Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1332

Bru xelles, den 17. september 2009

Stat sstøtte: Kommissionen vedtager retningslinjer for bredbåndsnet

Europa-Kommissionen har vedtaget retningslinjer for anvendelsen af EU’s statsstøtteregler på offentlig finansiering af bredbåndsnet. Retningslinjerne skaber en klar og forudsigelig ramme for de berørte parter og vil bidrage til, at medlemsstaterne fremmer og udvider etableringen af bredbånd. Retningslinjerne indeholder desuden særlige bestemmelser vedrørende etableringen af næste generation af accessnet, der gør det muligt med offentlig støtte at fremme investeringerne i denne strategiske sektor uden at skabe en urimelig konkurrencefordrejning. I retningslinjerne tages der hensyn til de bemærkninger, der indkom under den offentlige høring (se IP/09/813 ).

Kommissær med ansvar for konkurrence Neelie Kroes udtalte, at retningslinjerne giver medlemsstaterne og de offentlige myndigheder et overordnet og gennemsigtigt redskab til at sikre, at deres planer med hensyn til statslig finansiering af bredbånd er forenelige med EU's statsstøtteregler. Retningslinjerne vil således gøre det lettere at sikre en bred etablering af højhastighedsbredbåndsnet, øge den europæiske konkurrenceevne og hjælpe med til at skabe et videnbaseret samfund i Europa.

I de seneste fem år har Kommissionen udviklet en sammenhængende og konsistent praksis, hvad angår statsstøtte til etablering af bredbåndsnet , ved at vedtage mere end 40 enkeltbeslutninger. De nye retningslinjer bygger på disse erfaringer.

I retningslinjerne forklares det navnlig, hvordan offentlige midler kan kanaliseres ind i etableringen af grundlæggende bredbåndsnet og næste generation af accessnet ("NGA") i områder, hvor private operatører ikke investerer. I retningslinjerne redegøres der for forskellen mellem konkurrencedygtige områder ("sorte" områder), hvor der ikke er behov for statsstøtte, og urentable eller underforsynede områder ("hvide" og "grå" områder), hvor det kan være berettiget at yde statsstøtte, hvis bestemte betingelser er opfyldt. Sondringen tilpasses så til situationen med hensyn til NGA-net (hvis etablering stadig er i en tidlige fase) ved, at det kræves, at medlemsstaterne tager hensyn til ikke kun eksisterende NGA-infrastrukturer, men også teleoperatørers konkrete investeringsplaner om at etablere sådanne net i nær fremtid. I retningslinjerne fastsættes der en række vigtige sikkerhedsforanstaltninger (såsom detaljeret kortlægning, en åben udbudsprocedure, en forpligtelse til åben adgang, teknologineutralitet og tilbagebetalingsklausul) for at fremme konkurrencen og undgå at fortrænge private investeringer.

Selv om investeringerne i højhastighedsbredbåndsnet primært bør foretages af private operatører, kan statsstøtte spille en vigtig rolle for at udbrede bredbåndsdækningen til områder, hvor markedsoperatørerne ikke har planer om at investere. Hovedformålet med retningslinjerne for bredbånd er at fremme en bred og hurtig etablering af bredbåndsnet, samtidig med at markedet forbliver dynamisk, og konkurrencen bevares i en sektor, der er fuldt liberaliseret. Retningslinjerne sikrer også, at når der ydes statsstøtte til private operatører, skal støtten fremme konkurrencen, idet det kræves, at støttemodtagerne bekræfter, at der er åben adgang til det offentligt finansierede net for tredjepartsoperatører.

I maj og juni 2008 gennemførte Kommissionen en offentlig høring af alle berørte parter og afholdt et multilateralt møde med medlemsstaterne den 22. juni 2009. Der indkom næsten 100 bemærkninger fra medlemsstaterne, etablerede operatører, alternative operatører, internetudbydere og organisationer i civilsam­fundet. Medlemsstaterne og andre berørte parter støttede Kommissionens beslutning om at udstede retningslinjer og var tilfredse med, at der kom nye regler for NGA-net.

Investeringer i bredbåndsnet udgør også en væsentlig del af den europæiske økonomiske genopretningsplan (se IP/08/1771 ), hvortil Kommissionen via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) har bevilget 1,02 mia. EUR til udvikling af bredbåndsnet i landdistrikter (se IP/09/142 og MEMO/09/35 ). Retningslinjerne vil hjælpe myndighederne med at investere disse og andre midler retfærdigt og effektivt for derved at bidrage til den økonomiske genopretning på kort sigt og konkurrenceevnen på lang sigt i Europa.

Retningslinjerne kan ses på :

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband

Se også MEMO/09/396 .


Side Bar