Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1332

Bryssel 17. syyskuuta 2009

Valtiontuet: Komissio hyväksyy laajakaistaverkkoja koskevat suuntaviivat

Euroopan komissio on hyväksynyt suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen soveltamisesta laajakaistaverkoille myönnettävään julkiseen rahoitukseen. Suuntaviivat luovat selvät puitteet sidosryhmille, lisäävät ennustettavuutta ja auttavat jäsenvaltioita nopeuttamaan ja laajentamaan laajakaistan käyttöönottoa. Suuntaviivat sisältävät myös erityisiä määräyksiä, jotka koskevat seuraavan sukupolven liityntäverkkojen käyttöönottoa. Ne mahdollistavat investointien edistämisen julkisen tuen avulla tällä strategisesti tärkeällä alalla vääristämättä kilpailua kohtuuttomasti. Suuntaviivoissa otetaan huomioon julkisen kuulemisen aikana saadut huomautukset (ks. IP/09/813 ).

Kilpailuasioista vastaavan komissaarin Neelie Kroesin mukaan suuntaviivat luovat kattavan ja läpinäkyvän välineen, jonka avulla jäsenvaltiot ja viranomaiset voivat varmistaa, että niiden suunnittelema rahoitus laajakaistaverkoille noudattaa EU:n valtiontukisääntöjä. Sen vuoksi suuntaviivat helpottavat hänen mukaansa nopeiden ja erittäin nopeiden laajakaistaverkkojen laajamittaista käyttöönottoa, mikä parantaa Euroopan kilpailukykyä ja auttaa luomaan Euroopasta osaamisyhteiskunnan.

Viimeisten viiden vuoden aikana komissio on tehnyt yli 40 yksittäistä päätöstä, joissa se on arvioinut valtiontukea laajakaistaverkkojen käyttöönottoon. Näin sille on kehittynyt yhtenäinen ja johdonmukainen käytäntö. Uudet suuntaviivat perustuvat tähän kokemukseen.

Suuntaviivoissa selitetään erityisesti, kuinka julkisia varoja voidaan osoittaa peruslaajakaistaverkkojen ja seuraavan sukupolven NGA-verkkojen käyttöönottoon alueilla, joilla yksityiset operaattorit eivät tee investointeja. Suuntaviivoissa erotetaan toisistaan alueet, joilla esiintyy kilpailua (”mustat alueet”) ja joilla valtiontuki ei ole tarpeen, sekä kannattamattomat alueet tai sellaiset alueet, joilla laajakaistan levinneisyys on alhainen (”valkoiset” ja ”harmaat alueet”). Valtiontuki voi olla oikeutettua ”valkoisilla” ja ”harmailla” alueilla, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Tätä erottelua mukautetaan NGA-verkkojen tilanteeseen (joiden käyttöönotto on vielä varhaisessa vaiheessa) vaatimalla jäsenvaltioita ottamaan huomioon olemassa olevien NGA-infrastruktuurien lisäksi myös teleoperaattoreiden konkreettiset suunnitelmat investoida tällaisiin verkkoihin lähitulevaisuudessa. Suuntaviivoihin sisältyy useita tärkeitä takeita (kuten yksityiskohtainen kartoitus, avoin tarjouskilpailu, käyttöoikeuksien myöntämistä koskeva velvoite tai teknologiariippumattomuus ja takaisinperintämenettelyt). Takeiden tarkoituksena on edistää kilpailua ja välttää yksityisten investointien syrjäytyminen.

Investointien nopeisiin ja erittäin nopeisiin laajakaistaverkkoihin olisi oltava pääasiassa yksityisten operaattoreiden toteuttamia, mutta valtiontuki voi kuitenkin merkittävästi laajentaa laajakaistaverkkojen peittoa alueilla, joilla markkinaoperaattoreilla ei ole investointisuunnitelmia. Laajakaistasuuntaviivojen päätavoitteena on edistää laajakaistaverkkojen laajamittaista ja nopeaa käyttöönottoa siten, että samalla säilytetään markkinoiden dynamiikka ja kilpailu alalla, joka on vapautettu kokonaan. Suuntaviivoissa varmistetaan myös, että myönnettäessä valtiontukea yksityisille operaattoreille tuki edistää kilpailua, vaatimalla tuensaajaa osoittamaan, että muutkin operaattorit voivat saada käyttöoikeudet julkisesti rahoitettuun verkkoon.

Komissio kuuli toukokuussa ja kesäkuussa 2008 kaikkia sidosryhmiä ja järjesti monenvälisen kokouksen jäsenvaltioiden kanssa 22. kesäkuuta 2009. Jäsenvaltiot, vakiintuneet operaattorit, vaihtoehtoiset operaattorit, internetpalvelujen tarjoajat ja kansalaisjärjestöt lähettivät lähes 100 huomautusta. Jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät tukivat komission päätöstä antaa suuntaviivat ja suhtautuivat myönteisesti uusiin NGA-verkkoja koskeviin sääntöihin.

Investoinnit laajakaistaverkkoihin ovat myös tärkeä osa Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa (ks. IP/08/1771 ). Komissio on osoittanut Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) kautta 1,02 miljardia euroa laajakaistaisen internetin kehittämiseen maaseutualueilla (ks. IP/09/142 ja MEMO/09/35 ). Suuntaviivat auttavat viranomaisia sijoittamaan nämä ja muut varat oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti, jolloin edistetään talouden elpymistä lyhyellä aikavälillä ja Euroopan pitkän aikavälin kilpailukykyä.

Suuntaviivat ovat saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband .

Ks. myös MEMO/09/396 .


Side Bar