Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1332

V Bruselu dne 17. září 2009

Státní podpora: Komise přijala pokyny pro širokopásmové sítě

Evropská komise přijala pokyny Společenství pro uplatňování pravidel státní podpory stanovených Smlouvou o ES při veřejném financování širokopásmových sítí. Pokyny poskytují zúčastněným stranám jasný a předvídatelný rámec a pomohou členským státům urychlit a rozšířit zavádění širokopásmového připojení. Pokyny obsahují rovněž zvláštní ustanovení ohledně zavádění přístupových sítí nové generace, která umožňují poskytovat veřejnou podporu pro zvýšení investic do tohoto strategického sektoru, aniž by došlo k nepřípustnému narušení hospodářské soutěže. Pokyny zohledňují připomínky, které Komise obdržela během veřejné konzultace (viz IP/09/813 ).

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová uvedla: „Pokyny představují komplexní a transparentní nástroj, který pomůže členským státům a veřejným orgánům zajistit, aby jejich plány na státní financování širokopásmového připojení splňovaly pravidla státní podpory EU. Pokyny díky tomu usnadní všeobecný rozvoj širokopásmových sítí vysoké a velmi vysoké rychlosti, zlepší evropskou konkurenceschopnost a pomohou v Evropě budovat společnost založenou na znalostech.“

Během uplynulých pěti let Komise vypracovala koherentní a konzistentní postupy týkající se státní podpory rozvoje širokopásmových sítí, když v této oblasti přijala více než 40 rozhodnutí. Nové pokyny vycházejí z této zkušenosti.

Pokyny obzvláště vysvětlují to, jak lze veřejné prostředky nasměrovat na zavádění základních širokopásmových sítí i přístupových sítí nové generace (NGA) v oblastech, kde soukromí provozovatelé neinvestují. Pokyny objasňují rozdíl mezi oblastmi s velkou konkurencí („černá“ místa), kde státní pomoc není třeba, a oblastmi, kde jsou tyto služby nerentabilní či nedostatečně dostupné („bílá“ a „šedá“ místa), v nichž může být při splnění určitých podmínek státní pomoc odůvodněná. Toto rozlišení je následně přizpůsobeno situaci u sítí NGA (jejichž zavádění je stále v počáteční fázi), kde se po členských státech požaduje, aby zohlednily nejen již existující infrastruktury NGA, ale také konkrétní investiční plány provozovatelů telekomunikačních služeb na zavádění těchto sítí v blízké budoucnosti. Pokyny stanovují mnoho zásadních ochranných opatření (jako je podrobné zmapování, otevřené zadávací řízení, povinnost otevřeného přístupu či technologická neutralita a mechanismus zpětného získání) s cílem podpořit hospodářskou soutěž a vyloučit „vytlačení“ soukromých investic.

Ačkoli by investice do širokopásmových sítí s vysokou a velmi vysokou rychlostí měly pocházet především od soukromých provozovatelů, státní podpora může sehrát zásadní úlohu při rozšiřování širokopásmového pokrytí v oblastech, kde tržní subjekty neplánují investovat. Primárním cílem pokynů pro širokopásmové sítě je podpořit široký a rychlý rozvoj širokopásmových sítí a současně v tomto plně liberalizovaném sektoru zachovat dynamiku trhu a hospodářskou soutěž. Pokyny rovněž zajišťují, že kdykoli je soukromým provozovatelům poskytnuta státní podpora, musí být současně podpořena hospodářská soutěž, a to tak, že příjemce musí prokázat, že ostatní provozovatelé mají do veřejně financované sítě volný přístup.

V květnu a červnu 2008 Komise uspořádala veřejnou konzultaci se všemi zúčastněnými stranami a dne 22. června 2009 uspořádala multilaterální setkání s členskými státy. Členské státy, stávající a alternativní provozovatelé, poskytovatelé internetových služeb a organizace občanské společnosti podali téměř 100 připomínek. Členské státy a ostatní zúčastněné strany podpořily rozhodnutí Komise vydat pokyny a uvítaly nová pravidla pro sítě NGA.

Investice do širokopásmových sítí rovněž tvoří zásadní část plánu evropské hospodářské obnovy (viz IP/08/1771 ), jemuž Komise prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova poskytuje 1,02 miliardy EUR na rozvoj širokopásmového internetu ve venkovských oblastech (viz IP/09/142 MEMO/09/35 ). Pokyny pomohou veřejným orgánům investovat tyto a další finanční prostředky spravedlivě a účinně, a tím přispět v krátkodobém horizontu k hospodářskému oživení a v dlouhodobém horizontu ke konkurenceschopnosti Evropy.

Pokyny jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband

Viz též MEMO/09/396 .


Side Bar