Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1332

Brussel, 17 september 2009

Staatssteun: de Commissie stelt richtsnoeren voor breedbandnetwerken vast

De Europese Commissie heeft richtsnoeren vastgesteld voor de toepassing van de staatssteunregels van het EG‑Verdrag op de overheidsfinanciering van breedbandnetwerken. De richtsnoeren zijn een duidelijk en voorspelbaar kader voor belanghebbenden en zullen de lidstaten helpen om de uitrol van breedband te versnellen en uit te breiden. De richtsnoeren bevatten ook specifieke bepalingen over de uitrol van next generation acces ("NGA") netwerken, waardoor overheidssteun om investeringen in deze strategische sector aan te moedigen mogelijk wordt, zonder dat onrechtmatige vervalsingen van de mededinging in het leven worden geroepen. In de richtsnoeren werden ook de opmerkingen meegenomen die tijdens een publieke raadpleging werden ontvangen (zie IP/09/813 ).

Neelie Kroes, de commissaris voor Concurrentie, verklaarde dienaangaande : "Met de richtsnoeren beschikken de lidstaten en nationale overheden over een universeel en transparant instrument om ervoor te zorgen dat hun plannen voor overheidsfinanciering van breedband aan de staatssteunregels van de EU voldoen. De richtsnoeren zullen derhalve de ruime uitrol van snelle en zeer snelle breedbandnetwerken vergemakkelijken, wat het Europese concurrentievermogen zal verhogen en zal helpen om in Europa een kennismaatschappij te bouwen."

De voorbije vijf jaar heeft de Commissie in meer dan 40 afzonderlijke beschikkingen een coherente en samenhangende praktijk ontwikkeld in verband met staatssteun voor de uitrol van breedband. De nieuwe richtsnoeren zijn op die ervaring gebaseerd.

In d e richtsnoeren wordt uitgelegd hoe staatsmiddelen kunnen worden gebruikt voor de uitrol van basisbreedbandnetwerken en next generation access ("NGA") netwerken in gebieden waar particuliere exploitanten niet investeren. In de richtsnoeren wordt een onderscheid gemaakt tussen gebieden met mededinging ("zwarte" gebieden"), waar geen staatssteun nodig is, en niet‑winstgevende gebieden of gebieden met weinig dekking ("witte" en "grijze" gebieden), waar staatssteun gerechtvaardigd kan zijn, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Dit onderscheid geldt ook maar dan aangepast voor NGA‑netwerken (waarvan de uitrol zich nog in een vroeg stadium bevindt). Daar moeten de lidstaten niet alleen met de bestaande NGA‑infrastructuur rekening houden, maar ook met de concrete investeringsplannen van telecomexploitanten om in de nabije toekomst dergelijke netwerken uit te rollen. De richtsnoeren voorzien in een aantal belangrijke waarborgen (zoals het gedetailleerd in kaart brengen, openbare aanbestedingen, de verplichting open toegang te verlenen of technologische neutraliteit en terugbetalingsmechanismen) om mededinging aan te moedigen en te voorkomen dat particuliere investeerders worden verdrongen.

Hoewel de investeringen in snelle en zeer snelle breedbandnetwerken voornamelijk van particuliere exploitanten moeten uitgaan, kan staatssteun een cruciale rol spelen in de uitbreiding van breedbanddekking naar gebieden waar de marktdeelnemers niet van plan zijn om te investeren. De breedbandrichtsnoeren willen in de allereerste plaats de brede en snelle uitrol van breedbandnetwerken aanmoedigen, terwijl tegelijkertijd de marktdynamiek en de mededinging in een volledig geliberaliseerde sector gehandhaafd blijven. Voorts stellen de richtsnoeren als voorwaarde dat wanneer staatssteun aan particuliere exploitanten wordt toegekend, die steun de mededinging aanmoedigt door aan de begunstigde de verplichting op te leggen om aan andere exploitanten open toegang te verlenen tot het met overheidsmiddelen gefinancierde netwerk.

In mei en juni 2008 hield de Commissie een publieke raadpleging van alle belanghebbenden en op 22 juni 2009 organiseerde zij een multilaterale bijeenkomst met de lidstaten. Zij ontving bijna 100 opmerkingen van lidstaten, gevestigde exploitanten, alternatieve exploitanten, aanbieders van internetdiensten of organisaties uit het maatschappelijk middenveld. De lidstaten en andere belanghebbenden steunden het besluit van de Commissie om richtsnoeren uit te vaardigen en toonden zich tevreden over de nieuwe regels voor NGA‑netwerken.

Investeringen in breedbandnetwerken vormen ook een cruciaal onderdeel van het Europese herstelplan (zie IP/08/1771 ). Via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) heeft de Commissie 1,02 miljard euro uitgetrokken voor de ontwikkeling van breedbandinternet in plattelandsgebieden (zie IP/09/142 en MEMO/09/35 ). De richtsnoeren zullen de nationale overheden helpen om deze en andere middelen eerlijk en doeltreffend te investeren, wat zal bijdragen aan het economisch herstel op korte termijn en het concurrentievermogen van Europa op lange termijn.

De richtsnoeren zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband

Zie ook MEMO/09/396 .


Side Bar