Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1332

Briselē, 2009. gada 17. septembrī

Valsts atbalsts – Komisija pieņem pamatnostādnes attiecībā uz platjoslas tīkliem

Eiropas Komisija ir pieņēmusi pamatnostādnes EK līguma valsts atbalsta noteikumu piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu finansēšanu no publiskiem līdzekļiem. Pamatnostādnēs ir sniegts skaidrs un paredzams satvars ieinteresētajām personām, un tās palīdzēs dalībvalstīm paātrināt un paplašināt platjoslas ieviešanu. Pamatnostādnēs arī ir ietverti specifiski noteikumi par nākamās paaudzes piekļuves tīklu izvēršanu, ļaujot piešķirt publiskā sektora atbalstu, lai sekmētu ieguldījumus šajā stratēģiskajā nozarē, neveidojot nevajadzīgus konkurences izkropļojumus. Pamatnostādnēs ir ņemtas vērā publiskā apspriešanā izteiktas piezīmes (skatīt IP/09/813 ).

Konkurences komisāre Nēlī Krusa šajā saistībā teica: „Pamatnostādnes piedāvā dalībvalstīm un iestādēm visaptverošu un pārredzamu instrumentu, kā nodrošināt to, lai plāni piešķirt valsts finansējumu platjoslas tīkliem būtu atbilstoši ES valsts atbalsta noteikumiem. Tādēļ pamatnostādnes veicinās ātru un ļoti ātru platjoslas tīklu plašu izvēršanu, pastiprinot ES konkurētspēju un palīdzot izveidot zināšanu sabiedrību Eiropas Savienībā.

Pēdējos piecos gados Komisija ir izstrādājusi saskaņotu un viendabīgu praksi attiecībā uz valsts atbalstu platjoslas tīklu izvēršanai, pieņemot vairāk nekā 40 atsevišķus lēmumus. Pamatnostādnes ir balstītas uz šo pieredzi.

Pamatnostādnēs jo īpaši izskaidrots, kā publiskā sektora līdzekļus vai novirzīt platjoslas pamata tīklu, kā arī nākamās paaudzes piekļuves tīklu izvēršanai teritorijās, kur privātie operatori neveic ieguldījumus. Pamatnostādnēs ir iezīmēta atšķirība starp konkurētspējīgām teritorijām („melnās” zonas), kur valsts atbalsts nav vajadzīgs, un nerentablām vai nepietiekami apkalpotām teritorijām („baltās” vai „pelēkās” zonas), kurās valsts atbalsts var būt pamatots, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Šo nošķīrumu pēc tam pielāgo situācijai saistībā ar nākamās paaudzes piekļuves ( NGA ) tīkliem (kuru izvēršana joprojām atrodas agrīnā posmā), pieprasot dalībvalstij ņemt vērā ne tikai esošās NGA infrastruktūras, bet arī telekomunikāciju operatoru konkrētus ieguldījumu plānus šādu tīklu izvēršanā tuvākajā nākotnē. Pamatnostādnēs ir paredzēti vairāki būtiski aizsardzības pasākumi piemēram, (sīka kartografēšana, atklāta konkursa procedūra, brīvas piekļuves saistības vai tehnoloģiskā neitralitāte un atgūšanas mehānismi), lai veicinātu konkurenci un izvairītos no privāto ieguldījumu izspiešanas.

Lai gan ieguldījumi ātros un ļoti ātros platjoslas tīklos galvenokārt būtu jāveicina privātiem operatoriem, valsts atbalstam var būt izšķi rošana nozīme platjoslas pārklājuma paplašināšanās teritorijās, kurās tirgus dalībnieki neplāno veikt ieguldījumus. Platjoslas pamatnostādņu primārais mērķis ir veicināt platjoslas tīklu plašu un ātru izvēršanu, vienlaicīgi saglabājot tirgus dinamiku un konkurenci nozarē, kas ir pilnībā liberalizēta.

Pamatnostādnes nodrošina, ka, piešķirot valsts atbalstu privātiem operatoriem, šim atbalstam vienmēr ir jāveicina konkurence, pieprasot saņēmējam pierādīt, ka trešās puses operatoriem tiek nodrošināta brīva piekļuve publiski finansētajam tīklam.

Komisija 2008. gada maijā un jūnijā rīkoja publisku apspriešanos ar visām ieinteresētajām personām, kā arī daudzpusēju sanāksmi ar dalībvalstīm 2009. gada 22. jūnijā. Tika saņemtas gandrīz 100 piezīmes, ko iesniedza dalībvalstis, esošie tirgus dalībnieki, alternatīvie operatori, interneta pakalpojumu sniedzēji vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Dalībvalstis un citas ieinteresētās personas atbalstīja Komisijas lēmumu izdot pamatnostādnes un pauda gandarījumu par jaunajiem noteikumiem NGA tīkliem.

Ieguldījumi platjoslas tīklos arī veido nozīmīgu Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna daļu (skatīt IP/08/1771 ), kam Komisija, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), ir nodrošinājusi 1,02 miljardus euro platjoslas interneta attīstīšanai lauku apvidos (skatīt IP/09/142 un MEMO/09/35 ). Pamatnostādnes palīdzēs iestādēm ieguldīt šos un citus līdzekļus godīgi un efektīvi, tādējādi sniedzot ieguldījumu ekonomikas atveseļošanā īsākā laika posmā un Eiropas ilgtermiņa konkurētspējā.

Pamatnostādnes pieejamas šajā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband

Skatīt arī MEMO/09/396 .


Side Bar