkurencja (tzw. obszary czarne) i w przypadku których żadna pomoc ze strony państwa nie jest konieczna oraz obszary, na których budowa sieci może być nieopłacalna, lub na których zasięg sieci jest niedostateczny (tzw. obszary białe i szare) i w przypadku których pomoc państwa może być uzasadniona przy spełnieniu pewnych warunków. To rozróżnienie dostosowuje się następnie do etapu rozwoju sieci dostępowych nowej generacji (obecnie etap ten określany jest jako wczesny) poprzez nałożenie na państwa członkowskie obowiązku uwzględnienia nie tylko istniejącej infrastruktury dostępowej nowej generacji, ale także konkretnych planów inwestycyjnych operatorów telekomunikacyjnych dotyczących budowy lub rozwoju takich sieci w niedługiej przyszłości.

Wytyczne przewidują szereg ważnych zabezpieczeń (takich jak przygotowanie szczegółowych planów, otwarta procedura przetargowa, zobowiązanie do otwartego dostępu lub neutralność technologiczna oraz mechanizmy wycofania). Zabezpieczenia te mają posłużyć propagowaniu konkurencji oraz zapobiec zjawisku wypierania prywatnych inwestycji.

Wprawdzie inwestycji w sieci szerokopasmowe o dużej i bardzo dużej przepustowości dokonywać powinni przede wszystkim operatorzy prywatni, pomoc państwa może jednak odegrać istotną rolę w zwiększaniu zasięgu sieci szerokopasmowych na terenach, gdzie podmioty obecne na rynku nie zamierzają dokonywać inwestycji. Wytyczne dotyczące sieci szerokopasmowych mają przede wszystkim propagować szybki i obszerny rozwój sieci szerokopasmowych, przy jednoczesnym utrzymaniu dynamiki rynku i konkurencji w sektorze, który osiągnął poziom pełnej liberalizacji. Wytyczne gwarantują także, że w każdym przypadku udzielenia pomocy państwa na rzecz operatorów prywatnych pomoc ta musi propagować konkurencję. Wiąże się to ze zobowiązaniem beneficjenta do udokumentowania, że zapewnia on innym operatorom otwarty dostęp do sieci sfinansowanej ze środków publicznych.

W maju i czerwcu 2008 r. Komisja przeprowadziła publiczne konsultacje z zainteresowanymi podmiotami, a w dniu 22 czerwca 2009 r. odbyła spotkanie wielostronne z przedstawicielami państw członkowskich. W efekcie do Komisji napłynęło prawie 100 uwag od państw członkowskich, operatorów obecnie działających na rynku, operatorów alternatywnych, dostawców usług internetowych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Państwa członkowskie i inne zainteresowane podmioty wyraziły wsparcie dla podjętej przez Komisję decyzji o wydaniu wytycznych i z zadowoleniem przyjęły nowe zasady dotyczące sieci dostępowych nowej generacji.

Inwestycje w sieci szerokopasmowe stanowią również istotny element Europejskiego planu naprawy gospodarczej (zob. IP/08/1771 ), na realizację którego Komisja zapewniła środki w kwocie 1,02 mld EUR. Trafią one do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu na obszarach wiejskich (zob. IP/09/142 oraz MEMO/09/35 ). Wytyczne ułatwią władzom publicznym inwestowanie zarówno tych, jak i innych środków w sposób sprawiedliwy i efektywny, przyczyniając się tym samym do ożywienia gospodarczego w perspektywie krótkoterminowej oraz zwiększenia konkurencyjności Europy w perspektywie długofalowej.

Wytyczne są dostępne na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband

Zobacz również MEMO/09/396 .


Side Bar