Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1332

Brüssel, 17. september 2009

Riigiabi: komisjon võtab vastu lairibavõrkusid käsitlevad suunised

Euroopa Komisjon on võtnud vastu suunised, milles käsitletakse EÜ asutamislepingu riigiabieekirjade kohaldamist lairibavõrkude riikliku rahastamise suhtes. Suunistega luuakse sidusrühmade jaoks selge ja läbipaistev raamistik ning aidatakse liikmesriikidel kiirendada ja laiendada lairibavõrkude kasutuselevõttu. Suunistes sisalduvad ka erisätted, mis käsitlevad järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude kasutuselevõttu, lubades riikliku toetuse andmise, et edendada investeerimist nimetatud strateegilisse sektorisse konkurentsi liigselt moonutamata. Suunistes võetakse arvesse avaliku konsulteerimise käigus saadud märkusi (vt IP/09/813 ).

Konkurentsivolinik Neelie Kroes: „Suuniste näol saavad liikmesriigid ja riiklikud ametiasutused laiahaardelise ja läbipaistva vahendi, mille abil tagada, et nende riiklikud lairibaühenduse rahastamise kavad oleksid kooskõlas ELi riigiabieeskirjadega. Suunised hõlbustavad seega kiiret ja väga kiiret ühendust võimaldavate lairibavõrkude kasutuselevõttu, millega parandatakse Euroopa konkurentsivõimet ja aidatakse kaasa teadmistepõhise ühiskonna kujundamisele Euroopas.”

Viimase viie aasta jooksul on komisjon enam kui 40 üksikotsuse tegemisega kujundanud ühtse ja järjepideva praktika lairibavõrkude kasutuselevõtuks antava riigiabi valdkonnas. Uute suuniste loomisel toetuti sellele kogemusele.

Eelkõige selgitatakse suunistes, kuidas saab kasutada riiklikku rahastamist nii lairibaühenduse põhivõrkude kui ka järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude kasutuselevõtuks piirkondades, kuhu erainvestorid ei investeeri. Suunistes eristatakse piirkondi, kus konkurents on olemas („mustad” piirkonnad) ja kus riigiabi andmine ei ole vajalik, ning mittetulusaid või puuduliku ühendusega piirkondi („valged” ja „hallid” piirkonnad), kus riigiabi andmine võib olla teatatavatel tingimustel põhjendatud. Seda eristust kohandatakse seejärel järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude (nende kasutuselevõtt on alles algusjärgus) olukorrale, mille puhul liikmesriigid peavad arvesse võtma mitte ainult olemasolevat järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude infrastruktuuri, vaid ka telekommunikatsioonioperaatorite konkreetseid investeerimiskavasid selliste võrkude kasutuselevõtuks lähitulevikus. Suunistes sätestatakse olulised tagatised (üksikasjalik kaardistamine, avatud hankemenetlus, avatud juurdepääsu kohustus või tehnoloogia neutraalsus ning tagastusmehhanism), et edendada konkurentsi ja vältida erainvestorite tahaplaanile surumist.

Vaatamata sellele, et investeeringuid kiiret ja väga kiiret lairibaühendust võimaldavatesse võrkudesse peaksid eelkõige tegema erainvestorid, võib riigiabi mängida tähtsat rolli lairibakatvuse suurendamisel sellistes piirkondades, kuhu erainvestorid investeerida ei kavatse. Lairibaühendust käsitlevate suuniste peamine eesmärk on toetada lairibavõrkude laialdast ja kiiret kasutuselevõttu, säilitades samal ajal turudünaamika ja konkurentsi sektoris, mis on täielikult liberaliseeritud. Suunistega tagatakse ka, et mil iganes eraoperaatoritele riigiabi antakse, peab abi edendama konkurentsi – abisaaja peab kolmandatest isikutest operaatoritele võimaldama avatud juurdepääsu riiklikult rahastatud võrgule.

2008. aasta mais ja juunis korraldas komisjon avaliku konsulteerimise kõigi sidusrühmadega ja 2009. aasta 22. juunil mitmepoolse kohtumise liikmesriikidega. Liikmesriigid, valitsevad operaatorid, Interneti-teenuse pakkujad ja kodanikuühiskonna organisatsioonid esitasid pea 100 märkust. Liikmesriigid ja sidusrühmad toetasid komisjoni otsust anda välja suunised ja tervitasid uusi järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke käsitlevaid eeskirju.

Lairibavõrkudesse tehtavad investeeringud moodustavad olulise osa Euroopa majanduse elavdamise kavast (vt IP/08/1771 ), mille jaoks on komisjon Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist lairiba-Interneti arendamiseks maapiirkondades eraldanud 1,02 miljardit eurot (vt IP/09/142 ja MEMO/09/35 ). Suunised aitavad riiklikel ametiasutustel investeerida neisse ja muudesse rahastamisvahenditesse tõhusalt ning aidata seeläbi lühemas perspektiivis kaasa majanduse elavdamisele ja pikemas perspektiivis Euroopa konkurentsivõimele.

Suunistega võib tutvuda aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband

Vt ka MEMO/09/396 .


Side Bar